EU

Sig JA til et EU uden glyphosat!

Ved slutningen af 2017 skal der i EU træffes en afgørende beslutning, om pesticidet glyphosat skal godkendes i yderligere 10 til 15 år. Du kan være med til at påvirke beslutningen!

Kræftspecialisterne hos World Health Organization (WHO) har givet glyphosat betegnelsen “sandsynligvis kræftfremkaldende for mennesker”. Sammen kan borgerne i EU sende et stærkt signal mod den mest anvendte sprøjtegift i verden! Vi kræver: Ingen nyregistrering for glyphosat og mere gennemsigtige procedurer for godkendelser af sprøjtegifte i EU!

For at det europæiske borgerinitiativ mod glyphosat skal lykkes, er der brug for, at borgere i Europa indsamler mindst en million underskrifter i de kommende måneder.

Tilmeld dig nu og blive en del af det europæiske borgerinitiativ mod glyphosat!

 

Endelig – den europæiske landbrugspolitik skal revideres

Kom så, Europa – vis hvad du dur til!

“EU’s landbrugspolitik er ødelæggende for naturen og bidrager både til klimaforandringer og tab af naturens mangfoldighed. For at sikre en bæredygtig fremtid for landmænd, borgere og naturen skal vi have en fælles europæisk landbrugspolitik med grønne mål og ambitioner, som også bidrager til de globale bæredygtighedsmål.”

Sådan lyder opfordringen til Kommissær Phil Hogan fra BirdLife-partnerskabets lobby-kontor i Bruxelles, ifølge en pressemeddelelse fra Dansk Ornitologisk Forening, 7. februar 2017.

Udmeldingen kommer efter, at EU-kommissionen i januar 2017 har iværksat en bred offentlig høring om EU’s landbrugspolitik, som står over for en forenkling og modernisering.

Læs resten

Grov manipulation af aktindsigter i sagen om landbrugspakken

eva-kjer-forsidenBT

Den helt centrale “skurk” i manipulationerne af oplysningerne om landbrugspakken var den sønderjyske Venstre-politiker Eva Kjer Hansen. Som den eneste er hun blevet “straffet” med tabet af sin ministerpost, men hun sidder fortsat i Folketinget.

Flere ministerier har i udleverede aktindsigter forsøgt at hemmeligholde en lang række centrale oplysninger om blå bloks landbrugspakke over for offentligheden. Men meget store dele af de hemmeligholdte oplysninger burde ifølge reglerne have været lagt åbent frem, vurderer eksperter. Det skriver Berlingske, 13. juli 2016. Om de åbenlyse ulovligheder vil få konsekvenser for de implicerede ministre og embedsmænd oplyses ikke.

Henrik_Studsgaard

Den centrale embedsmand, der har givet grønt lys for de mange bedragerier med mediernes aktindsigter, er departementchef Henrik Studsgaard, Miljø- og Fødevareministeriet. Han burde have sikret den korrekt overholdelse af lovgivningen.

Ministerierne har i aktindsigter til Berlingske fjernet omtrent fire femtedele af et 70-siders dokument. Ministerierne har været helt nede og fjerne deloverskrifter – eksempelvis overskriften »Baggrund« – og taget oplysninger ud af dokumenterne, selv om de samme oplysninger allerede var offentligt tilgængelige andre steder. Desuden er alle alvorlige advarsler om mulige EU-problemer med landbrugspakken systematisk fjernet.

Læs resten

Søren Gade slap med skrækken i sagen om landbrugets misbrug af EU-millioner

Soeren-Gade

MF Søren Gade, Venstre.

EU-kommissionens antikorruptionsenhed OLAF har gennemgået den omfattende sag om misbrug af EU-midler i det privatejede videncenter under Landbrug & Fødevarer, hvor Venstre-politikeren Søren Gade var øverste ansvarlige chef i årene 2012-2014.

Sagen blev undersøgt af de danske fødevaremyndigheder, der konstaterede et klart misbrug af millioner af kroner i årene 2011-13, og L&F måtte tilbagebetale støtten sammen med en millionbod. Misbruget omfattede en broget vifte af ikke-eksisterende bilag, store mængder fejlkonterede løntimer og rejser, bunker af uberettigede konsulentudgifter, fejlkonterede indkøb af materialer, etc.

Læs resten

Lunde Larsen misinformerer Folketinget om zink i svineføde

Gylletankene bliver større og større

Gylletankene bliver større og større, men hvem bekymrer sig om tungmetallerne?

Ministeren har afleveret et mangelfuldt notat udarbejdet af Fødevarestyrelsen til Folketinget, og det er klar misinformation. Det mener biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød.

Søren Wium-Andersen portrært 121 Kb

Biolog Søren Wium-Andersen.

Den 20. april 2016 fremsendte Miljø- og Fødevareministeriet to grundnotater, bilag 410  og 411 til Folketingets Udvalg for Miljø- og Fødevarer. Begge bilag omhandler et forslag fra EU-Kommissionen om anvendelsen af zinkforbindelser i svinefoder.

Læs resten

Man kan da ikke tage patent på liv?

Sunflowers FB event

Man kan da ikke tage patent på liv?

I 2014 stemte danskerne JA til at deltage i den fælles patentdomstol i EU. Af den fælles europæiske lovgivning fremgår det, at det ikke er muligt at tage patent på liv. Alligevel er der udtaget 180 patenter på helt almindelige planter ved Den Europæiske Patentmyndighed. Hvorfor sker det? Det spørgsmål stiller Erling Frederiksen i denne kronik.

Erling Frederiksen 2010 -05-06

Erling Frederiksen, cand. scient. soc, politisk sekretær i Foreningen Frøsamlerne.

Multinationale agro-kemiske virksomheder som Monsanto og Syngenta søger ikke kun patenter på planter, der er blevet ændret ved hjælp af gensplejsning (GMO). De er også begyndt at udtage patenter på almindeligt frugt og grønt. Omkring 180 sådanne patenter er allerede blevet godkendt af den Europæiske Patentmyndighed (European Patent Office, EPO).

Ca. 1.200 lignende patentansøgninger venter på at blive behandlet. Konsekvenserne er, at de multinationale firmaer får enerettigheder over mad. Det er allerede sket med f.eks. tomater og broccoli. På sigt vil de få endnu mere kontrol over landbrug og madproduktion på hele kloden, hvis vi ikke stopper deres mulighed for at tage patent på Liv.

Patenter er indført for at beskytte opfindere og opfindelser, men naturen kan ikke opfindes, den kan kun opdages!

Læs resten

Landbruget kostede kassen i 2014

De danske pengeinstitutters endelig tab på agrovirksomhederne løb op i 1,7 mia. kr. i 2014, men der frygtes yderligere milliardudgifter. Nedskrivningerne af tilgodehavender i 2015 er budgetteret til 11,6 mia. kr., dvs. næsten det dobbelte af den samlede årlige EU-landbrugsstøtte til Danmark. Det skriver www.sickpigs.dk 21. april 2016 med Landbrug & Fødevare som kilde.

afskrivninger-2014I hele perioden 2007-2014 løber pengeinstitutternes samlede tab til landbruget op i 6.5 mia. kroner. Det svarer til godt og vel 2,2 millioner om dagen.

Læs resten

Hvem betaler regningen for landbrugets forhøjede kvælstofnormer?

NissumFjord

Denne figur er fra publikationen ”På vej mod et godt havmiljø”, fagligt grundlag for de kommende vandplaner og ny miljøregulering.

Biolog, cand. scient. Søren Wium-Andersen, Hillerød, skriver om den øgede forurening af Nissum Fjord som konsekvens af landbrugspakkens øgede kvælstofforurening:

Ved at tiltræde EU’s vandrammedirektiv i 2000 accepterede Danmark at stile mod at opnå en “god økologisk tilstand” i havmiljøet inden 2027. Dette skal bl.a. ske gennem en reduktion af den mæng­de kvælstof, der tilføres fjord og hav. Men hvem skal betale for den nødvendige kvælstofre­duktion til fx Nissum Fjord? Skal det være landbruget eller de byer, der ligger langs Storåen, der lø­ber ud i Nissum Fjord?

Læs resten

Hvad får vi for pengene?

EU_høst

Svimlende 277 mia. euro udbetales årligt til de europæiske jordejere uden sikker effekt

Til trods for at næsten en tredjedel af EU-budgettet stadig er direkte eller indirekte afsat til at støtte landbrugeres indkomst og bidrager dermed til at sikre landbrugerne en høj levestandard, så er EU-kommissionens system til måling af resultaterne af den fælles landbrugspolitik ikke tilstrækkeligt godt udformet, og mængden og kvaliteten af de statistiske data, der anvendes til at analysere landbrugeres indkomst, har store begrænsninger. Det fremgår af Den Europæiske  Revisionsrets særberetning nr. 01 fra 2016.

Eller sagt med andre ord: EU udbetaler stadig årligt op til 277 milliarder euro (29 % af det samlede EU-budget) til direkte støtte til landbrugere og til markedsstøtte i specifikke landbrugssektorer. Alligevel er der stor uvidenhed om effekten.

Læs resten

GYLLEGATE: Her er den faglige miljørapport, som blev undertrykt

TidTilForandring_Gris

Forskerforum.dk skriver 6. april 2016, at “Topembedsmænd skjulte EU-problemer”.

Påstanden dokumenteres med eksempler fra den faglige miljørapport, som blev udarbejdet om landbrugspakkens negative miljøeffekt. Imidlertid afslører en sammenligning mellem de faglige rapport og den “politiserede” rapport – som blev udgivet som den officielle – at stort set alle faglige indvendinger og betænkeligheder er blevet støvsuget ud af den endelige miljørapport, som daværende minister Eva Kjer Hansen (V) og regeringen har forsvaret som den endelige og fulde sandhed.

Læs den faglige rapport, som den lød, før jurister og cand.politter fik den rettet til. Her følger et uddrag af dokumentationen fra Forskerforum.dk.

Læs resten

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.