Monsanto til danske landmænd: Hjælp os mod forbrugerne!

Monsanto beder nu danske landmænd om hjælp til at få en ny godkendelse af glyphosat om fem år. Det skriver Maskinbladet.dk den 2. marts 2018 og i den trykte avis den 9. marts. Glyphosat fik en godkendelse på kun fem år, og på Landmandstræf 2018 i Randers brugte Hans Jørgen Hansen, Monsanto, en stor del af sin taletid på at opfordre landmændene til at deltage i debatten.

– Der er gået følelser i det her. Politikerne lader sig presse af underskrifter og tilsidesætter de godkendelsesprocedurer, som de selv har sat op, påstod konsulenten fra Monsanto, påstod Hans Jørgen Hansen.

– Det er vigtigt at I med jeres faglige viden deltager i debatten om glyphosat på Facebook, Twitter og de øvrige sociale medier, sagde Hans Jørgen Hansen, Monsanto, på Landmandstræf 2018 i Randers.

På kemibranchens Landmandstræf er der tradition for, at konsulenterne fra de deltagende virksomheder anvender deres taletid på at fremhæve egne produkternes fortræffeligheder, skriver Maskinbladet, men da det blev Monsantos tur til at indtage podiet, brugte Hans Jørgen Hansen kun en beskeden del af sin taletid på at tale om Roundup.

Beslutninger på følelser frem for fakta

Han anvendt i stedet tiden på at forklare om afstemningen i EU, der kun forlængede godkendelsen af glyphosat med fem år.

– Til sidst var det Tyskland, der rykkede sig fra at stemme neutralt og til at stemme for en godkendelse. Allerede nu hører vi, at godkendelsen af glyphosat er et tema i den igangværende regeringsdannelse i Tyskland, og derfor ved vi overhovedet ikke hvor vi står om fem år, forklarede Hans Jørgen Hansen. Læs resten

Nekrolog: Miljøministeriet er afgået ved døden. Dødsårsag: Kvælning

Den brutale ødelæggelse af Sødalen i en sidedal til dalen, hvori Tjele Langsø ligger, er symptomatisk for naturforvaltningen siden 2001. Foto: Peder Størup/naturbeskyttelse.dk

Med venlig tilladelse fra forfatteren John Holten-Andersen og fra avisen Information bringer vi her en indsigtsfuld kronik om ødelæggelsen af Miljøministeriet.

Den seneste amputering af Miljøstyrelsen er kulminationen på mange års systematisk svækkelse af miljøministeriets faglighed. Den vogter af natur og miljø som var den oprindelige tanke bag ministeriets oprettelse i 1971 findes ikke mere. Det må miljøbevægelsen tage bestik af.

John Holten-Andersen er lektor emeritus ved Aalborg Universitet og medlem af NOAH’s bestyrelse. Tidligere blandt andet forskningschef i Danmarks Miljøundersøgelser og sekretariatschef i Naturrådet.

Som purung ingeniørstuderende deltog jeg en sensommerweekend i 1971 i et seminar arrangeret af den forholdsvis nystartede miljøorganisation NOAH. Jeg husker ikke ret meget fra selve seminaret, men jeg husker, at vi i en frokostpause hørte radioavis. Her blev det bekendtgjort at den Socialdemokratiske regering havde besluttet at oprette Ministeriet for Forureningsbekæmpelse.

Resten af den dag blev brugt til at diskutere perspektiverne i den beslutning. På den ene side blev beslutningen set som en klar sejr for NOAH og den øvrige miljøbevægelse. På den anden side var vi også opmærksomme på, at miljøindsatsen nu risikerede at blive pakket ind i et tungt bureaukrati.

Men hovedreaktionen var positiv: Det nye ministerium skulle bydes velkommen, og miljøbevægelsen skulle engagere sig kritisk og konstruktivt.

Der er nu gået mere end 45 år, hvoraf jeg nåede at være ansat i forskellige dele af ministeriet i ca. 15 år. Det var en periode med høj faglighed, stort engagement og mange visioner. Derfor smerter det mig i dag at se, hvordan denne tidligere markante statsinstitution over en længere årrække er blevet systematisk svækket. Den seneste amputering af Miljøstyrelsen og koncentration af magten hos ministeren er blot seneste skud på stammen. Hvad det tog en generation at bygge op ligger i dag i ruiner.

Et barn vokser op
Op igennem 1970’erne og især 1980’erne blev det nye ministerium udviklet administrativt og tankemæssigt. Ret hurtigt blev det omdøbt til Miljøministeriet, som foruden forureningsbekæmpelse også kom til at omfatte naturbeskyttelse samt den fysiske planlægning.

Ministeriet blev bemandet med en skare af unge ildsjæle, der var med til at formulere en ny økologisk tænkning som overordnet faglig ramme for miljøforvaltningen. Den kom til at præge en række nye lovgivningskomplekser inden for miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, kemikalieregulering og fysisk planlægning.

Ministeriets administrative særkende var fra begyndelsen et lille departement suppleret af stærke styrelser. Her var det især folk med indsigt i den faglige substans, der bemandede kontorerne. Disse blev flankeret af ’generalister’, der skulle bistå med at omsætte den faglige indsigt til politik.

Venstre-manden Hans Chr. Schmidt førte en decideret perfid kampagne mod den daværende miljøminister Svend Auken (S), og ved systemskiftet i 2001 blev han belønnet med posten som miljøminister. Hans første handling var at afskedige en tredjedel af alle ansatte i ministeriet.

Et udslag af denne vægt på faglighed var oprettelsen af en række laboratorier inden for for eksempel luftforurening, jordforurening, kemikalier, ferskvandsbiologi og havmiljø. Disse blev senere samlet i Danmarks Miljøundersøgelser, der som en selvstændig forskningsenhed blev set som ministeriets faglige garant. Opbygningen og udviklingen af den centrale statslige miljøadministration blev i øvrigt fulgt op af en tilsvarende faglig oprustning i kommuner og amter.

Under skiftende regeringer voksede miljøadministrationen op igennem 1970’erne og især 1980’erne ret markant på såvel centralt som decentralt niveau. Det ved jeg, fordi jeg selv blev en del af systemet fra 1987 og frem til 2001, hvor jeg senest fungerede som sekretariatschef i Naturrådet. Her blev jeg som mange andre fyret på gråt papir, da Anders Fogh Rasmussen lancerede sit opgør med det han kaldte for ’Aukens imperium’.

Et visionært ministerium
Men, det var ret beset i Poul Schlüters borgerlige regeringsperiode fra begyndelsen af 1980’erne og 10 år frem at ’imperiebyggeriet’ fandt sted. Det skete i øvrigt under engagerede og kompetente ministre som Christian Christensen fra Kristeligt Folkeparti, Lone Dybkjær fra De Radikale og Per Stig Møller fra De Konservative.

I det hele taget var Miljøministeriet under skiftende ministre i perioden frem til og med Svend Auken præget af visionær tænkning. Vi, der arbejdede i systemet i denne periode, så os ikke som nidkære forvaltere af love og paragrafer, men snarere som pionerer i en helt nødvendig grøn omstilling af samfundet. I den ånd engagerede vi os på kryds og tværs med folk fra de grønne organisationer, med forskere på landets universiteter, med amtslige og kommunale forvaltere og med fremsynede virksomheder.

Der blev for eksempel lavet et stort anlagt udviklingsprogram for renere teknologi, hvor virksomheder kunne få økonomisk støtte og faglig rådgivning til at omlægge produktionen i en mere miljøvenlig retning.

Der blev iværksat ambitiøse miljøstrategiske forskningsprogrammer, og med oprettelsen af den Grønne Fond i 1990’erne fik de grønne organisationer mulighed for at få støtte til nyskabende projekter på græsrodsplan. Blot for at nævne nogle enkelte af den myriade af fremsynede initiativer, der voksede ud af ministeriet i denne periode.

Venstremanden Troels Lund Poulsen var miljøminister i perioden 2007-2010. Her ses han sammen med den daværende Venstre-borgmester Poul Arne Nielsen i Stevns Kommune.

Systemskiftet
Alt det tog slut med det såkaldte ’systemskifte’ i 2001. Talmanipulatoren Bjørn Lomborg fik sit såkaldte Institut for Miljøvurdering, hvis opgave var at så tvivl ved hele det miljøfaglige grundlag for den hidtidige indsats til fordel for snævre økonomiske cost-benefit betragtninger.

Bjørn Lomborg forduftede snart igen, og hans institut gik hurtigt i opløsning, men en ny retning var sat. Miljøpolitik skulle nu ikke længere anskues som et værn af natur og miljø mod snævre økonomiske interesser – nej, det skulle tværtimod ses som løftestang for en postuleret ’grøn’ økonomisk vækst.

Hele den natur- og miljøfaglige indsigt, som hidtil havde udgjort nerven i ministeriets forvaltning, blev herefter systematisk nedbrudt til fordel for en økonomisk logik, der blev udtænkt i finansministeriet.

Danmarks Miljøundersøgelser blev lagt under Århus Universitet, hvor det med tiden ophørte som en samlet enhed. Natur- og miljøovervågningen blev voldsomt beskåret, ligesom gentagne omstruktureringer af styrelserne svækkede fagligheden.

Den seneste opsplitning af Miljøstyrelsen i en politisk og faglig del og udflytning af den sidste til Odense er som tidligere beskrevet blot sidste skud på stammen i denne proces. Konsekvenserne af denne udvikling har vi blandt andet set med de senere års gentagne eksempler på misvisende tal og fagligt utroværdige konklusioner. Og tro mig: Den slags vil vælte ud af skabet i de kommende år.

Det afgørende kvælningstag kom dog umiddelbart efter sidste valg, hvor Lars Løkke Rasmussen indlemmede Miljøministeriet i Fødevareministeriet. Hermed fordampede de sidste rester af identitet som naturens- og miljøets vogter op i den blå luft – som varm luft.

Det afgørende dødsstød mod Miljøministeriet betroede statsminister Lars Løkke Rasmussen den unge og uprøvede teolog Esben Lunde Larsen, der på rekordtid lagde sig ud med alt og alle i dansk miljøpolitik. Selv dele af landbruget fik hurtigt nok af den arrogante minister, men det fik ingen indflydelse på hans mission: at ødelægge resterne af Aukens “miljøimperium”.

Miljøbevægelsen ved en korsvej
Efter knap 50 års virke må vi i dag konstatere, at Miljøministeriet er afgået ved døden – i hvert fald hvad hjerneaktivitet angår. Og dødsårsagen er mange års reduceret ilttilførsel bevidst doceret af et politisk flertal med dollartegn i øjnene. Et flertal, der samtidig stadig mere skingert taler om forsvaret for danske værdier uden at have den mindste forståelse for vores mest grundlæggende værdi: Et sundt miljø, et frodigt landskab og en mangfoldig natur.

Denne smertelige kendsgerning må miljøbevægelsen tage bestik af. Det giver ikke længere mening at indgå i den kritisk-konstruktive dialog med ministeriet, som vi har gjort siden 1971. I stedet må vi indtage positionen som kritisk opposition – som vi gjorde det før 1971. Især må vi følge nøje med i de forsøg på politisk spin og talfordrejning, som der vil komme meget mere af fremover. Og så må vi give højere prioritet til det lokale arbejde, for her er der fortsat massevis af muligheder for konstruktive initiativer – ofte i et samarbejde med kommuner, der mange steder fortsat er åbne for grøn nytænkning.

På den lidt længere bane må vi arbejde for at genskabe et visionært statsligt engagement på det grønne område. Vi skal ikke forsøge at genoplive Miljøministeriet, som vi har kendt det. Vi skal snarere arbejde for at skabe et kraftcenter, der har visioner, faglig indsigt og politiske muskler til for alvor at sætte gang i den grønne omstilling af alle sider af samfundslivet. Det er der mere end nogensinde brug for, og det skylder vi mere end noget andet vore efterkommere.

Kronikken bringes med venlig tilladelse fra dagbladet Information, hvor den blev bragt først gang den 12. marts 2018.

Hærværket mod naturadministrationen fortsætter

Så er mere end 200 års selvstændig skovdrift på statens arealer ved at være slut. Risikoen for tab af faglighed og kontinuitet er indlysende for alle, undtagen miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

Naturstyrelsen vil fyre hver syvende af de ansatte, og det betyder, at 100 medarbejdere må se sig om efter et nyt job. Esben Lunde Larsen nedlægger hver syvende stilling og udliciterer skovdriften til det private erhvervsliv. Dermed fortsætter ødelæggelsen af natur- og miljøadministrationen, som blev indledt ved systemskiftet i 2001.

Hvor det konservative folkeparti tidligere forsvarede naturen, står MF Mette Abildgaard (K) i dag på mål for ødelæggelsen af natur- og miljøadministrationen.

Regeringen luger atter grundigt ud blandt medarbejderne i Naturstyrelsen og nedlægger denne gange hver syvende stilling. Her kan 100 medarbejdere i de kommende år imødese en fyreseddel, hvis ikke udflytninger og omstruktureringer inden da har fået dem til at forlade Naturstyrelsen, som hører under miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Det sker blandt andet som en konsekvens af regeringens udlicitering af skovdriften, skriver netmediet Altinget.dk. Læs resten

DTU-rektor til ministerier: Stop med at ændre i vores konklusioner

Ministerierne er i deres gode ret til at se bort fra fakta, men de skal stoppe med at blande sig i forskernes konklusioner, skriver DTU’s rektor, Anders Bjarklev, 12. marts 2018 på altinget.dk. Vi bringer et uddrag her:

Af Anders Bjarklev, rektor på DTU og formand for Rektorkollegiet, Danske Universiteter

Rektor Anders Bjarklev, DTU.

Fusionen mellem sektorforskningsinstitutionerne og universiteterne i 2007 tilførte universiteterne en række nye opgaver i form af forskningsbaseret rådgivning og myndighedsbetjening.

Lige siden har dette samarbejde med mellemrum givet anledning til diskussion om forskningsfrihedens rammer.

Senest omtalte Politiken i begyndelsen af februar en rundspørge blandt 1.200 forskere, der tyder på, at nogle af de styrelser og ministerier, som stiller opgaverne, endnu ikke helt har vænnet sig til, at det ikke længere er deres ’egne’ folk, der leverer rådgivning og myndighedsbetjening.

Syv procent af forskerne havde oplevet, at der var blevet ændret i deres rapporter, og 13 procent havde været ude for at få stillet opgaver, hvor resultatet var givet på forhånd.

Det er vores helt klare holdning, at der under ingen omstændigheder må ændres i forskernes konklusioner.

Læs resten

Banebrydende ”Airbnb for sommerfugle” nu åben

Monark-sommerfuglen er gået katastrofalt tilbage i USA. Foto: Murdo Morrison / Flickr.

Monark-sommerfuglen i USA har fået en ny chance for at genoprette sin bestand, takket være et innovativt initiativ, der i hidtil uset skala og tempo forsøger at crowdsource midler og levesteder til den elskede art. Det skriver Ecowatch, 2. marts 2018.

David Wolfe, EDF.

”Monarch Butterfly Habitat Exchange er en markedsbaseret løsning på at genskabe og bevare levesteder af høj kvalitet for monarker på Amerikas private landområder”, udtaler David Wolfe, direktør for bevarelsesstrategi og habitatmarkeder hos Environmental Defense Fund, en amerikansk nonprofit miljøgruppe.

”Vi kalder det en ’Airbnb for sommerfugle’ fordi det er det eneste program af sin slags, der kan åbne op for det store uudnyttede potentiale på store gårde og landbrug og gøre levesteder tilgængeligt for monarker hurtigt.”

Undersøgelser estimerer, at monark-sommerfuglens bestand er faldet med 95% siden 1980’erne.

”Monarken står over for en deadline i juni 2019, hvor det afgøres, om den skal opstilles under truede arter,” sagde Wolfe. ”For at ændre monarkens nedtur og undgå behovet for restriktive regler, som ofte følger en sådan klassificering, er vi nødt til at genoprette millioner af hektar af naturligt forekommende silkeplanter og vilde blomster over hele sommerfuglens store migrationsrute.” Læs resten

En uheldig kartoffel bliver sprøjtet mere end13 gange om året

De berømte kartofler fra Lammefjorden er sprøjtet adskillige gange, før de når ud på danskernes middagsborde.

Kartoflen er den markafgrøde, der bliver sprøjtet flest gange om året. Man kan derfor gøre en stor forskel for miljøet og sig selv ved at købe økologiske kartofler. Det skriver Danmarks Naturfredningsforening i en pressemeddelelse 23. februar 2018.

Du stanger en kartoffel og dypper den i sovsen – men du tænker sikkert ikke over, at du skal til at sætte tænderne i den markafgrøde, som bliver sprøjtet allermest.

På markerne i Lammefjorden nedvisnes kartoffelplanterne kemisk hvert eneste år.

På bare et år bliver ikke-økologiske kartoffelmarker sprøjtet 13,2 gange med normal dosis sprøjtegift. Det viser tal fra Miljøstyrelsens seneste opgørelse over forbruget af sprøjtegift i Danmark.

Så når du står i supermarkedet og skal købe kartofler, kan du gøre en stor forskel ved at lægge de økologiske i kurven.

– Du får ikke sprøjtegift med hjem, og fordi det er en afgrøde, der bliver sprøjtet så meget, gør du også miljøet en stor tjeneste ved at købe økologiske kartofler, siger Rikke Lundsgaard, der er landbrugspolitisk seniorrådgiver hos Danmarks Naturfredningsforening.

Læs resten

En klods om benet på Sorø Kommune

Betonklodsen her har leveret prøve 3, der er 7.800 gange mere forurenet, end Sorø kommune tillader at støbe ind under et betondække. Alligevel er den en del af ca. 5.500 ton beton, som kommunen insisterer på at få støbt ind.

På en solid betonklods på størrelse med en halv spisebordsplade har det vist sig, at der er materialer som indeholde 7.800 gange mere af den farlige miljøgift PCB, end Sorø Kommune har tilladt til indstøbning under et betondække hos en lokal virksomhed. Dermed er den blevet en alvorlig klods om benet på Sorø Kommune, der forsøger at tvinge virksomheden til at indbygge denne og andre betonklodser, uanset at virksomheden igen har målt og orienteret kommunen om alvorlige overskridelser af kommunens egne miljøkrav.

Journalist Jette Hvidtfeldt.

Journalist Lars Rugaard.

Jette Hvidtfeldt og Lars Rugaard fortæller her historien om betonbrokker, der nu belaster Sorøs miljøafdeling evne til at se uvildigt på kommunens interesser som bygherre.  En tidligere prøve har vist indhold forurenet 12.000 gange mere end tilladt, men virksomheden antog dengang, at det kunne være en enkelt smutter. Det viser den nye prøve, ikke er tilfældet.

Den 7. februar i år gik miljøingeniør Jesper Arffmann fra JA-MilPlan ud til et område, hvor ca. 5.500 ton betonbrokker er oplagret hos Sjællands Lastvognsophug A/S (SLO). For 8. gang skulle der foretages prøvemålinger af betonbrokkernes indhold af PCB – en af verdens farligste miljøgifte – så han medbragte hammer, mejsel og poser, der er specielt godkendt til at opbevare miljøprøver, der skal til laboratorieundersøgelse. Læs resten

Sæsonens fiskeri efter 12.000 tons blåmuslinger i Horsens Fjord går i gang – i Natura 2000-området!

Der smovses i muslinger, men hvad med miljøet i Natura 2000-området?

Fiskeriet efter blåmuslinger er den 1. marts 2018 åbnet på ny kvote i Natura 2000-området Horsens Fjord. Det skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse 7. marts 2018.

Der er i denne sæson mulighed for at åbne for et fiskeri efter 12.000 tons blåmuslinger i Natura 2000 området ’Horsens Fjord, havet øst for og Endelave’ i den kommende sæson. Fiskeriet åbnes på baggrund af rådgivning fra DTU Aqua, der påstår, at det vil ske “bæredygtigt” uden at ødelægge ålegræs-engene eller stenrev.

De seks muslingefartøjer, som fisker langs Jyllands østkyst, får nye tilladelser til fiskeri i Natura 2000 området. Fiskeriet tillades på særlige vilkår, som skal sikre beskyttelse af bl.a. ålegræs og stenrev i Natura 2000 området. DTU Aqua har udpeget områder, som beskytter ålegræsset og sikrer, at ålegræsset har mulighed for at brede sig endnu mere, ligesom de kortlagte stenrev også beskyttes med en såkaldt bufferzone omkring revene.

Alle fartøjer, der udøver fiskeri efter blåmuslinger er udstyret med et ’Black Box” system til opsamling af GPS data og fiskeriaktivitetsdata.

Muslingefiskeri i Natura 2000 områder forvaltes i henhold til muslingepolitikken, der styres af Fiskeristyrelsen, der er placeret uden Udenrigsministeriet.

Nyfødte smittet med MRSA på neonatal-afdeling men usikkerhed om gen-typen

Selvom MRSA-bakterierne sjældent dræber, kan de give anledning til alvorlige og langvarige infektioner. For nyfødte og for ældre patienter kan det udvikle sig livstruende at blive smittet.

Der er fundet MRSA hos flere børn, der har været indlagt på Neonatal-afsnittet på Aalborg Universitetshospital. De øvrige børn på afdelingen er podet, forældre og personale testes de kommende dage.

Det skrev TV2Nord 6. marts 2018, men stationen var ude af stand til at oplyse, om der var tale om MRSACC398 fra en husdyrproduktion. Til gengæld kunne man bringe denne beroligende, men fejlagtige udtalelse fra den ansvarlige overlæge.

– Heldigvis bliver man sjældent syg af MRSA-bakterien, og den er ikke multiresistent, så skulle det ske, at man bliver syg og for eksempel får en hudinfektion, kan vi behandle effektivt med andre typer antibiotika. Så der er ikke grund til bekymring, siger afsnitsledende overlæge på neonatalafnisttet på Aalborg Universitetshospital Nord, Pia Sønderby Christensen.

Overlæge Pia Sønderby Christensen.

Det er imidlertid ikke korrekt, at MRSA-bakterier ikke skulle kunne være multiresistente overfor antibiotika. Således beskriver eksperterne på Hvidovre Hospital bakterien: “Når MRSA er multiresistent, er den ofte resistent for mange antibiotikaklasser. Der findes dog altid antibiotika, som vi kan bruge til behandling af MRSA infektioner.”

MRSA-typen kendes endnu ikke

I en mail til gylle.dk bekræfter overlæge Pia Sønderby Christensen, at man ikke ved, hvilken af de gængse tolv forskellige MRSA-typer der er tale om. Det betyder, at man ikke kan sige, om smitten stammer fra et nordjysk svinebrug eller anden husdyrrelateret smittekilde.

– Vi håber at have svaret i løbet af en uge, skriver Pia Sønderby Christensen.

Læs resten

Frie Bønder til regeringen: Round Up skal også forbydes i foderkorn og raps

Svinefoder må gerne sprøjtes med Roundup, ifølge miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

Regeringen vil forbyde brugen af Round Up før høst i konsumafgrøder som brødhvede, maltbyg, grynhavre og brødrug. Det skal ske ved en ændring af bekendtgørelse for bekæmpelsesmidler, men det vækker kun betinget glæde hos landsforeningen Frie Bønder – Levende Land.

– Det er en billig omgang for regeringen, siger foreningens næstformand, agrarøkonom Henrik Kuske Schou i en pressemeddelelse 7. marts 2018.

Læs resten

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.