Miljø

Selv om seks havbrug er ulovlige, får de alligevel lov til at fortsætte – indtil videre

Den folkelige protest mod de ulovlige havbrug er stor, men Miljøstyrelsen trækker sagen i langdrag. Foto: Greenpeace

Seks havbrug er erklæret ulovlige af Miljøstyrelsen, fordi de ikke har en gyldig placeringstilladelse, men de får alligevel lov til at fortsætte. I hvert fald indtil videre

Kontorchef Yvonne Korup, MST

Havbrugene har frist indtil den 4. juni til at melde tilbage, om de er enige i Miljøstyrelsens afgørelse om, at de er ulovlige. I august går Miljøstyrelsen så i gang med en habitatvurdering af samtlige 19 danske havbrug. Nemlig om de ligger i Natura 2000-områder – eller for tæt ved – og dermed skader miljøjet. Er det tilfældet, risikerer de lukning.

Kontorchef i Miljøstyrelsen, Yvonne Korup, siger til www.gylle.dk. , at Miljøstyrelsen ikke på nuværende tidspunkt har nok viden til at afgøre, om de enkelte havbrug er i strid med habitatregler. – Derfor kan vi ikke i øjeblikket kræve, at driften stoppes. Habitat-vurderingen vil tage ca. et år fra august, siger kontorchefen.

Statens advokat, Kammeradvokaten, har ellers tidligere konkluderet, at Miljøstyrelsen ikke bare kan lade havbrugene fortsætte, mens man laver de såkaldte habitats-konsekvensvurderinger. Kammeradvokaten henviser til en dom fra EU-domstolen.

Websitet ”Kaninen Katrine fra Endelave”, der nøje følger havbrugene i Horsens Fjord ud for Hjarnø og Snaptun, mener, at Miljøstyrelsens afgørelse om at lade bl.a. disse to havbrug fortsætte, er en skandale.

Forkætret landbrugslobbyist foregiver at have doktorgrad fra Aarhus Universitet

Her er forsiden fra den påståede “doktorafhandling”.

Først var der voldsom blæst om CBS-lektor Troels Troelsens landbrugsrapport om landbrugets rammevilkår, som blev udløst af to KU-forskeres påpegning af, at det faglige niveau, ghost-forfattere og særinteresser (Bæredygtigt Landbrug) gjorde den ubrugelig som et videnskabeligt produkt. CBS blev tvunget til at gå rapporten igennem, og konstaterede, at KU-forskerne havde ret. Rapporten blev trukket tilbage. Troelsen blev hældt ud af bagdøren på pension og uden emeritus-ordning.  

 CBS-gennemgangen af rapporten konkluderede ikke, at rapporten var ”uredelig” i lovens forstand (for en sådan kritik ville også ramme CBS-systemet), men at der var tale om ”brud på god forskningspraksis”. Og det fik Bæredygtigt Landbrug til at gå i offensiven, Man påstod herefter, at selv om rapporten var trukket tilbage, så var den fortsat gyldig.

Cand. oecon Bjarne Brønserud, f. 1949. Pressefoto

Den afviste doktorafhandling

En af ghost-forfatterne på Troelsens rapport var Bjarne Brønserud, der imidlertid foregiver at være uafhængig. Han benægter enhver tilknytning til Bæredygtig Landbrug, selv om den rabiate lobbyorganisation kalder ham ”allieret og samarbejdspartner” i deres årsrapporter.

I sensommeren 2019 indleverede Bjarne Brønserud så en bog om ”dansk miljøpolitik” til antagelse  som doktorafhandling ved AU. Her blev genbrugt mange af Troelsens data og den politiske agenda var den samme: Det er snærende miljøkrav, som er årsagen til, at dansk landbrug står i en vanskelig konkurrencesituation”. Og at miljøvidenskaben er politiseret og modstander af landbrugserhvervet.

Afhandlingen blev indleveret til AU-økonomi og antaget til bedømmelse. Efter en længere indsigelsesproces og protester fra Brønserud blev den afvist som doktorafhandling:

”… Problemet er imidlertid, at der ikke i en forskningsmæssig forstand er anvendt videnskabelige økonomiske metoder, der kan siges at have ”bragt videnskaben et væsentligt skridt videre”. Afhandlingen repræsenterer et betydeligt udredningsarbejde inden for såvel de økonomiske som de politiske fagområder og kan ses som et partsindlæg i debatten om den førte miljøpolitik i Danmark de seneste 30-40 år. Derimod kan afhandlingen ikke anses for at være egentligt videnskabeligt arbejde, der kan give forskningsmæssig meritering.

Læs resten

Hvor sundhedsfarlig er gyllestanken for naboerne?

I store dele af Danmark er foråret synonymt med gyllestanken. Nu skal det undersøges, hvor sundhedsskadeligt det er at leve som nabo til en husdyrfabrik. Foto: Finn Birkholm-Clausen

Det er en tragisk kendsgerning, at dampene fra gylle kan være livsfarlige. Hvert år sker der alvorlige ulykker, hyppigt med dødsfald, når ansatte i landbruget uforvarende kommer til at indånde gyllegas. Derimod er det først nu, at miljømyndighederne tager initiativ til at undersøge, hvilke sundhedsskadelige påvirkninger der strømmer ud fra de store husdyrfabrikker og rammer naboerne.

Efter henvendelser fra et folketingsmedlem på baggrund af dokumentaren ”Nabo til en svinefarm” fra miljøorganisationen Greenpeace besluttede Miljøminister Lea Wermelin allerede i oktober 2019, at Danmark bør undersøge sundhedsrisikoen ved at bo tæt på husdyrfabrikker. Den direkte anledning var en hollandsk undersøgelse, som påviste sammenhæng mellem store svinefabrikker og forhøjet sundhedsrisiko hos de omkringboende naboer. Den hollandske regering har på den baggrund besluttet at lukke en række uheldigt placerede svinefabrikker permanent af hensyn til naboernes sundhed.

I et svar til folketingsmedlem Søren Egge Rasmussen (EL) skrev Lea Wermelin den 16. oktober 2019:

”Jeg er optaget af, at almindelige danskere har en sund og sikker hverdag, uanset om de bor i byen eller på landet. Derfor tager vi den hollandske rapport meget alvorligt. Der er behov for at få undersøgt, om rapporten giver anledning til, at vi i Danmark bør revurdere sundhedsrisikoen ved at bo tæt på husdyrbrug.”

Sundhedsstyrelsen anbefaler større undersøgelse

Læs resten

Forbudt sprøjtegift – og så alligevel ikke…

Sådan ser etiketten ud på den forbudte sprøjtegift, der er givet dispensation til at anvende i 2020.

Spinatavlere kan ånde lettet op, efter at Miljøstyrelsen har givet dispensation til at sprøjte med den forbudte sprøjtegift Asulox mod raps og snerlepileurt i frøafgrøder af spinat, skorzoner og morgenfruer, skriver landbrugsavisen.dk den 15. april 2020.

Troels Prior Larsen er formand for Frøsektionen i Landbrug & Fødevarer, og det er angiveligt ham, der har skaffet dispensationen ved ”betydelige anstrengelser”. Foto: Linkdin

Det fremgår af artiklen, at dispensationen til at sprøjte med den forbudte systemisk virkende sprøjtegift kun er kommet ”i hus med anstrengelser”, og der er tilknyttet ”skrappe restriktioner” til dispensationen:

  • Der må maksimalt anvendes to liter pr. ha, og kun når der er indgået kontrakt om dyrkning af frøkulturer af spinat, skorzoner og morgenfruer.
  • Der skal anvendes båndsprøjte, og der må ikke sprøjtes nærmere end 1 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
  • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter.

Det er frøsektionen i Landbrug & Fødevarer, der har søgt dispensationen, og det har i år været en længere proces end tidligere, skriver landbrugsavisen. Blandt andet skulle en ekstern partner se alle afgørelser i gennem. Både Miljøstyrelsen og den eksterne partner har lavet en faglig vurdering og har nu givet dispensation.

”Det er samtidig betryggende, at Miljøstyrelsens faglighed er bekræftet at være i top”, skriver landbrugsavisen. Skribenten kommer dog ikke nærmere ind på, hvad den ”bekræftelse” er baseret på.

Læs resten

Ny landsforening vil bremse svinefabrikkernes trusler mod natur og sundhed

Lørdag den den 7. marts blev der afholdt stiftende generalforsamling i ‘Landsforeningen mod svinefabrikker’. Initiativgruppen bag er ‘Netværk mod svinefabrikker’, der blev dannet for to år siden af en række enkeltpersoner fra hele landet, samt organisationerne Noah, Greenpeace, Frie Bønder- Levende Land og Miljøforeningen på Tuse Næs. 

Det fremgår af en pressemeddelelse fra den nystartede forening.

“Flere og større svinefabrikker skyder frem, og det sætter naboer, sundhed og natur under voldsomt pres. Over hele landet frygter naboer for MRSA-smitte og forurening med ammoniak, metan og svovlbrinte, der blandt mange andre gener giver luftvejssygdomme og diarré. Stanken er ofte så slem, at man ikke kan gå udenfor. Døgnet rundt oplever omkringboende larm fra tonstunge lastbiler og hylende svin”, siger Helene Meden Hansen, der er en af talspersonerne for Landsforeningen mod svinefabrikker.

Helene Meden Hansen. Foto: Gustav Bech

I 2000 var der 198 fabrikker i Danmark med en produktion på 5.000 svin eller derover. I 2018 var antallet ifølge Danmarks Statistik vokset til 940.

De 31 millioner svin, der årligt produceres, er med til at gøre Danmark til verdens største producent af kød i verden, og vi er samtidig det EU-land med den mindste andel af beskyttet natur.

Den nye landsforening vil styrke rettighederne for lokalsamfund og lokalpolitikere i de områder, hvor industrilandbruget skader sundhed og natur. Begge parter føler sig magtesløse, efter at en lovændring i 2017 reelt fratog kommunerne retten til at afslå ansøgninger om udvidelse af svinefarme ud fra lokale hensyn som fx nabogener eller turisme. 

Læs resten

Coronavirus: OECD nedjusterer sin prognose for verdensøkonomien

Dette diagram viser de seneste vækstprognoser for verdens største økonomier såvel som den forrige prognose, der går tilbage til november 2019.

Selvom det er for tidligt at måle den fulde økonomiske nedtur på grund af coronavirus-udbruddet, har OECD allerede nedskåret sin vækstprognose for verdensøkonomien, fordi virussen fortsætter med at sprede sig uden for Kina. I sin seneste foreløbige økonomiske vurderingsrapport forventer organisationen, at virkningen af ​​COVID-19-udbruddet vil være alvorlig, hvilket resulterer i en 0,5 procentpoint nedadgående revision af prognosen for global BNP-vækst i 2020.

OECD står for Organisation for Economic Co-operation and Development og er en international organisation grundlagt efter Anden Verdenskrig, der arbejder for at stimulere økonomisk fremgang og markedsøkonomi mellem de demokratisk regerede medlemslande.

Felix Richter, statista.com

Det skriver Felix Richter, 3. marts 2020, for statista.com

OECD forventer nu, at verdensøkonomien kun vil vokse med 2,4 procent i år, som er en nedgang fra estimatet i november 2019 på 2,9 procent. Det vil være det laveste økonomiske ekspansionsniveau siden afslutningen af ​​finanskrisen, og muligvis bunden af den aktuelle afmatning, afhængig af hvor længe den aktuelle krise fortsætter, og hvor hurtigt Kinas økonomi kan vende tilbage til normalitet.

Det er ikke overraskende, at epicentret for udbruddet forventes at blive stærkt påvirket af epidemien. OECD sænkede sin vækstprognose for Kina fra 5,7 til 4,9 procent og citerede begrænsninger for bevægelse af mennesker, varer og tjenester samt bekæmpelser af spredningen ved fabrikslukninger som årsager til et kraftigt fald i den indenlandske efterspørgsel og produktion.

Resten af ​​verden er ikke beskyttet mod virussens påvirkning, da forretningsrejser og turisme påvirkes, og mange virksomheder står over for forstyrrelser i forsyningskæden på grund af deres afhængighed af Kina. Hvis virkningen på mere avancerede økonomier viser sig at være så alvorlig, som de forstyrrelser Kina har oplevet, advarer OECD om, at den globale vækst endda kan falde til 1,5 procent i 2020, næsten halvdelen af ​​den oprindelige forventede sats.

Global luftforurening: Den økonomiske byrde udgør 3,3 procent af verdens BNP

Det skriver Niall McCarthy, statista. com, den 13. februar 2020.

Greenpeace Sydøstasien og Center for forskning i energi og ren luft har frigivet en ny rapport om omkostningerne ved luftforurening fra fossile brændstoffer, både menneskelige og økonomiske.

Niall McCarthy

Forbrænding af gas, kul og olie resulterer i tre gange så mange dødsfald som vejtrafikulykker over hele verden, og det anslås, at luftforureningen har en økonomisk omkostning på 2,9 billioner dollars , svarende til 3,3 procent af verdens BNP. For 2018 estimerer rapporten, at luftforurening var knyttet til 4,5 millioner dødsfald med PM2.5-forurening, der også var ansvarlig for 1,8 milliarder dages arbejdsfravær, fire millioner nye tilfælde af astma hos børn og to millioner for tidlige fødsler.

De to billeder er optaget på samme sted i Beijing i august 2005. Fotografiet til venstre er optaget efter to dage med regnvejr. Billedet til højre viser smog, der indhyller Beijing på en dag, der ellers ville være en solskinsdag. Fotos: Bobak/Wikipedia

Det kan have en indflydelse på økonomien i mange former, såsom flere tilfælde af astma, diabetes eller kroniske luftvejssygdomme, hvilket fører til nedsat arbejdsevne og lavere deltagelsesgrad i arbejdsstyrken. Børn, der er modtagelige for astmaanfald, mister også skoledage, hvilket har indflydelse på deres læring, mens kravene til sundhedsvæsenet kan resultere i, at deres forældre må tage ekstra fritid. Ifølge rapporten koster handicap fra kroniske sygdomme verdensøkonomien 200 milliarder dollars i 2018, heraf sygefravær og for tidlige fødsler, der koster henholdsvis 100 og $ 90 milliarder dollars.

De samlede årlige omkostninger til luftforurening i Kina anslås til at være 900 milliarder dollars hvert år, med omkostninger i USA, der løber til $ 600 milliarder årligt. Indiske byer har scoret ugunstigt i luftforureningsindeks i årevis, og emissionen koster landet gennemsnitligt 150 milliarder dollars om året. I 2018 modsvarede prisen for forurenet luft til 6,6 procent af det kinesiske BNP, 5,4 procent af Indiens BNP og tre procent af det amerikanske BNP.

Kilde: Wikipedia

Atomkraft: Hvem har flest reaktorer?

Rapporten om verdens atomindustri i 2019 giver et overblik over alder, drift, produktion og opførelse af atomkraftværker i forskellige lande. Rapporten påviste, at den globale atomkraftproduktion voksede 2,4 procent i 2018 på grund af en 19 procent stigning i Kina, hvor syv nye reaktorer blev operationelle.

Det skriver Niall McCarthy for statista.com 7. februar 2020.

Niall McCarthy

Trods den beskedne aktuelle stigning oplever kernekraft på et længere sigt et langsomt fald fra en 17,5% højeste andel af den globale elproduktion i 1996 til 10,15 procent i 2018. Vedvarende energikilder stormer nu frem med 165 GW tilføjet til det globale elnet i 2018 sammenlignet med nukleare 9 GW. Derudover er antallet af nye atomreaktorer, der er under opførelse overalt i verden, nu faldet for sjette år i træk. Antallet faldt fra 68 i slutningen af ​​2013 til 46 i midten af ​​2019.

I 2019 var 417 reaktorer i drift rundt om i verden med yderligere 28 på langtidslagring. USA havde det højeste totalantal med 97 med yderligere to, der er under opbygning. Amerikanske reaktorer tegner sig for 19,3 procent af landets elproduktion, og de har en gennemsnitlig alder på 38,9 år. Frankrig kommer på andenpladsen med 58 reaktorer, og deres andel af den franske elproduktion er 71,7 procent.

Selvom Kina har fokuseret stærkt på vedvarende energi, har riget i midten den tredje højeste total med 47 reaktorer. På trods af at de er de eneste lande, der har oplevet alvorlige atomulykker, er Ukraine (Tjernobyl) og Japan (Fukushima) stadig med på listen med henholdsvis 15 og ni reaktorer.

Den forladte by Pripjat med Tjernobyl i baggrunden. Billedet er fra 2007. Foto: Wikipedia

Dispensationer til forbudte sprøjtegifte, der truer grundvandet, bør kulegraves

Det rene drikkevand bør beskyttes mod Miljøstyrelsens dispensationer. Det mener DANVA.

Rigsrevisionen retter kritik af myndighedernes udmøntning af lovgivning om grundvands-beskyttelse. Vandsektoren kæmper for at værne drikkevandet mod pesticider og opfordrer politikerne til gøre op med en praksis, der udfordrer forsigtighedsprincippet. Det mener DANVA i en pressemeddelelse 6.12.2019.

 Pesticider kan forbydes, hvis de udvaskes til grundvandet. Men efterfølgende kan Miljøstyrelsen administrativt dispensere og tillade brug af de forbudte pesticider, hvis man vurderer, at de har uvurderlig erhvervsinteresse. Vandsektoren opfordrer nu politikerne til at kulgrave praksis og gribe ind.

Carl-Emil Larsen, DANVA

”Det er afgørende, at forsigtighedsprincippet sættes over erhvervshensyn, så beskyttelsen af grundvandet bliver håndhævet effektivt. Det nytter ikke, at vi har et avanceret og dyrt godkendelsessystem, som opdager et pesticid, der udvaskes til grundvandet og derefter bliver forbudt, hvis det så efterfølgende bare kan opnå dispensation i årevis. Det svarer til at købe en røgalarm og droppe batteriet,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Læs resten

Færre farlige kemikalier i unge mænds urin

En ny undersøgelse viser, at mængden af hormonforstyrrende stoffer er faldet hos unge mænd. De farlige kemikalier kan påvirke vores evne til at få børn, fostrets udvikling hos gravide og medvirke til, at drenge og piger går tidligt i puberteten.

Hormonforstyrrende stoffer kan findes i blandt andet madvarer. Stofferne kan påvirke vores evne til at få børn, fostrets udvikling hos gravide og medvirke til, at drenge og piger går tidligt i puberteten. Foto: Øyvind Holmstad [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

De hormonforstyrrende stoffer findes overalt – blandt andet i madvarer, tøj, legetøj, byggematerialer og emballage, men unge danske mænd udsættes i mindre grad end tidligere for disse stoffer. Det viser den nye undersøgelse, der er foretaget af Klinik for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet, som har undersøgt 300 unge mænds urin i perioden 2009 til 2017.

Her har forskere målt koncentrationen i ftalater, der kan bruges til at blødgøre plast. Resultatet viste, at der i otte af 15 undersøgte ftalater var markant lavere koncentrationer i urinen i 2017 sammenlignet med 2009.

– Det er meget positivt, at eksponeringen for mange af de mest kritiske kemikalier er faldet, siger Hanne Frederiksen, seniorforsker ved Klinik for Vækst og Reproduktion.

Økomad hjælper

Desuden blev der målt på fem pesticider og fungicider, som man typisk får gennem kosten.

Læs resten
fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.