Biomasse

Vi rydder skovene ved at satse på ”grøn” vækst

Finans- og klimaloven kan kun skabe bæredygtighed, hvis man gør op med ”grøn” vækst i form af større forbrug af bioenergi og flere husdyr legitimeret med biogas. EU slagter ni milliarder dyr om året og øger med Danmark i spidsen aftrykket på naturen ved at satse massivt på bioenergi. Klimamål og landbrugspolitik øger forbruget af soja og andre plantematerialer til bioenergi og foder skaber dermed skovrydning. Denne vækst kaldes grøn, men der er tale om et stigende overforbrug og dermed stigende naturødelæggelse.

Det skriver Natalia Lehrmann for Noah i en pressemeddelelse den 29. november 2019.

Natalia Lehrmann

Amazonas har fået stor opmærksomhed på det seneste. I lyset af det, er det grotesk, at EU – med Danmark i spidsen – med klimamål der fremmer øget afbrænding af bioenergi er med til at skabe øget skovrydning og aftryk på land. Efterspørgslen på soja, gylle, halm og træ til afbrænding som bioenergi er steget – og dermed også vores efterspørgsel på jord og naturområder verden over. Vi brænder med andre ord mere eller mindre indirekte Amazonas af ved at være ”klimadukse”. Det er også grotesk, at man fortsætter med at ville slagte ni milliarder dyr om året i EU, når foderet optager trefjerdedele af vores landbrugsjord og EU har et landfodaftryk fra landbrugsprodukter, der er halvanden gang så stort som regionen.

Vil vi bekæmpe klimaforandringer og skabe biodiversitet samt bedre vilkår for lokalbefolkninger – der mister adgang til land verden over, på grund af udvidelse af plantager – er det alfa omega, at vi sætter en stopper for det kolossale overforbrug af plantematerialer til foder og bioenergi. Ikke desto mindre lægger regeringen nu op til at øge mængden af biobrændstof i danskernes benzin.

Soja erstatter palmeolie – skovene brænder stadig

Soja erstatter nu i EU palmeolie som biobrændstof. Og i februar besluttede Europa-Kommissionen sig for kriterier for biobrændstoffer, hvilket resulterede i at soja udlod at blive dækket af forordningen. Det blev samtidig besluttet, at palmeolie som biobrændstof skal fases ud fra 2030, fordi det blev karakteriseret som et højtudledende biobrændstof. Dette hænger sandsynligvis sammen med den store opmærksomhed, der har været omkring skovbrandene i Indonesien og Malaysia med udvidelsen af palmeolieplantager, der har ødelagt regnskovene der.

Nu rettes opmærksomheden i stigende grad mod Amazonas, som Europa er med til at ødelægge med sin stigende efterspørgsel på soja og andre planteprodukter til bioenergi og foder til den kolossale animalske produktion. Meget af den soja, vi importerer, er genmodificeret og til produktionen benyttes store mængder pesticider, til stor skade for lokalbefolkningerne, hvis helbred lider under forurenet drikkevand og eksponering af giften.

Soja til benyttelse som biobrændstof er skadelig for miljøet ligesom anden bioenergi og øger efterspørgslen på land verden over. Det medfører dermed øget skovrydning. Kommissionens egne tal peger på, at biodiesel er værre for klimaet end fossil diesel. Derfor er det grotesk, at soja nu har fået lov til i stort omfang at erstatte palmeolie som biobrændstof. Det forværrer kun problemerne med, at verdens skove er truede som aldrig før.

EU får det til at fremstå, som om bioenergi er bæredygtig via direktivet for vedvarende energi, som fremmer brugen blandt andet med et krav om tilsætning af biobrændstoffer i benzinen. Men ingen former for bioenergi i stor skala er bæredygtig, fordi det øger efterspørgslen på landarealer og dermed presset på verdens skove og natur

Vi rydder skovene ved at satse på ”grøn” vækst, mener Noah. Foto: Søren Wium-Andersen.

Myten om Danmark som foregangsland

EU-landene med Danmark i spidsen er storforbrugere af bioenergi. Faktisk er tre fjerdedele af Danmarks såkaldte vedvarende energi bioenergi.

Det hænger sammen med, at EU’s klimamål fremmer et øget forbrug af planteprodukter til bioenergi, som man på grund af FN’s opgørelsesmetoder anser for CO2-neutral, selvom forskning peger på, at det ikke er korrekt, og det vil tage mange årtier at genopbygge ødelagte naturområder og opnå et niveau af biomasse, der kan binde samme mængde CO2 som tidligere. I dette regnestykke glemmes desuden, at skove ikke kan erstattes med ensartede plantager ud fra et biodiversitetsperspektiv, og at man skal tage hensyn til oprindelige folk, der fortsat lever i og omkring skovene.

Både FN og EU klassificerer bioenergi som CO2-neutral, og på den måde undgår energiselskaberne at betale CO2-afgift, når de brænder biomasse af i stedet for fossile brændstoffer. Men der er tale om taltrylleri. Danmarks Statistik har i sit grønne regnskab slået fast, at det fremstår som om Danmark i perioden 1990-2013 har haft et fald på 21 procent i den samlede udledning af drivhusgasser. Men samtidig har man påpeget følgende:

FN’s regler drejer sig blandt andet om, at hvert land kun skal opgive CO2-udledning inden for landets grænser. Så når Danmark importerer bioenergi, medregner man ikke de konsekvenser, det har haft for det land, hvor produktionen er fundet sted. Alle vores importerede produkter indregnes faktisk ikke i vores klimaregnskab. Og vores import af produkter er kolossalt. Politikere og andre klapper ellers sig selv på skulderen og taler om, at Danmark er foregangsland.

Læs resten

Biomasse i Danmark forkæles med tilskud og nul afgifter – det går ud over konkurrerende teknologier

Danmarks forbrug af biomasse er i høj grad et internationalt anliggende. Det skyldes, at en stor del af vores biomasse importeres fra udlandet. Et afgørende spørgsmål er, om vi kan være sikre på, at den biomasse, vi anvender, produceres på en måde, som er bæredygtig for klimaet.

Det skriver Klimarådet på sin hjemmeside.

I princippet burde Parisaftalen og de internationale regler for opgørelse af kulstofpuljen i klodens skove sikre, at man som forbruger af biomasse automatisk kan gå ud fra, at biomassen ikke belaster klimaet. Men dette er i praksis langt fra altid tilfældet. Det taler for, at Danmark på egen hånd sørger for, at den biomasse vi anvender, ikke skader klimaet, hvilket kan ske ved at indføre bæredygtighedskriterier, der har et målrettet fokus på klima. Det gælder især, hvis vi ønsker, at vores model for grøn omstilling skal være et forbillede for andre.

Med hovedrapporten for 2018 om Biomassens betydning for grøn omstilling – Klimaperspektiver og anbefalinger til regulering af fast biomasse – til energiformål tager Klimarådet fat på et emne, som i stigende grad giver anledning til debat.

Træer fra Gribskov ender i flismaskinen for at blive udnyttet som biomasse. Foto: Søren Wium-Andersen

Diskussionen om biomasse er særlig markant her i landet, fordi en stor del af Danmarks grønne omstilling har været drevet af biomasse. Som det ser ud nu, er der ikke noget, der tyder på, at dette vil ændre sig i den nærmeste fremtid. Det skyldes blandt andet, at biomassen i Danmark har specielt fordelagtige rammevilkår i form af tilskud og fritagelse for afgifter samtidig med, at konkurrerende teknologier hæmmes af reguleringen.

Hvornår er biomasse klimavenlig?

Afbrænding af biomasse udleder CO2, og derfor er biomasse i Klimarådets optik ikke CO2-neutral på linje med sol- og vindenergi. Det udelukker dog ikke, at brug af biomasse som alternativ til fossile brændsler kan gavne klimaet.

Er der tale om dedikeret hugst til bioenergi, er det først og fremmest afgørende, at skoven genplantes.

Dernæst er det vigtigt at prioritere biomasse med hurtig genvoksningstid, da brugen af biomasse midlertidigt øger indholdet af CO2 i atmosfæren, indtil de nye træer har optaget en mængde CO2 fra atmosfæren svarende til den, som blev udledt ved biomasseafbrændingen. Alternativt skal der bruges restprodukter fra skovdrift og træindustri.

Endelig kan produktion af biomasse gavne klimaet, hvis det fx sker i forbindelse med rejsning af ny skov, som binder CO2 fra atmosfæren.

Den slags træer bliver mere og mere sældne i de lande, der udnytter alle skove til biomasse. Privatfoto.

Hvorfor sikrer de internationale klimamål og -opgørelser ikke, at Danmark reelt kan anse biomassen for CO2-neutral?

Afbrænding af biomasse regnes for CO2-neutralt ved opgørelsen af de danske drivhusgasudledninger. Det kan synes paradoksalt, når nu der kommer CO2 ud af skorstenen, når biomassen brændes af. Men årsagen er, at udledningen ifølge de internationale regler skal konteres i det land, der udtager biomassen fra sine skove.

Udtager et land biomasse, så kulstofpuljen i dets skove reduceres, skal det ifølge de internationale regler tælles med som en udledning i landets klimaopgørelse. På den måde tilskyndes landet til at bevare eller øge kulstofpuljen i skovene eller alternativt sænke CO2-udledningen i andre sektorer, forudsat at landet har et tilstrækkeligt stramt klimamål.

Problemet med dette konteringsprincip er dog især, at mange landes klimamål reelt er så slappe, at hugst i deres skove kan ske uden at komme i konflikt med deres målopfyldelse, og uden at de dermed behøver at skærpe klimaindsatsen andetsteds i samfundet. Samtidig er det ikke al udtag af biomasse, der i sidste ende regnes med i klimamålene.

Danmark kan derfor ikke automatisk gå ud fra, at vores udledning af CO2 fra importeret biomasse modsvares af CO2-optag i skov eller anden klimaindsats i det land, hvor biomassen kommer fra.

Er der grænser for forbruget af biomasse i et globalt perspektiv?

Skovenes optag og lagring af CO2 er afgørende for at bremse de globale klimaforandringer. Skal temperaturstigningen i henhold til Parisaftalen holdes under to grader, spiller skovene en vigtig rolle som kulstoflager. Det sætter grænser for, hvor meget biomasse der kan udnyttes til energiformål, og Danmark bruger allerede langt mere biomasse pr. indbygger, end hvad der formodentlig kan udnyttes bæredygtigt på globalt plan. Dermed kan Danmark ikke blive et foregangsland for resten af verden.

PeterMøllgaard er formand for Klimarådet.

Danmark bør gå forrest med bedre bæredygtighedskriterier, mener Klimarådet

Danmark har som væsentlig forbruger og importør af biomasse en interesse i at udvikle bæredygtighedskriterier, der tager bedre hånd om biomassens klimapåvirkning. Derfor anbefaler Klimarådet, at den danske regering i samarbejde med relevante interessenter tager initiativ til at udvikle nye målrettede klimaindikatorer, der kan indgå i bæredygtighedskriterierne.

Indikatorerne bør adressere effekter på kulstofkredsløbet og kulstoflagringen i skovene, herunder aspekter som blandt andet genplantning, tidsperspektivet i genoptaget af CO2, producentlandenes klimamål og -regulering samt indirekte effekter på arealanvendelsen.

Efterfølgende bør bæredygtighedskriterier for fast biomasse, som indeholder de nye målrettede indikatorer, implementeres i dansk regulering. Hvis EU’s kommende regelsæt ikke tillader, at medlemslande fastsætter egne, strammere nationale bæredygtighedskriterier, bør regeringen i stedet opfordre energibranchen til at medtage de nye indikatorer i en frivillig aftale.

Samtidig bør Danmark i EU arbejde for, at de fælleseuropæiske bæredygtighedskriterier får tilstrækkeligt fokus på biomassens klimarelaterede effekter på kulstofkredsløb og kulstoflagring.

Et reformeret afgiftssystem kan fjerne biomassens nuværende favorisering

Biomasse har en ubegrundet fortrinsstilling i det nuværende afgifts- og tilskudssystem på energiområdet. Det ses fx ved, at afgiftsbesparelsen, ved at udskifte kul med biomasse i fjernvarmen målt pr. fortrængt ton CO2, er større end den gevinst i form af tilskud og sparet CO2-kvotepris, man opnår ved at udskifte kul med vedvarende energi i elproduktionen. Et andet eksempel er, at hvor biomassevarme er helt afgiftsfritaget, betaler en varmepumpe i dag en elafgift, der overstiger det tilskud, som produktionen af den forbrugte el modtager, hvis den er baseret på vedvarende energikilder.

De to eksempler viser, at der er behov for at reformere afgifts- og tilskudssystemet, så biomasse ikke opnår ubegrundede fordele. Et reformeret system bør fokusere på at tilskynde til CO2-reduktion gennem en ensartet afgift på CO2-udledning og – hvor der er forhold, der gør en høj afgift uhensigtsmæssig – et tilskud, der giver en ensartet tilskyndelse til CO2-reduktion. Sådanne forhold er til stede, hvis en høj dansk afgift betyder, at udledningerne i stedet flyttes til udlandet, og ønsket om at reducere CO2-udledningerne ikke blot omfatter udledninger fra dansk jord.

Klimarådets forslag til et forbedret afgifts- og tilskudssystem, som første gang præsenteredes i analysen Fremtidens grønne afgifter på energiområdet fra april 2018, samler den nuværende energi- og CO2-afgift i én samlet CO2-afgift, hvis størrelse udtrykker det politiske ambitionsniveau for CO2-reduktion. Dansk elproduktion får et nedslag i CO2-afgiften, der afspejler CO2-indholdet i importeret el, så import af el fra fossile kilder ikke fremmes unødigt. Til gengæld pålægges alt indenlandsk elforbrug en afgift svarende til afgiftsnedslaget i elproduktionen, så danskproduceret og importeret el beskattes helt ensartet i forhold til deres fossilindhold. Elproduktion baseret på vedvarende energi får et tilskud, der svarer til afgiften på elforbruget, så nettoafgiften på grøn strøm bliver nul.

Danmark kan ikke gå ud fra, at vores udledning af CO2 fra importeret biomasse modsvares af CO2-optag i skov eller anden klimaindsats i det land, hvor biomassen kommer fra. Privatfoto.

Kun biomasse, der ikke er klimabæredygtigt, skal pålægges CO2-afgift

Klimabæredygtig biomasse bør fortsat være undtaget CO2-afgift. Ligeledes bør el produceret med brug af denne type biomasse kunne opnå elproduktionstilskud på linje med el fra andre vedvarende kilder. Derimod skal biomasse, der ikke lever op til bæredygtighedskriterierne på klimaområdet, behandles på samme måde som et fossilt brændsel. Det betyder, at denne type biomasse ikke er berettiget til tilskud og skal betale CO2-afgift svarende til det administrativt fastsatte CO2-indhold.

Afgifter kan også bruges til at fremme virksomhedernes og forbrugernes energieffektiviseringsindsats. En sådan energieffektiviseringsafgift bør principielt lægges på alle energikilder, herunder også klimabæredygtig biomasse. Det bør dog undersøges nærmere, om afgifter er det rette instrument til at sikre en effektiv energispareindsats, eller om andre politiske virkemidler er mere effektfulde.

Den øvrige regulering bør sikre, at alle vedvarende energiteknologier stilles lige

Reguleringen bør grundlæggende stræbe efter at sikre en omkostningseffektiv grøn omstilling. Det gøres blandet andet ved at stille alle vedvarende energiteknologier lige, så man fx undgår overinvestering i biomasse. Det kræver, at dele af den nuværende regulering på fjernvarmeområdet blødes op.

Der foreligger allerede i dag en del forslag om deregulering af fjernvarmen. Klimarådet foreslår i det lys, at kraftvarmekravet gradvist udfases, så varmepumper ikke hæmmes i konkurrencen med brændselsbaserede teknologier som biomasse-kraftvarme, ligesom også brændselsbindingerne med fordel kan udfases for at skabe lige vilkår for alle vedvarende energiteknologier. Yderligere bør principperne i nettofordelsmodellen udvides til også at omfatte andre vedvarende energikilder end kun biomasse. Endelig bør eltarifferne revideres, så varmepumper ikke bremses af et for højt tarifniveau.

Sådan ser Klimarådet sig selv

Klimarådet er et uafhængigt ekspertorgan, der er sat i verden, fordi Danmark ligesom resten af EU har en politisk målsætning om at reducere CO2-udslippet med 80-95 % frem mod 2050. Klimarådet rådgiver om, hvordan Danmark på den bedste og billigste måde gennemfører omstillingen til et klimaneutralt samfund i 2050. Det vil sige et ressourceeffektivt samfund, hvor udledninger af drivhusgasser kompenseres gennem et tilsvarende optag af CO2 fra atmosfæren.

Biomasse er en blindgyde i dansk klimapolitik

Forsyningsselskaber i danske storbyer bindes i årtier til biomasse, der er fritaget for afgift og anses for bæredygtig, selv om den udleder masser af CO2. Klimaministeren vil ikke udtale sig om sagen, der rokker ved Danmarks status som frontløber inden for vedvarende energi, mener nyhedsbrevet MandagMorgen. Foto: Søren Wium-Andersen.

Klimaminister Dan Jørgensen vil ikke tale om det. Han vil ikke tale om biomasse. Han vil gerne tale om så meget andet. Om Danmarks rolle som grøn frontløbernation. Om Danmarks klimarolle i EU og i FN. Men biomasse vil han ikke tale om – hverken til MandagMorgen eller til andre medier. Først senere, lyder det fra ministeriet.

Der er en meget indlysende grund til, at den ambitiøse minister ikke vil tale om biomasse. Det skriver Europaredaktør Claus Kragh i en kommentar hos nyhedsbrevet Mandag Morgen den 19. august 2019.

Klimaminister Dan Jørgensen skriver om sin motivation for ministerjobbet på ministeriets hjemmeside: ”Lige siden jeg var en lille dreng, har jeg haft en kæmpe kærlighed til vores natur, til miljøet og til den friske luft. Så da jeg den 27. juni 2019 trådte ind ad dørene til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, trådte jeg også ind ad døren til mit drømmejob.” Foto: Klimaministeriet/Ulrik Jantzen

Hvis først man fra politisk hold begynder at forholde sig til den faktiske og ikke den politisk vedtagne regnskabsmæssige klimabelastning fra biomassen, så ramler hele det talmæssige fundament under både den aktuelle og de tidligere regeringers danske klimapolitikker.

Hvis det officielle Danmark besluttede at stå ved, at vores reelle CO2-udledninger i 2017 var på 67 millioner ton CO2, fordi vi regnede de 19 millioner ton fra afbrændingen af træ med, så ville der ikke være meget tilbage af den nye regerings ambition om i 2030 at skære de danske CO2-udledninger med 70 procent i forhold til 1990.

Læs resten

Biogas er ineffektivt – og dyrt for skatteyderne


249kW biogas værk ved et landbrug i Niederbrechen, Hesse, Germany. Opført i 2004. Foto: Volker Thies (Asdrubal)/Wikipedia

Niels Poul Dreyer, cand. polyt., skriver 24. April 2019:

Niels Poul Dreyer

Hvis regeringen leder efter penge til at betale landbruget i forlængelse af aftalen mellem Fødevarer & Landbrug og Danmarks Naturfredningsforening om udtagelse af 100.000 ha. jord, som lider under tilbagevendende oversvømmelser, kan kontanterne frembringes ved at skære ned for den dyre biogasproduktion.

Så får vi mere miljø for pengene. Af andre økonomiske sidegevinster kan det nævnes, at vi kunne spare nogle af de 300 mio. kr., som kommunerne bruger om året til at bortlede vand fra lavtliggende jord.

Biogas, også kaldet sumpgas, slamgas eller rådnegas, bliver dannet ved forrådnelse af biologisk nedbrydeligt materiale under et iltfrit (anaerobt) miljø. Biogassen består af 50-80 % metan og 20-50 % kuldioxid. Råmaterialer kan være lige fra slam fra spildevandsrenseanlæg til gylle fra landbruget.

Læs resten

Er Klimarådets ønske om en retvisende kulstofmodel forsvundet?

Varmeværkets produktion af vanddamp i Hillerød er tydelig på en kold dag, mens udsendelsen af store CO2 mængder fra den samme skorsten er usynlige. Der udledes mere CO2 ved afbrændingen af flis, end hvis den samme energimængde var kommet fra kul. I nær fremtid forventes varmeværket at anvende flis fra 165 årige bøge fra Nordsjællands Nationalpark til billig varme til byens borgere, men til skade for biodiversiteten i Gribskov. Foto: Søren Wium-Andersen

Biolog Søren Wium-Andersen, Ådalen 15, Hillerød, skriver den 14. april 2019:

Danmarks CO-2 udledning steg i 2018. Alene biomasseforbruget steg med 4,9 % i det første halvår af 2018. Men på trods heraf gentog Klimarådet i deres kronik den 5. april i Politiken ikke deres tidligere meget velbegrundede anbefalinger om retvisende indikatorer for kulstofkredsløbet og kulstoflagring i skove. Hvorfor ikke?

Klimarådets anbefalinger i rådets rapport fra maj 2018 om biomasse og kulstofpuljer var glasklar: ”Regeringen bør igangsætte et arbejde med at udvikle retvisende og doku­menterbare indikatorer, som kan indgå i de eksisterende bæredygtighedskriteri­er for biomasse”.

Det er bekvemt for regeringens klimamodeller, at CO2 regnes som kulstofneutralt, men klimaet taber ved at afbrænde store mængder af træ i form af flis og træpiller. For afbrænding heraf udleder mere CO2 end ved fyring med kul, og det tager årtier inden den udledte CO2 igen er optaget af træerne. Det har EU allerede påpeget i en VVM undersøgelser i 2016.

Læs resten

Biogassen på Bornholm er endt som et misfoster

Biogas Bornholm. Foto: Holger Øster Mortensen.


Holger Øster Mortensen, Nexø, skriver 26. februar 2019:

Da en stolt formand for Østkraft – Bjarne Kristiansen – lagde den første sten til biogasværket v. Aakirkeby i 2005 – BIOKRAFT A/S – var forventningerne meget høje til det nye energieventyr på Bornholm.

Forud var gået en forberedelsesfase og udarbejdelse af et prospekt for den store plan, hvor der ikke blev sparet på de store superlativer til det nye vidunder.

Holger Øster Mortensen, Nexø.

I overskriften på biogasprospektet står ganske enkelt: “En attraktiv investering” og “Budgettet er opstillet robust og konservativt” – underskrevet af daværende direktør for BIOKRAFT Jan Harding. Samme Harding blev i 2008 fyret med dags varsel. På dette tidspunkt er Leif Olsen (SF) formand for Østkraft.

Robustheden viste sig fra starten af at være skør som porcelæn.

Ejerskabet af BIOKRAFT A/S har fra dag 1 været en kringlet affære. BIOKRAFT A/S var indtil salget pr. 31.12.2018 et selvstændigt aktieselskab. Selskabet var ejet af et andet selvstændigt aktieselskab, nemlig Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S.

Dette Holding-selskab er 100 procent ejet af Bornholms Regionskommune – altså af os ganske almindelige bornholmere.

Selskabet er udskilt fra kommunens drift, og det og dets datterselskaber reguleres efter reglerne i aktieselskabsloven. Bornholms Energi og Forsyning er som kommunalt ejet selskab selvstændigt omfattet af reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven.

Man har med andre ord skabt en juridisk labyrint, som man normalt kun ser på Caymanøerne og lign. steder.

BorgmesterWinni Grosbøll skylder bornholmerne en forklaring på økonomien i Biogas Bornholm, mener artiklens forfatter. Foto: Wikipedia/Finn Årup Nielsen.

Fra kommunaldirektør Johannes Nilsson lyder det i en mail af 13.02.19: “Det er Bornholms Energi og Forsyning, der kan besvare dine spørgsmål. Jeg har derfor videresendt din mail til selskabet, som vil besvare dine spørgsmål direkte”.

Kommunaldirektørens kommentarer kom som en udløber af henvendelse til et medlem af kommunalbestyrelsen i BRK.

Fra Bornholms Energi og Forsyning er kommet en ikke særlig fyldestgørende udredning. Her henvises ganske vist til nogle regnskaber hos BIOKRAFTS nye navn/ejer Bornholms Bioenergi Aps  og cvr.dk, men det bliver man ikke meget klogere af. Holdingselskaber, datterselskaber, A/S og Aps.

Afslutningsvist nævnes at aktierne i Biokraft A/S er solgt, og at “vi ikke længere ligger inde med selskabets regnskabsmateriale”. Dette udsagn vil blive efterprøvet. Restgælden skulle angiveligt være 2 mio. kr. Hvad med alle de andre udeståender? Forvirringen er total, og man jages fra Herodes til Pilatus.

Pr. 01.01.19. overgår biogasværket til BIGADAN med hjemadresse i Vrold v. Skanderborg. Selskabet tegnes af dir. Karsten Buchhave. Det bliver gennemskueligheden ikke bedre af. Og hvordan BIGADAN regner med at kunne spinde guld på dette bornholmske gas- og luftkastel er lidt af en gåde. Uden gedigne tilskud af den ene eller den anden art, kan det ikke lade sig gøre at tjene penge på biogas.

Over den næste årrække har den nuværende regering afsat i omegnen af 4 mia. kr. til videre forskning i biogas. Det er måske her Karsten Buchhave og BIGADAN øjner gevinst. Dog skal man huske på, at tilskud til biogas nu ikke længere er så attraktivt som førhen. Det har BRK indset.

Mange såkaldte eksperter har været forbi biogasværket ved Aakirkeby i tidens løb. Planterådgiver og pt. chef ved Bornholms Landboforening Ole Harild skrev i et meget floromvundent brev fra august 2010 om biogassens og gyllens lyksaligheder. Med omskrivninger, smarte tricks og forklaringer kunne han f.eks. love Bornholms “mange mælkeproducenter” – der er under 20 – at de ved at bringe gylle til biogasværket kunne udsprede 18 procent mere kvælstof på deres marker. Hvilken bonde ved sine fulde fem vil kunne modstå et så favorabelt tilbud? Og tallene holder da heller ikke en meter.

Thor Kofoed. Foto: L&F/Sif Meincke.

Også Thor Gunnar Kofoed med det store politiske netværk i og uden for landbruget (Axelborg) har været omkring biogasværket ved Aakirkeby. Lige meget har det hjulpet.

Nu er værket solgt til skrotpris for 7,5 mio. kr. En gældspost på andre 9,5 mio. er eftergivet. Bygget og ombygget utallige gange siden 2005 for et ukendt millionbeløb. Værket har sandsynligvis kostet os et tre-cifret millionbeløb. Hvor mange af disse penge hæfter borgerne på Bornholm for?

Dette brev bliver ikke skrevet for at trænge nogen i skammekrogen – med mindre der er tale om direkte svig eller anden form for kriminalitet – men for at advare politikere og borgere mod en anden gang at bevæge sig ud i disse hundedyre eksperimenter med dette og hint. Hvis der er tale om bevidst og bevist kriminalitet, skal de skyldige naturligvis for en dommer.

Adgang Forbudt – for bornholmere! Foto: Holger Øster Mortensen.

Det ville klæde Leif Olsen, Thor Gunnar Kofoed, Johannes Nilsson, Winni Grosbøll, Bjarne Kristiansen, repræsentanter fra Østkraft og Bornholms Forsyning og andre politikere og embedsfolk at redegøre for forløbet omkring det kuldsejlede biogasværk, så almindelige borgere kan forstå sammenhængen. Det er trods alt borgerne, der kommer til at betale regningen over bl.a. strøm- og varmeregningen. Fjernvarme på Bornholm hører ikke til den billigste i landet. Kun leverandørerne af gylle har haft en vis fortjeneste af dette luftkastel. En slet skjult landbrugsstøtte. Aktindsigt kan blive nødvendigt.

Det bliver spændende at følge biogasværkets videre skæbne. Foreløbig bliver man mødt af et skilt noget før værket med påskriften: Privat Område. Adgang forbudt for uvedkommende.

Læs resten

Biogas med bivirkninger

Begejstringen for biogas-anlæg er stor, ikke mindst i landbruget der har fået adgang til nye støttemuligheder, men man overser væsentlige bivirkninger.

Landmand Niels Christensen, der driver det økologiske landbrug Ludvigslyst, skriver:

I de senere år er udvinding af biogas fra gylle og andet organisk materiale blevet meget udbredt. I biogasanlæg bliver kulstof fra biomasse (gylle, planterester mm.) omdannet til metangas, der typisk sendes ud i naturgas-nettet og anvendes til opvarmning og el-produktion. Det afgassede organiske materiale udlægges herefter som gødning på dyrkede marker. Men der er desværre bivirkninger ved denne metode.

Landmand Niels Christensen, Ludvigslyst.

Den afgassede gylle indeholder ikke længere kulstof, der er vigtig for opbygning af humus. Meget landbrugsjord er i forvejen fattig på humus, hvilket giver dårlig jordstruktur og forringet dyrkningssikkerhed med lavere udbytter og flere plantesygdomme.

Processen til dannelse af gas i biogasanlæg foregår i et ilt-frit miljø, hvor visse skadelige mikroorganismer kan opformeres. En af disse er bakterien Clostridium botulinum. Denne bakterie danner et at de mest giftige stoffer, der findes: botulinum-toksin. Det er en nervegift, der kan forårsage botulisme (pølseforgiftning). Botulisme fører til lammelser. Dødelig dosis af botulinum-toksin for voksne mennesker er omkring en ti-milliontedel af et gram. Læs resten

Driften af statens skove øger klodens klimaproblemer

Her har du et billede af den flismaskine, der pt. er ved at flise bunken af stammer på Jagtvej i Gribskov. Maskinen kan “æde” stammer på op til 90 centimeter eller en hel grab med stammer ad gangen. For at “tage fra” fra flismaskinen, holdt der yderligere to lastvognstog med anhængere, hvis containere hver kan tage 53 kubikmeter flis. Imponerende rent logistisk, men også deprimerende at se, hvor hurtigt træstammer kan smadres til flis. Foto: Søren Wium-Andersen.

Biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød, skriver:

Gigantiske bunker af træ ligger på begge sider af Jagtvej i Gribskov. Bunkerne, der er op til seks meter høje og fra tre til seks meter bredde, har en samlet længde på næsten 400 meter. Bunkerne rummer mindst 7.200 kubikmeter træ. Det svare til godt 3.600 tons træ. Stammerne skal snart flises og transporteres videre til et af de tre kommunale varmeværker, der modtager flis fra skoven.

Søren Wium-Andersen.

Ender flisen i Hillerøds flisfyrede varmeværk, fyres hele bunken af på blot 18 dage! Værket bruger 200 tons flis i døgnet, dersom værket kører med fuld kapacitet. Det giver naturligvis et kæmpepust af CO2 til atmosfæren. Ovenikøbet en større CO2 udledning end hvis den samme energimængde var blevet fremskaffet ved at afbrænde kul.

Det varer længe – måske mange år – inden den ved afbrændingen af flisen frigivne CO2 igen er blevet bundet i skoven. Indtil det er sket, har flisen her og nu øget luftens CO2 indhold til skade for klimaet. For klimaet skelner ikke mellem CO2 fra kul eller fra biomasse. Men rent regnskabsteknisk udledes der ikke CO2 ved afbrændingen af træet, hævder vore politikere, varmeværker og hele flisindustrien. Læs resten

København ved at miste sin grønne førertrøje på klimaområdet

I Danmark betegnes biomasse også automatisk som klimaneutral, uagtet talrige advarsler fra både forskere og NGO’er. Regeringen har længe i ind- og udland promoveret biomasse som ”grøn” energi. Foto: Søren Wium-Andersen.

Andreas Petersen, bestyrelsesmedlem i Verdens Skove, skriver den 12. december 2018:

Donald Trumps forkærlighed for kul og modvilje mod internationale klimamål er velkendt.

Andreas Petersen, Verdens Skove.

Verdens Skove mener, at den danske regering mangler ambitioner på klimaområdet, men USA’s præsident ligger trods alt milevidt fra danske tilstande. Mindre kendt er måske Trump-regeringens begejstring for bioenergi, i form af træbaseret biomasse. Den amerikanske Miljøstyrelse har klart udtrykt, at der skal bruges langt mere biomasse og at biomassen er “CO2-neutral”. Dette sker på trods af opfordringer fra grønne NGO’er og styrelsens egne videnskabelige rådgivere, der har advaret mod det manglende videnskabelige grundlag for at erklære biomasse CO2-neutral.

Her begynder lighederne med Danmark desværre at blive slående. I Danmark betegnes biomasse også automatisk som klimaneutral, uagtet talrige advarsler fra både forskere og NGO’er. Regeringen har længe i ind- og udland promoveret biomasse som ”grøn” energi. Læs resten

Klimakatastrofer, skovdestruktion og brud på menneskerettigheder – det er bioøkonomiens skyggesider

Verden over protesteres der stadig mere og mere indtrængende mod den politiske uvilje til at dæmme op for klimaforandringerne.

120 organisationer fra 40 lande er gået i aktion for at afvise “Biofuture Platform”, som Danmark har tilsluttet sig. det skriver NOAH i en pressemeddelelse, den 8. november 2018.

“En international koalition med mere end 120 organisationer fra 40 lande advarer om, at den hurtige globale vækst i den såkaldte bioøkonomi udgør en alvorlig risiko for klima, natur og menneskerettigheder. NOAH og Verdens Skove er blandt de underskrivende organisationer.

Vi har sendt et åbent brev til politikere og lanceret en underskriftsindsamling. Vi opfordrer regeringer over hele verden til at reducere overforbrug og beskytte vores skove og andre økosystemer. I stedet bør de støtte energiteknologier, der ikke er baseret på afbrænding, som fører til udledning af kulstof til atmosfæren. Læs resten

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.