Affald

Folk på Djursland betaler 100 mill. kr. om året for at rense spildevand – havbrug skal ikke betale en krone!

Folk på Djursland har betalt 100 mio. kr. for dette rensningsanlæg ved Fornæs, der leder renset spildevand ud i det hav, som havbrugene får lov at forurene helt uden at betaleen krone. Kan du se logikken? Det kan gylle.dk ikke.

Mens de 80.000 indbyggere på Djursland betaler omkring 100 mill. kr. om året for at få renset deres spildevand, skal eventuelt kommende havbrug ud for Djurslands kyster ikke betale en eneste krone. Dertil kommer milliard-investeringerne gennem årene i rensningsanlæg og kloakering. Men at forurene fra havbrugene er helt gratis. Her gælder princippet om, at det er forureneren, der skal betale for oprydningen, altså ikke.

Læs resten

Vi holder festen nu – så kan I andre rydde op senere…

VenstreFestenChampagnepropperne knalder, og kaviaren flyder hos vennerne af den smalle Venstre-regering, der i uhørt grad har tilgodeset sine traditionelle proselytter. Det viser Esben Lunde Larsens “Arbejdsplan ift. Fødevare- og landbrugspakken”, som blev fremsendt til Folketinget 15. april 2016. Arbejdsplanen afslører også, at “festen” overhovedet ikke er finansieret endnu. Regningen overlades til kommende regeringer.

Læs resten

Lunde Larsen snyder med gylle fra 1,5 mio. svin

EnMio_slagtesvin

Esben Lunde Larsen tror ikke på øget produktion af slagtesvin i Danmark frem til 2021.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) tror ikke på effekten af landbrugspakken, når det gælder svineproduktionen. Lunde Larsen vurderer, at de danske svineproducenter vil undlade at udnytte de forbedrede rammevilkår, som landbrugspakken giver dem, og derfor medregner han ikke gyllen fra op til halvanden million nye slagtesvin, når der skal ryddes op efter landbrugspakkens øgede forurening.

“Grundet lave noteringer og en svær markedssituation forventes produktion af slagtesvin dog ikke at ville blive øget frem mod 2020”, skriver Lunde Larsen i et svar til folketingets fødevareudvalg 17. marts 2016. Spørgsmålet var stillet efter ønske fra Christian Poll fra Alternativet.

Læs resten

Dalum Landbrugsskole sviner med møddingen

Møddingen

Hestemøget ligger og sejler uden overdækning eller korrekte afløbsforhold. Billedet er fra sommeren 2015.

dalum-landbrugsskole_logoEn åben mødding med hestemøg, der sejlede i gødningssafter, var det syn, der mødte biologen fra Odense Kommune den 22. februar 2016, da tilsynet mødte op på den hæderkronede Dalum Landbrugsskole for at tjekke de hygiejniske forhold efter en klage. Læs resten

Gyllemanipulation

SorenWium

Biolog Søren Wium-Andersen.

“Regeringens fortsatte gaveregn og regelforenkling til landbruget vil ingen ende tage.”

Det skriver biolog Søren Wium-Andersen i Politiken, 23. december 2015. Og fortsætter:

“I et svar 8. december 2015 til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg afviser ministeren, at der skal foretages tungmetalanalyser af den husdyrgødning, der udkøres på markerne. Det sker med en henvisning til en rapport fra Århus Universitet, der viser, at de fleste målte værdier ligger indenfor de forventede resultater.

Ministeren fortsætter: ”Enkelte afvigelser tyder på større forbrug end forventet”.

Ministeren oplyser ikke, at der kun er foretaget 11 gylleanalyser, og at ikke mindre end tre af disse, eller 27 % viser, at indholdet af kobber og zink i gyllen var så høje, at gyllen burde være kørt på et deponi, dersom gylle havde været underkastet de regler, som er gældende for slam fra renseanlæg.

Kun en minister, der sidder i en vækstforblændet regering, kan hævde, at landbruget kan fortsætte med at køre uanalyseret gylle på markerne, når den eneste analyseserie, der er foretaget i mange år viser, at mere end en fjerdedel af gyllen burde være deponeret på en losseplads for farligt affald. Ministerens gyllemanipulation vil langsomt ændre dele af landbrugsjorden til kobber- og zinkdepoter til skade for sundheden såvel som for landbruget.”

1000 kilo kornaffald i Stege Bugt koster miljøbøde til lokalpolitiker

Christfort_valgplakatEn miljøbøde på 22.000 kr. er på vej fra politiet til Vordingborg Kommunes formand for Teknik- og Miljøudvalget, den konservative gårdejer Thomas Christfort. Det skriver Sjællandske, 14. oktober 2015.

Efter politiets vurdering er gårdejer Christfort ansvarlig for ulovlig dumpning af mere end 1000 kilo kornaffald i Stege Bugt. Affaldet er simpelthen blevet kørt fra strandkanten og ud i vandet, hvorefter det er blevet dumpet.

Det er endnu ikke afklaret, om miljøbøden også får konsekvenser for Christforts fortsatte virke i lokalpolitik.

Sagen har tidligere været omtalt her.

Fødevareministeren sylter zinkforurening på ubestemt tid

zinkforbrugStår det til regeringen og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) skal landbruget have lov til at sprede 20 procent mere gylle på markerne fra 2017. Det skriver dr.dk den 7. oktober 2015.

Denne forøgelse af svineproduktionen fremgår af regeringens vækstplan for landbruget, men den møder stor modstand hos rød blok på Christiansborg, da næsten halvdelen af den landbrugsjord, som der skal spredes svinegylle på ifølge en ny rapport fra DCE, Danish Centre for Environment and Energy, indeholder et problematisk niveau af zink.

EvaKjerHansen

Eva Kjer Hansen (V) blev allerede orienteret om zinkforureningen, da hun var fødevareminister i årene 2007-2010. Alligevel hævder hun, at forureningen skal undersøges yderligere, før der kan gøres noget for at beskytte landbrugsjorden.

Men selv om miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) indrømmer, at den nye rapport er bekymrende, så har hun ingen planer om at skære ned på mængden af svinegylle, der må lukkes ud på danske marker endsige sætte grænseværdier for gyllens zinkindhold.

Læs resten

Miljø-udvalgsformand bruger stranden som losseplads

IMG_1171 IMG_1172

Bent Jørgensen, Møn, har anmeldt en lokalpolitiker for overtrædelse af flere lovparagraffer ved at bruge stranden nedenfor Tjørnemarke på Vestmøn, som losseplads for muggent korn fra rengøring af kornsiloer.

Anmeldelsen er rettet mod gårdejer Thomas Christfort, der er konservativt byrådsmedlem i Vordingborg Kommune, hvor han er formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Affaldsdeponeringen har angiveligt stået på i flere år, men hverken kommune eller politi har valgt at gøre noget ved det, når borgerne i Tjørnemarke har klaget, siger Bent Jørgensen.

Christfort

Gårdejer Thomas Christfort.

“Dette svineri viser desværre noget om en holdning til miljøet, som ikke er en formand endsige en politiker værdig og som mindst burde medføre et skift til en menig plads i udvalget, og en påtale af kommunens laden stå til overfor en politiker”, mener Bent Jørgensen.

Læs resten

Roskilde: – I lever som svin!

Landboformand pisser på 100.000 glade festivalgængere

Roskilde_pige_tilskuere

Ligner de svin? Foto: Roskilde Festival.

Under et kortvarigt besøg i urinalerne på Roskilde Festival fredag 3. juli 2015 fandt formanden for Landbrug & Fødevarer, minkavler Martin Merrild, det passende at sammenligne de titusinder af glade musikfestival-gængere med ”svin”. Merrild var på besøg på festivallen for at inspicere de urinaler, som hans organisation havde sponseret som et reklamepåskud under mottoet ’Fra pis til pilsner’.

Påstanden er, at det skulle være ”bæredygtigt” at indsamle urin fra de mange tusinder af gæster, gødske bygmarker med affaldsprodukter og derefter brygge øl af byggen. Altså – til næste år kan gæsterne drikke deres eget pis, påstås det i reklamekampagnen.

Under opholdet i urinalerne blev minkavleren spurgt om hans ”oplevelse” af festivallen, hvorefter han svarede:

Læs resten

Slut med gratisdåser i naturen

Daaser1_editedKirsten Brosbøl, miljøminister (S) , John Wagner, adm. direktør for De Samvirkende Købmænd, Jens Klarskov, adm. direktør for Dansk Erhverv og Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident for Danmarks Naturfredningsforening skriver 27. maj 2015 i Jyllands-Posten bl.a. følgende om dåsepanten:

Så lykkedes det endelig at gøre arbejdet færdigt og sikre en pantaftale med Tyskland. Aftalen betyder, at der kommer pant på de ca. 650 millioner dåser, som danskerne hvert år køber ved grænsen – og dermed bliver naturen skånet for millioner af dåser. Læs resten

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.