Affald

Sorø kommunes PCB-problem: Grimme forureningstal og gamle fejltagelser

Nogle af prøveblokkene med det høje PCB-indhold. Privatfoto

Af journalisterne Jette Hvidtfeldt og Lars Rugaard, Munke Bjergby

En række målinger af PCB-indholdet i byggeaffald fra Sorø kommune viser, at op mod en fjerdedel af de målte bygningsmaterialer har et PCB-indhold, der langt overskrider, hvad kommunen selv har tilladt. Målingerne viser også, at en ud af syv prøver afslører decideret farligt affald.

Kommunen står dermed med et problem, som den i fem år har forsøgt at skubbe over på modtageren af affaldet, Sjællands Lastvognsophug ApS (SLO). Denne virksomhed har nægtet at grave det PCB-holdige byggeaffald ned i jorden, fordi den ikke ville bryde miljøreglerne og heller ikke ønskede at bortskaffe beviser på, at kommunen havde leveret affald, der overskred de normer, kommunen selv har fastsat.

Kommunen rejser nu selv tvivl om, hvorvidt det er muligt at leve op til PCB-kravene, viser sagens akter.

Journalist Jette Hvidtfeldt

Hver fjerde prøve er for høj

Af de 42 målinger, der er foretaget, er der mere af giftstoffet PCB end tilladt i 10 af dem. Det vil sige, at 23,8 % – en fjerdedel – af prøverne har vist overskridelser af den tilladte grænseværdi på 10 mg/kg. Det gælder bl.a. prøver, der har vist udslag på helt op på 21.000 og 31.000 mg/kg. 

Gennemsnittet af samtlige 42 måleresultater er 1.325 mg/kg.

Journalist Lars Rugaard

Målingerne er foretaget i forbindelse med en syn og skønsforretning, som gylle.dk omtalte søndag den 5. juli. Her beskriver vi problemer med erklæringen, der indeholder regnefejl. Dertil kommer, at den på flere punkter tager stilling til spørgsmål alene på grundlag af materiale fra Sorø kommune, samt at en af skønsmændene, chefrådgiver Kristian Kirkebjergs habilitet kan drages i tvivl.

Ser man på måleresultaterne, sådan som de bør fremstå efter korrektion af regnefejl, viser de en samlet overskridelse, der imidlertid ikke påpeges af de to skønsmænd, der har udført syn og skøn, og som tværtimod konkluderer:

”Omfanget på de leverede materialer vurderes at være indenfor det normale, dog værende til den høje side, altså at der er relativt mange steder med fugerester.”

En af syv målinger viser farligt affald

Hvis indholdet af PCB overstiger 50 mg/kg, anses det for ”farligt affald”.  Der er seks af de ialt 42 målinger, der afslører prøver i den farlige kategori på listen over målinger, der viser for store overskridelser af grænseværdierne. Det betyder, at en ud af syv målinger afslører farligt affald.

Listen over målinger, der overskrider 10 mg/kg, ser sådan ud:

Læs resten

Sorø Kommunes PCB-slagsmål: regnefejl, tvivlsom habilitet og ensidighed præger skønserklæring

Sådan ser det ud på kamppladsen for den årelange strid mellem kommunen og en lokal erhvervsvirksomhed. Privatfoto

Af journalisterne Jette Hvidtfeldt og Lars Rugaard, Munke Bjergby

Jette Hvidtfeldt

En fem år lang strid mellem Sorø kommune og Sjællands Lastvognsophug (SLO) om leverance af byggeaffald fra en PCB-forurenet skole har nået et foreløbigt højdepunkt med en erklæring fra to skønsmænd, men skønserklæringen efterlader flere spørgsmål end afklaringer.

Lars Rugaard

Det er der flere årsager til.

FOR DET FØRSTE er skønserklæ-ringen behæftet med nogle regnefejl, der forrykker de tal, som erklæringen konkluderer på baggrund af. Disse tal er i skønserklæringen angivet meget lavere, end de er i virkeligheden. Det dokumenterer skønserklæringens egne analyse-blanketter.

FOR DET ANDET viser det sig, at hovedskønsmandens arbejdsgiver, ingeniør- og arkitektvirksomheden Sweco, netop har indgået en aftale med Sorø kommune om at stå for en ny bydel i Dianalund – en aftale, der er forhandlet på et tidspunkt, hvor skønsmanden har skullet tage stilling til, om det er kommunen eller SLO, der har ret i striden om mængden af PCB i byggeaffaldet.

FOR DET TREDJE er hovedkonklusionen skrevet som et svar på en række spørgsmål fra Sorø kommune, der har spurgt om vurderinger af dens 5 år gamle sagsbehandlinger, foretaget på grundlag af kommunens eget materiale, og uden at der er gjort forsøg på at belyse spørgsmålet med andre kilder.

Det nærmeste skønsmændene kommer en reel vurdering af det materiale, de selv har indhentet i nutiden, er en konstatering af, at det ikke er muligt at rense alt så grundigt, som kommunen selv har forpligtet sig til, og at ”overskridelserne er inden for det normale, dog værende til den høje side.” Trods det lille forbehold, er det en klar stillingtagen til, at materialet, som kommunen har leveret, er i orden.

”Her vurderer skønsmændene altså sagens hovedspørgsmål på grundlag af Sorø kommunes egne dokumenter, uden overhovedet at gå ind i en vurdering af rapportmaterialets validitet. Tilbage står en viden om, at skønsmændene anser det for at være i orden at deponere affald, hvoraf en tiendedel indeholder mere PCB, end tilladt.  

De spørgsmål, skønserklæringen rejser, har gylle. dk forsøgt at få besvaret af de to skønsmænd, chefrådgiver Kristian Kirkebjerg fra Sweco og ingeniør Per Søndergaard. Kirkebjergs mail melder, at han er på ferie resten af måneden, mens Søndergaard ikke har reageret.

Kristian Kirkebjerg er som chefrådgiver en ledende medarbejder i Sweco, og netop dette store firma og Sorø kommune meddelte fredag den 25. juni, at de har indgået aftale om, at Sweco skal designe en hel, ny bydel i Dianalund. Spørgsmålet er, om den aftale betyder, at Kirkebjerg var inhabil, da han en uge senere, fredag den 3. juli, gjorde erklæringen færdig og satte sin underskrift på den.

Læs resten

Sorø kommunes PCB-slagsmål – dyrt og langvarigt!

Den 25. juni 2019 blev det første møde om syns- og skøn forretningen holdt for lukkede teltdøre umiddelbart op ad PCB-brokkerne, som den kostbare sag handler om. (Foto: Lars Rugaard)

Efter en gennemgang af Sorø kommunes årsregnskab skriver Dagbladet og Sjællandske, at der er lagt seks mio. kr. til side til forureningssagen. Frem til august 2019 er der gået 1,29 mio. kr. til juridisk bistand, skriver aviserne

Journalist Lars Rugaard skriver for gylle.dk om den langvarige PCB-forureningssag:

Journalist Lars Rugaard

I juni 2015 blev Sorø Kommune orienteret om, at det byggeaffald, den havde leveret til indstøbning hos et privat firma, indeholdt mere af giftstoffet PCB, end kommunen selv havde tilladt. Sagen røg hurtigt til tops. Allerede den 3. juli samme år deltog borgmester Gert Jørgensen i et møde om sagen.

Nu, fem år senere, er to syns- og skønsmænd ved at gøre klar til en prøvetagning, der har til formål én gang for alle at afgøre en langvarig og hård strid mellem kommunen og virksomheden Sjællands Lastvognsophug ApS, SLO.

Virksomheden påtog sig i 2014 at indstøbe bygningsaffald fra den gamle Frederiksberg skole i sin oplagsplads i Fulby. De prøver, som SLO siden foretog, viste væsentligt større mængder PCB end tilladt. Derfor har SLO nægtet at grave brokkerne ned, sådan som kommunen kræver med henvisning til, at affaldets PCB-indhold ikke kan stride mod de stillede krav. Begrundelsen er, at nedrivningen af Frederiksberg skole var så grundig forberedt, at der ikke kunne være gået noget galt. Begrundelsen er tidligere citeret på gylle.dk:

Læs resten

Svineindustriens gylle slår ihjel

Gylletankene bliver større og større og dermed også farligere. Privatfoto

Landbruget er en farlig arbejdsplads, og særligt arbejdet med gylle kræver omtanke og forsigtighed, da giftgassen svovlbrinte – bedre kendt som gyllegas – let kan frigives og i værste fald være dødelig. I 2018 omkom en landmand i en gylletank, og i 2019 mistede en anden landmand førligheden efter en gylleforgiftning.

Det skriver Topdanmark i en pressemeddelelse den 3. marts 2020.

Fra marts sætter landmænd i hele landet for alvor gang i arbejdet med at udbringe flydende husdyrgødning på markerne, og så er det afgørende at være opmærksom på de risici, der er forbundet med arbejde i nærheden af gyllen. Den flydende husdyrgødnings høje koncentration af svovlbrinte kan nemlig betyde, at blot to indåndinger fører til bevidstløshed og lammet åndedræt.

”Vi kan desværre observere en stigning i antal ulykker ved arbejdet med gylle. Problemerne opstår i høj grad, når man forstyrrer stillestående gylle ved fx at røre, skovle eller pumpe. Der ligger nemlig typisk et flydelag ovenpå gyllen, og når det bliver brudt, så frigives gassen,” siger landbrugschef i Topdanmark, Preben Rasmussen og fortæller, at gassen kan lamme lugtesansen, og at man derfor ikke kan benytte næsen som alarm på de sundhedsskadelige situationer.

Læs resten

Mikroplast flyder overalt på den jyske vestkyst

Her er forskerholdet, der har samlet plast på vestkysten. Nogle af deltagerne i projektet. Fra venstre Tyge Kjær fra Roskilde Universitet, Palle Hannemann fra Hannemann Engineering, Niels Larsen fra Ocean Plastic Forum, Jens Jørgensen og Julie Müller fra Strandet samt Søren Pedersen fra Fredericia Maskinmesterskole. Foto: Bente Nedergaard Christensen

På seks vestjyske strande har forskere været ude med den fine si og har finkæmmet flere områder for mikroplast. I alt er der blevet taget 176 stikprøver langs kysten, og det bekymrende resultat viste, at der blev fundet mikroplast i 136 af prøverne. I gennemsnit blev der fundet 28 stykker plast på mellem 1,8 og 5 mm, pr. 5 liter sand.

Det skriver Dansk Materiale Netværk i en pressemeddelelse, 22. januar, 2020 .

 I efteråret 2019 har Dansk Materiale Netværk, DMN, i et samarbejdsprojekt med aktører fra det private erhvervsliv samt en række vidensinstitutioner udført den indtil videre mest omfattende videnskabelige undersøgelse af forekomst af mikroplast på den danske vestkyst.

 Mængden af plast fundet på overfladen af en halv m2 strand ved Hvide Sande.

Bente Nedergaard Christensen. Foto: MEDVIND/Bent Sørensen

Resultaterne er overvældende

”Bare fordi vi ikke kan se det ved første øjekast, betyder det ikke, at det ikke er der,” siger Bente Nedergaard Christensen, projektleder fra DMN i Esbjerg. Det er bl.a. Fiskeri og Søfartsmuseet i Esbjerg, der har været med til at indsamle og undersøge prøver fra de udvalgte strande.

Her har biolog Melanie Brauckhoff haft rigtig travlt, hun har finkæmmet sand fra Fanø, Blåvand og Hvide Sande. ”Resultaterne er fuldstændig overvældende! Det har vist sig, at der fandtes mikroplast i 77% af alle de prøver, vi har taget i løbet af efteråret.”

 Hvor kommer det fra?

Læs resten

Nu står verden ikke længere: Aldi vinker farvel til plastposen

I løbet af 1. halvår 2020 vil Aldi udfase sin ikoniske plastpose og fremadrettet udelukkende tilbyde sine kunder en genbrugelig indkøbspose. Efterspørgslen på mere bæredygtige løsninger stiger, og Aldi vil ikke belaste sine kunder med den nye afgiftsstigning på plastposer. Det meddeler Aldi i en pressemeddelelse den 6. december 2019.  

  

Snart er det slut med plastposen med det ikoniske Aldi-logo, der blev designet helt tilbage i 1972 som et abstrakt kunstværk af den tyske kunstner Günter Fruhtrunk.

Aldi har i en årrække tilbudt sine kunder både plastposer og genbrugelige indkøbsposer. Efter udfasningen vil de 183 Aldi-butikker i Danmark udelukkende tilbyde bæredygtige indkøbsposer.

”Vores fremtidige satsning på genbrugelige indkøbsposer er en del af vores overordnede målsætning om at reducere vores forbrug af plast,” fortæller CSR-chef, Katrine Milman, Aldi Danmark.

”I 2019 har vi sparet 25 ton plastik ved at fjerne skruelågene på vores egen mælk, vi har udfaset alt engangsservice og sugerør, og i 2025 vil vi udelukkende anvende 100% genanvendelige emballager.”

Katrine Milman, Aldi

Mere fokus på bæredygtighed 

Læs resten

Så kører hun med svinebussen

En læser har sendt os dette lille sommereventyr fra et besøg på Fejø i Smålandshavet nord for Lolland.

Halløjsa – se lige det dollargrin, der holder der bag hækken. Malet i pigeglade pastelfarver og smagfuldt udsmykket med sikker hånd af lokale kunstnere…
Den blonde pige kommer forbi og indfanges straks af den eventyrlige stemning omkring “svinet” bag det blomstrende hegn. Og så er der bare tyve meter til stranden…Uhm!
“Eja, eja”, udbryder den blonde pige, “sikke en sygt lækker bus og de farver, altså…. den hopper jeg på, selvom interiøret dufter en anelse krydret”, udbryder hun afslutningsvis, før hun smider sig i førersædet…


Og som sagt, så gjort. Nøglen sad i tændingen, og “svinet” var tanket op. Den blonde pige kørte bort mod horisonten, hvor solen netop gik ned, men hun nåede lige netop den sidste færge, og hverken hende eller “suttesoen” blev nogensinde set igen på Fejø.

Og det er ganske vist!

Det flyder med døde svin på solskinsøen Bornholm


Døde svin på Rønnevej den 4. september 2019. Privatfoto.

En opmærksom læser af gylle.dk skriver om svineindustrien på Bornholm:

Gang på gang ser man uregelmæssigheder vedr. opbevaring af døde produktionsdyr (kadavere) forskellige steder på Bornholm. Foto af disse ulovligt opbevarede slagtesvin er taget den 4. september 2019 på Rønnevej mellem nr. 57 – 72, cirka klokken 12.30.

På kommunens egen hjemmeside kan man læse, at døde dyr (kadavere) fra landbrugsproduktion skal opbevares på en sådan måde, at ådselsædende dyr ikke kan æde af kadaverne (fugle, katte, rovdyr etc.) Bekendtgørelsen på området efterlader ikke mulighed for at fortolke denne bestemmelse.

Hvis ikke der er plads til de døde dyr under 1 (en) kadaverskærm, bør to tages i brug.

Ligeledes ser man meget ofte markstakke med husdyrgødning (møg), som ikke er reglementeret overdækket med f.eks. plastic. Ligeledes ses over hele øen gylletanke med manglende eller mangelfuldt flydelag. Jvfr. husdyrgødningsbekendtgørelsen SKAL alle gylletanke have enten flydelag eller fast overdækning.

Jeg vil opfordre BRK til at overtale Bornholms bønder til at overholde disse helt enkle regler for godt landmandskab. Og i øvrigt opfordre BRK til at holde nøjere øje med disse helt åbenlyse ulovligheder.

Fotos haves af alle lovovertrædelserne.

Redaktionel note: Gylle.dk offentliggør kun anonyme indlæg, når hensynet til meddelerens sociale stilling i lokalsamfundet fordrer dette, og når redaktionen har modtaget fuld dokumentation for sagens genstand. Til gengæld kan læsere altid påregne aldeles og fuld anonymitet ved enhver henvendelse til redaktionen, men uden at vi nødvendigvis accepterer ethvert indlæg.

Bananblade i stedet for plastemballage vinder frem overalt i Asien

Supermarkeder i Vietnam har overtaget et initiativ fra Thailand, der benytter bananblade i stedet for plast som emballeringsalternativ. Det begyndte med Rimping supermarked i Chiang Mai, Thailand, der har fået stor ros på Facebook for at komme op med miljøvenlig emballage i form af bananblade i stedet for plast.

Bananblade i stedet for plast – så indbydende er denne løsning på et stort miljøproblem, der plager verdenshavene. Foto: Facebook/perfecthomes

Den nye ide, der blev et øjeblikkeligt hit blandt folk på nettet, har nu fået opmærksomhed hos vietnamesiske supermarkeder.

Store supermarkedskæder i Vietnam, som Lotte Mart, Saigon Co.op og Big C, er alle begyndt at følge i den thailandske butiks fodspor ved at eksperimentere med bananblade som et alternativ til plastemballage i deres butikker.

Læs resten

Plastgenbrug har stadig en lang vej at gå i USA

Sådan har amerikanerne håndteret deres plastaffald siden 1950’erne.

En ny rapport fra Center for International Miljølovgivning har undersøgt miljøpåvirkningen af ​​plastproduktion og forbrænding. Det viser sig, at plasts livscyklus vil udsende 850 millioner tons drivhusgasser til atmosfæren i år, hvilket svarer til udslippene fra kulfyrede kraftværker på 189.500 megawatt.

Udslip fra plast truer nu det globale samfunds evne til at opfylde CO2-emissionsmålene. Forskningen betragtede også plastaffaldets skæbne og fandt ud af, at kun 9 procent af alle plastprodukter, der er bortskaffet i USA siden 1950, er blevet genbrugt, mens 12 procent er blevet brændt.

Læs resten
fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.