Korruption

Sorø kommunes PCB-problem: Grimme forureningstal og gamle fejltagelser

Nogle af prøveblokkene med det høje PCB-indhold. Privatfoto

Af journalisterne Jette Hvidtfeldt og Lars Rugaard, Munke Bjergby

En række målinger af PCB-indholdet i byggeaffald fra Sorø kommune viser, at op mod en fjerdedel af de målte bygningsmaterialer har et PCB-indhold, der langt overskrider, hvad kommunen selv har tilladt. Målingerne viser også, at en ud af syv prøver afslører decideret farligt affald.

Kommunen står dermed med et problem, som den i fem år har forsøgt at skubbe over på modtageren af affaldet, Sjællands Lastvognsophug ApS (SLO). Denne virksomhed har nægtet at grave det PCB-holdige byggeaffald ned i jorden, fordi den ikke ville bryde miljøreglerne og heller ikke ønskede at bortskaffe beviser på, at kommunen havde leveret affald, der overskred de normer, kommunen selv har fastsat.

Kommunen rejser nu selv tvivl om, hvorvidt det er muligt at leve op til PCB-kravene, viser sagens akter.

Journalist Jette Hvidtfeldt

Hver fjerde prøve er for høj

Af de 42 målinger, der er foretaget, er der mere af giftstoffet PCB end tilladt i 10 af dem. Det vil sige, at 23,8 % – en fjerdedel – af prøverne har vist overskridelser af den tilladte grænseværdi på 10 mg/kg. Det gælder bl.a. prøver, der har vist udslag på helt op på 21.000 og 31.000 mg/kg. 

Gennemsnittet af samtlige 42 måleresultater er 1.325 mg/kg.

Journalist Lars Rugaard

Målingerne er foretaget i forbindelse med en syn og skønsforretning, som gylle.dk omtalte søndag den 5. juli. Her beskriver vi problemer med erklæringen, der indeholder regnefejl. Dertil kommer, at den på flere punkter tager stilling til spørgsmål alene på grundlag af materiale fra Sorø kommune, samt at en af skønsmændene, chefrådgiver Kristian Kirkebjergs habilitet kan drages i tvivl.

Ser man på måleresultaterne, sådan som de bør fremstå efter korrektion af regnefejl, viser de en samlet overskridelse, der imidlertid ikke påpeges af de to skønsmænd, der har udført syn og skøn, og som tværtimod konkluderer:

”Omfanget på de leverede materialer vurderes at være indenfor det normale, dog værende til den høje side, altså at der er relativt mange steder med fugerester.”

En af syv målinger viser farligt affald

Hvis indholdet af PCB overstiger 50 mg/kg, anses det for ”farligt affald”.  Der er seks af de ialt 42 målinger, der afslører prøver i den farlige kategori på listen over målinger, der viser for store overskridelser af grænseværdierne. Det betyder, at en ud af syv målinger afslører farligt affald.

Listen over målinger, der overskrider 10 mg/kg, ser sådan ud:

Læs resten

Millioner, muslinger og mænd

Alle fotos af danske muslingebrug er taget af Steen Ulnits.

Helt almindelige blåmuslinger er blevet taget som gidsler af landbruget, Hedeselskabet og Blå Biomasse med flere, som til lejligheden har omdøbt de blå muslinger til “miljø-muslinger”

Af fiskeribiolog Steen Ulnits

Landbruget har fået øje på muslingerne som det nye renseanlæg til vands, der skal spare dem for udgifter til lands. Det er undervejs lykkedes branchen at sprede den misopfattelse, at muslinger renser vandet for det kvælstof, som landbruget konstant lukker ud.

Det kvælstof, der siden giver anledning til algeblomst, iltsvind, bundvending og fiskedød.

“Jeg mener, at der er problemer med ilten i danske fjorde, og dér viser forskning, at det kan blive endnu værre, hvis du begynder at anlægge store eller mange muslingefarme. Muslingerne renser vandet omkring dem, men koncentrerer næringsstofferne under dem i deres afføring. Det kan forværre iltindholdet lokalt og i yderste tilfælde dræbe bunden under muslingefarmen.”

Docent Sofia Wikström, Stockholms Universitet til avisen Nordjyske

Imidlertid viser moderne forskning fra udlandet, at det slet ikke forholder sig så rosenrødt som tidligere antaget. Miljø-muslinger forurener nemlig ganske meget, hvor farmene ligger. De fjerner (måske) netto kvælstof fra vandet, men de gør det fra et stort vandområde.

Docent Sofia Wikström, SU

Miljø-muslinger koncentrerer populært sagt forureningen fra et meget stort vandområde på et meget lille areal under og omkring muslingefarmene.

Tommelfingerreglen, hvis man altså ønsker den barske sandhed og ikke blot skønmaleriet, handler om de tre tredjedele:

Når der høstes ét ton kvælstof og fosfor med muslingerne – indsamlet fra et meget stort vandområde – ender et andet ton som forurening ret under muslingefarmen. Det er muslingernes egne fækalier, ekskrementer eller afføring.

Den sidste tredjedel frigives til vandmassen efter en tur gennem muslingerne – nu som endnu mere bio-aktivt og tilgængeligt for yderligere algevækst. Det er derfor uhyre svært at regne den endelige kvælstoffjernelse ud.

Læs resten

Tiltale mod 10 i kvotekonge-sagen: Kræver 232 mill. kr. konfiskeret fra hovedanklagede

Danmarks største fiskekutter, ”S 349 Gitte Henning”. Den er 87 meter lang, 20 meter bred og har kostet 230 mill. kr. Pressefoto.

Tre år efter den første politianmeldelse af kvotekongerne – de sidder på næsten 70 % af de danske fiskekvoter – har Bagmandspolitiet nu rejst tiltale mod i alt 10 personer i sagen. En af de 10 er hovedmanden. Bagmandspolitiet kræver 232 mill. kr. konfiskeret, som de mener han har tjent på ulovlig stråmandsvirksomhed. Det vil sige, at han i forskellige stråmands-virksomheder har erhvervet og ejer fiskekvoter, som reelt ikke tilhører ham.

Flemming Seiersen

I alt ejer hovedmanden i sagen fiskekvoter til en værdi af 730 mill.kr. Ifølge dagbladet Politiken er hovedmanden fiskeskipper Henning Kjeldsen i Skagen, ejeren af selskabet Gitte Henning A/S.

Bagmandspolitiet vil ikke oplyse navnene på de 10 tiltalte og altså heller ikke på hovedmanden.

Bagmandspolitiets pressetalsmand i kvotekonge-sagen, Jens Fuglsang Edelholt, opfordrer i stedet www.gylle.dk til at søge aktindsigt i tiltalen. Så vil vi nok få navnene, så det har vi gjort.

Vi har også – forgæves – forsøgt at få en kommentar fra statsadvokat Per Fiig fra Bagmandspolitiet, der står bag oplysningerne om de rejste tiltaler.

Læs resten

Myndigheder og politikere presser forskere til at ændre videnskabelige resultater

Sagen, der blev døbt Gyllegate, er et af de værste eksempler på, hvordan forskerne bliver trynet. Den handlede om, at fødevareminister Eva Kjer Hansen og hendes embedsmænd havde fremlagt et mere miljøvenligt kvælstofregnskab for landbrugspakken over for Folketinget, end det reelt var tilfældet, så landmændene kunne få lov til at gøde mere. Det kunne kun lade sig gøre, fordi forskerne fra AU, der stod for beregningerne, ikke måtte udtale sig, før Miljøstyrelsen frigav sin rapport i februar 2016, altså efter at lovforslaget skulle behandles i Folketinget. Forskerne måtte ikke engang fortælle, at de var underlagt en tavshedsklausul.

Universiteterne burde være garant for at levere fri og uafhængig viden til de offentlige myndigheder, men sådan er det langtfra i virkelighedens verden. Og det er ikke kun hos landbrugsforskerne på Aarhus Universitet, at der er problemer

I virkelighedens verden oplever mange forskere at blive presset af embedsmænd og politikere til at ændre, udskyde eller skjule deres resultater, hvis de ikke passer ind i myndighedernes kram. Det viser en rundspørge foretaget af DM blandt cirka 5.000 medlemmer, der forsker på universiteterne.

Det skriver Claus Baggersgaard hos forskerforum.dk den 18. juni 2020. Nedenfor bringer vi et uddrag af artiklen.

Oksekødsrapporten fra Aarhus Universitet er et illustrativt eksempel på, hvor langt man kan presse forskere, men det er ikke enestående.

15 procent af forskerne, der deltager i myndighedsbetjening, altså udarbejder analyser og rapporter for ministerier og styrelser, svarer, at de har følt sig presset til at ændre deres forskningsresultater, 10 procent at de er blevet presset til at udskyde offentliggørelsen, og 7 procent at de er blevet presset til helt at undlade at offentliggøre resultaterne.

24 procent af forskerne, der arbejder med myndighedsbetjening, er blevet udsat for mindst en af de tre typer for pres, mens det “kun” er 9 procent af de øvrige forskere.

Én ting er at blive forsøgt presset, og noget andet er at give efter for presset. Her viser DM-rundspørgen, at myndighederne ofte har held med at intimidere forskerne til at rette ind. 20 procent svarer således, at presset fik dem til at ændre på resultaterne, 76 procent at de udskød offentliggørelsen, og 49 procent har helt undladt at offentliggøre deres resultater.

Læs resten

Skatteyderne betaler for landbrugstoppens juridiske proforma slagsmål

Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Bæredygtigt Landbrug
Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer

Landbrugets private lobby-organisationer slipper ofte billigt ude af retssager mod samfundet, selvom de påfører myndighederne betydelige udgifter. Selv når landbruget aflyser søgsmål, man selv har anlagt, slipper landmændene med blot at betale egne udgifter, mens regningen for myndigheder-nes advokatbistand havner hos skatteyderne

Når landbrugets organisationer anlægger retssager mod offentlige myndigheder, sker det ofte under stor ståhej og med bistand fra dyre advokater. Derimod er entusiasmen ofte ikke den samme, når landbruget skal møde op i retten og dokumentere sine anklager. Så trækker de pludselig stævningen tilbage for at søge forlig, hvor de slipper for at betale modpartens udgifter.

To aflyste søgsmål fra henholdsvis Landbrug & Fødevarer og Bæredygtigt Landbrug, som redaktionen har set nærmere på, dokumenterer, at myndighederne accepterer selv at betale millionudgifterne til advokater, til trods for at sagsøgerne selv opgiver deres søgsmål.

Begge lobbyorganisationer lancerede højlydte søgsmål mod det offentlige, men valgte i sidste øjeblik at aflyse sagerne. I en aktuel sag mod Nævnenes Hus endte det offentlige med en regning på 119.000 kr., selvom det var Landbrug & Fødevarer, der annullerede sin egen stævning. I en sag fra 2019, som søsterorganisationen Bæredygtigt Landbrug havde anlagt mod Fødevarestyrelsen, løb regningen op i 2.578.022,68 kr. Fødevarestyrelsen sagde ja til at lade BL slippe for at betale styrelsens udgifter, så også den regning blev sendt videre til skatteyderne.

Hverken Nævnenes Hus eller Fødevarestyrelsen har givet en troværdig begrundelse for rimeligheden i at lade offentligheden betale disse betydelige udgifter, selvom det er sagsøgeren, der selv trækker sin stævning tilbage.

Uhyggelige konsekvenser

Den seneste sag, mellem Landbrug & Fødevarer og Nævnenes Hus, drejede sig om beskyttelse af drikkevandet til 30.000 husstande i nordsjællandske Egedal kommune. Ved Bjellekær Kildeplads ligger der syv vandboringer, som kommunen ville beskytte mod forgiftning fra nedsivning af sprøjtemidler. Derfor forbød kommunen i september 2016 sprøjtning i et område på 67 hektar omkring boringerne.

Det ville Landbrug & Fødevarer ikke finde sig i, uanset at landmændene får erstatning for de tab, som giftforbuddet måtte give dem. Landbrug & Fødevarer indbragte derfor – på vegne af de ni landmænd, der er omfattet af forbuddet mod gift – sagen for det statslige Miljø- og Fødevareklagenævn, men nævnet gav i december 2017 kommunen medhold.

Godsejer Lars Hvidtfeldt, L&F

Det ville Landbrug & Fødevarer heller ikke finde sig i. Til Ritzau erklærede daværende viceformand, godsejer Lars Hvidtfeldt: »Kommunen har udstedt påbud til landmændene på et grundlag, som vi mener ikke er fagligt i orden, og som kan få uhyggelige konsekvenser for andre sager rundt i landet.«

Læs resten

Mogens Jensen kamuflerer støtte til flere svin som “grøn klimastøtte”

Fødevareminister Mogens Jensen (S) er parat til at poste millioner af skatteyderkroner i svineindustrien, til trods for at Danmark har den mest ekstreme tæthed af svin i hele verden. Foto: Regeringen

Af Kristian Sloth, landbrugspolitisk rådgiver, Greenpeace

Intet andet land i verden har så mange svin per indbygger som Danmark, og antallet er stigende. Over 32 millioner svin bliver der produceret om året. Nu poster regeringen 85 millioner skattekroner i nye svinestalde eller nye tilbygninger til eksisterende svinestalde, og det vil efter alt at dømme kun øge antallet af svin.

Kristian Sloth, Greenpeace

Svineavlere kan fra 5. maj søge om støtte til nye svinestalde eller til nye tilbygninger til eksisterende svinestalde. Svineavleren kan få dækket op til 25 procent af udgiften til byggeriet, og regeringen markedsfører støtten som “grøn klimastøtte”.

Men regeringens støtte er ikke grøn men derimod kulsort. Støtten er klimafjendtlig, fordi den kun vil øge antallet af klimabelastende svin i Danmark. Der står udtrykkeligt i betingelserne, at “Projekter vedrørende ombygning eller totalrenovering af eksisterende staldanlæg kan ikke få tilskud i denne ordning”.

I Danmark er der cirka 3.000 svinefabrikker, og mange af dem er ældre og utætte. Der er derfor en væsentlig større klimagevinst ved at investere i at modernisere de gamle utætte stalde fremfor at bygge nye stalde eller tilbygninger, hvor der bliver plads til endnu flere svin.

Hvis regeringen havde betinget sig, at gamle staldanlæg skal nedlægges og fjernes for at få tilskud til opførelse af nye stalde, så havde man med rette kunne kalde ordningen “grøn klimastøtte”.

Men det betinger regeringen sig ikke. Tværtimod afviser regeringen udtrykkeligt i betingelserne at støtte modernisering af de tusindvis af gamle svinefabrikker, hvorfra klimagasserne metan og lattergas hvert eneste sekund strømmer ud.

Læs resten

Carlsberg ansøger atter om patenter på byg og øl

Carlsberg koncernen har i 2019 indgivet yderligere tre patent-ansøgninger på byg og øl. Der er kaos og alle patentansøgninger vedr. planter og dyr har været sat på pause i Europa i et år. Der forventes en afklaring snart….

10. april 2020 

Af Erling Frederiksen, NPOS-Denmark, tel. +45 28 21 29 89, erling.frederiksen@protonmail.com

Carlsberg er et af de største bryggerier i verden, og der har været rejst kritik af de patenter på øl, som de fik godkendt i 2016 af Den Europæiske Patent Organisation, EPO. NPOS indgav, sammen med ca. 40 andre organisationer, klager over disse patenter.

Disse klagesager er endnu ikke afgjort, men Carlsberg fortsætter med at forsøge at gøre frø af byg til en ”opfindelse”. Formålet er at forstærke bryggerikoncernens monopolstatus på markedet. Koncernen ønsker deres maltbyg omfattet af patenter som beskrives her: WO2019129736, WO2019129739 & WO2019134962.

Der er ingen tekniske ”opfindelser” beskrevet i de tre patentansøgninger. Der er heller ikke tale om genetiske manipulationer (GMO), som ellers er (lovligt!) patentbare.

Betingelsen for at opnå et patent er, at der er tale om en ”opfindelse”.

Man har anvendt den velkendte teknik til at udløse eller skabe tilfældige mutationer ved at udsætte bygfrøene for kemikalier.

På denne måde sætter man den normale mutationshastighed op (evolutionen!) og skaber øget diversitet blandt de planter som vokser op fra disse frø.

Derefter har man krydset og udvalgt planter med de ønskede egenskaber. Carlsberg forsøger at udvikle bygsorter med en ændret sammensætning i stivelsesindholdet for at anvende det i processen, når øllet brygges.

Selvom der ikke er noget nyt eller særligt teknisk ved forædlingsprocessen, så kræver Carlsberg alligevel patent på både frø, planter, høsten heraf, såvel som det mad og drikkevarer, f.eks. øl, der kan produceres fra disse bygsorter. Carlsberg forsøger at bevise, at de har gjort en ”opfindelse”.

Læs resten

L&F-advokat trækkes ind i svindelsag om udbytteskat

De danske skattemyndigheder retter nu et gigantisk erstatningskrav mod et større dansk advokatfirma. Det skriver Skattestyrelsen den 2. april 2020 i en pressemeddelelse. Ifølge DR Nyheders kilder er det et af landets største advokatfirmaer BechBruun, som styrelsen anklager for at have hjulpet banksvindlere med at dræne den danske statskasse. Kravet er i omegnen af 750 millioner kroner ifølge oplysningerne. Det er dette højtprofilerede firma, der blandt sine ansvarlige partnere tæller advokat Håkun Djurhuus, der har kørt en række sager i de senere år for dansk landbrug.

Kravet fremsættes i bestræbelserne på at opspore en stor del af de i alt 12,7 milliarder kroner, som den danske stat mener at være franarret i refusion af udbytteskat mellem 2012 og 2015.

– Vores opgave er at få så mange af de 12,7 milliarder kroner hjem til den danske statskasse som muligt. Det arbejder vi hele tiden benhårdt på. Det er Kammeradvokatens anbefaling, at vi retter krav mod det danske advokatfirma. Skattestyrelsen har derfor sendt betalingspåkrav til advokatfirmaet, og vi er klar til at stævne, hvis beløbet ikke bliver betalt, siger Steen Bechmann Jacobsen, fagdirektør i Særlig Kontrol i Skattestyrelsen.

Ti dage til at betale

Hvis ikke erstatningskravet betales af BechBruun inden for 10 dage, hvilket vil sige senest den 12. april 2020 bliver advokatfirmaet stævnet af Skattestyrelsen. Herefter vil det være op til de danske domstole at tage stilling til, hvorvidt kravet skal imødekommes.

Sådan præsenterer den svindeldømte tyske bank sig selv. Screendump.

Det er advokatfirmaets rådgivning af den tyske bank North Channel Bank i 2014 og 2015, som ifølge DR Nyheders oplysninger har ført til, at myndighederne har rettet blikket mod Bech-Bruun. Sidste år erkendte North Channel Bank groft bedrageri og medvirken til svindel mod den danske stat for i alt 1,1 milliarder kroner gennem fiktive aktiehandler. Banken blev straffet med en bøde på 110 millioner kroner ved Retten i Glostrup.

I et interview den 2. april 2020 med nyhedssiden advokatwatch.dk afviser Bech-Bruun millionkravet i udbyttesagen. Skattestyrelsen og Kammeradvokaten er helt galt på den, mener Bech-Bruun. ”Vi undrer os meget,” lyder det fra Bech-Bruuns bestyrelsesformand, Simon Evers Hjelmborg.

Læs resten

Kontroversiel naturdebattør misbruger Naturhistorisk Museum til privat indtjening

Her er dokumentationen for det private firmas eksistens. Bemærk at det benytter mailadresse på Naturhistorisk Museum under Aarhus Universitet.

Er det OK, at en offentligt ansat naturformidler i otte år har brugt sin arbejdsplads som kontaktpunkt for sine privatøkonomiske formidlingsaktiviteter? Er det OK, at han annoncerer sine aktiviteter på facebook og andre sociale medier ved brug af arbejdspladsens mailkonto og med henvisning til arbejdspladsens hjemmeside?

Spørgsmålet er rejst af en af vore læsere, der undrer sig over, at en af de mest aggressive debattører på de sociale medier både kan drive en privat naturformidlingsvirksomhed og samtidig være ansat som naturformidler på en offentlig institution, der bruges som kontaktadresse. I otte år har denne biolog med tilknytning til et offentligt museum som naturformidler haft sit eget private formidlingsfirma, men med mailadresse på museet.

Det drejer sig om biolog Lars Brøndum, der er tilknyttet den selvejende institution Naturhistorisk Museum ved Aarhus Universitet, men siden 2011 har drevet sin egen virksomhed under navnet LB Naturevents & consulting. Det fremgår af CVR-registeret API, hvor man også kan se, at virksomheden er en enkeltmandsvirksomhed, der er ejet af Lars Brøndum, men at den skal kontaktes på Naturhistorisk Museums mailadresse. Disse oplysninger bekræftes endvidere i det aktuelle opslag på facebook-siden for LB Naturevents.

Også på facebook markedsføres det private firma med kontaktadresse på Naturhistorisk Museum.

Ingen aftale

Læs resten

EU opfordres til at kassere tests af glyfosat fra tysk laboratorium, der anklages for forfalskning af data

Sådan præsenterer Hamburg-virksomheden, der er under anklage for snyd, sig selv. Skærmbillede fra LPT-hjemmesiden.

Miljøgrupper har opfordret Europa-Kommissionen til at kassere alle undersøgelser, der blev anvendt i pesticidrisikovurderinger, der blev foretaget af det tyske laboratorium, der beskyldes for forfalskning af testresultater

En analyse bestilt af kampagnegrupperne Pesticid Action Network (PAN) Europe, Corporate Europe Observatory og Global 2000 har påvist, at Laboratory of Pharmacology and Toxicology (LPT) i Hamburg gennemførte mindst 14 procent af de lovgivningsmæssige tests, inklusive til den kontroversielle godkendelse af 2017 af herbicid glyphosat.

Det skriver Raquel Guerra den 13. februar 2020 for nyhedsmediet ENDS Europe.

LTP er tidligere blevet beskyldt af aktivister og medier for at have mishandlet forsøgsdyr og manipuleret resultater, og er angiveligt udset til at lukke i 2020.

LTP selv har udtalt, at inspektioner fra de lokale myndigheder har vist, at glyphosat-beskyldningerne er forkerte. En inspektion i december ra Hamborgs offentlige sundhedsagentur fandt, at den “mistænkte manipulation af undersøgelsesdata ikke kunne bekræftes”, udtaler virksomheden i en erklæring.

RoundUp er verdens mest udbredte sprøjtegift, og midlet er baseret på glypgosat. Reklamebillede for produktet.

Efter en yderligere udvidet inspektion senere i december udtalte firmaet, ”der var ingen klager over fortsættelsen af ​​LPT’s GLP-status”. En fuld inspektionsrapport forventes i februar.

LTP tilføjede, at det i en overskuelig fremtid ikke vil foretage nogen forsøg med aber, hunde eller katte “på grund af det politiske pres og pres fra medierne.”

PAN Europe sagde, at laboratoriet blev “afsløret i at manipulere GLP [Good Laboratory Practice] -toksicitetsundersøgelser ved at udskifte døde dyr med levende, ændre tumordata til ‘inflammationer’ og generelt fordreje dataene for at behage sine klienter.”

”EU-kommissionen bør kassere undersøgelser, der er foretaget af LPT, fra ethvert dossier, der i øjeblikket er involveret i pesticidrisikovurderinger på EU-niveau,” udtaler gruppen.

Tyske miljøgrupper er dybt betænkelige ved den udbredte anvendelse af glyphosat-baserede sprøjtegifte og kører en stadig større kampagne mod det stigende sprøjteri.

Tyske myndigheder tjekker

Læs resten
fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.