Liesjarvi National Park. Foto: Wikipedia

Adskillige insektarter, der er nye for Finland, er blevet opdaget i Beetles LIFE-projektet, som er udført af Metsähallitus, Finlands nationalparker

Undersøgelserne afslørede også en hel del ny information om dårligt kendte og truede arter. Interessante artsfund blev især gjort i Kakonsalo-området i Savonlinna, Ruunaa i Lieksa, Koitajoki i Ilomantsi, Oulanka i Kuusamo og Elimyssalo i Kuhmo. Det fremgår af en pressemeddelelse den 25. april 2023.

Sampsa Malmberg, bevaringsspecialist. Foto: Facebook

– De fleste af de nye insektarter, der hvert år findes i Finland, er sydlige arter, der er vandret længere mod nord. Arterne fundet af Beetles LIFE-projektet mellem Nordkarelen og Kainuu-regionerne er ikke sådanne arter, og flere af dem kan have været hos os i lang tid, før de blev opdaget i dag, siger Sampsa Malmberg, bevaringsspecialist.

I det EU-finansierede projekt er der gennemført undersøgelser og overvågningsaktiviteter med fokus på biller, næbmunde, tovinger og årevinger på 16 forskellige Natura2000-lokaliteter, hvoraf de fleste savnede meningsfuld information om arterne af de pågældende insektordener. Prøverne blev indsamlet i 2018 og 2020-2022, og de seneste identifikationer af undersøgelsesmaterialerne blev afsluttet i foråret 2023.

Et uventet billefund: “At identificere det var en rigtig hovedpine”

Et af de mest overraskende fund blev gjort i Savonlinna i skikkelse af et eksemplar af Byrrhus geminatus, en art af pillebille i familien Byrrhidae. At finde arten i Finland var en overraskelse, da der ikke har været observationer af den i nogen af de nærliggende områder, og ikke mange i Europa som helhed. Arten findes mest i Nordamerika, Rusland og nogle få asiatiske lande.

Sådan ser den ud Byrrhus_geminatus. Foto: Pekka_Malinen

– At identificere arten var en rigtig hovedpine, fordi den ikke er nævnt i europæisk litteratur. Jeg måtte ringe til udlandet og bede en Byrrhidae-specialist om hjælp, som med det samme genkendte arten, forklarer Sampsa Malmberg.

Byrrhidae er små hårde, cirkulære og langsomt bevægende biller, hvis larver hovedsageligt lever af mos. Den nyfundne Byrrhidae i Finland er en af de største i sin familie i Finland, og måler op til 1 cm i længden.

Ny art af årevingede i Finland

Materialet, der blev undersøgt i foråret, afslørede mindst to nye arter af årevingede i Finland. Schizopyga flavifrons blev fundet i Ruunaa-regionen i Lieksa, og Meteorus sibyllae, en ny art i Finland, blev registreret i Koitajoki, men det blev derefter afsløret, at arten allerede var blevet opdaget for første gang i 2018 – og endnu mere interessant, begge observationer blev foretaget på Metsähallitus’ kontrollerede brændingssteder. De årevingede arter blev bestemt af Hymenoptera-eksperten Juuso Paappanen.

Langt størstedelen af årevingede, inklusive disse nyfundne arter, er parasitter på andre insekter eller edderkopper. Parasitiske årevingede spiller en vigtig rolle i naturen, da de effektivt regulerer andre insekters populationer.

Der gemmer sig arter i Finland, som vi endnu ikke kender

Mere end 15 nye arter af fluer i Finland er blevet fundet i Beetles LIFE-projektet, og nogle af disse fund er blevet offentliggjort før. For nylig er der fundet flere nye arter, især fra den betydelige, men dårligt kendte Phoridae-insektfamilie. For eksempel blev Phoridae-arten Megaselia altezza, som tidligere hovedsageligt er kendt fra Centraleuropa, nu registreret på fire forskellige steder i Finland.

– Denne art har tilsyneladende været udbredt her i lang tid nu, men ingen havde identificeret den før. Ved at fokusere på dårligt kendte insektgrupper kan vi opdage denne form for ny information, siger Sampsa Malmberg.

Mere end 26.000 arter af insekter er kendt fra Finland, men der er masser af arter, der endnu ikke er opdaget.

Sådan ser den ud Ips_sexdentatus. Foto: Sampsa_Malmberg

Værdifuld information om truede arter

Selvom nye artsfund og opdagelser repræsenterer de mest fremtrædende overraskelser ved omfattende artsundersøgelser, er deres vigtigste formål at give information om truede og næsten truede arter. Baseret på ny forekomst og overvågningsdata om truede arter er det muligt at beskytte arter mere effektivt, for eksempel gennem kontrolleret afbrænding på bestemte lokaliteter og ved at støtte regenerering af aspe. Overvågningsdata om truede arter hjælper os også med at vurdere tilstanden af vores arter, skove og hele naturen.

En glædelig overraskelse var opdagelsen af, at Ips sexdentatus, en gammel skovart, der er blevet klassificeret som truet (EN), og som forsvandt fra næsten hele Finland i løbet af det sidste århundrede, men den var stadig til stede i mindst Elimyssalo Natura-området i Kuhmo . Den blev fundet på et af projektets kontrollerede afbrændingssteder. Arten blev sidst konstateret i Finland for 20 år siden. I første halvdel af det 20. århundrede var Ips sexdentatus udbredt i hele Finland, men dens bestand faldt hurtigt.

Arten trives især under barken på gamle fyrretræer og i de døde fyrretræer, der findes i skovbrandsområder.

Ny information om dårligt kendte insektarter

Undersøgelserne har givet en betydelig mængde ny information om dårligt kendte insektarter, især sådanne tovinger og årevinger, hvis bevaringsstatus aldrig er blevet vurderet på grund af manglende data. Når der er opnået tilstrækkelig information om disse arters forekomst og levesteder i Finland, kan deres bevaringsstatus også vurderes i fremtiden.

Beetles LIFE-projektet og dets undersøgelser er blevet muliggjort af LIFE-midlerne bevilget af EU. Projektet fokuserer på en række bevaringsforanstaltninger, såsom at genoprette skove og støtte arter, der er afhængige af skovbrande gennem kontrollerede afbrændinger; at fremme regenereringen af aspe, som er meget vigtige for biodiversiteten; sikring af dødt træ og genopretning af skove. Disse tiltag gavner hundredvis af arter i vores skove, herunder mange truede insekter. Restaurering betyder at genoprette et menneskemodificeret habitat så tæt på dets naturlige tilstand som muligt. Mange skovarter er blevet truet på grund af nedgangen i urørte skove og aspetræer, rådnende træ og naturlige skovbrande.

Beetles LIFE projekt

Bannerbillede: Byrrhus geminatus. Foto: Pekka Malinen

One Comment

  1. Ulla Gottliebsen

    I Danmark fældes nåletræer med stor hast. Kun Dansk Skovfyr finder nåde, men den er desværre ikke så robust og vindfør, som de arter, der dømmes invasive og ikke hjemmehørende. Når først de lægivende nåletræer fældes, vil en del skovfyr vælte.

    Skulle nye arter af insekter indfinde sig i Danmark, vil de få svære vilkår, hvis de hører til i nåleskove.

    Bemærker det fine foto med ensartet granbevoksning. Billedet skal vel vise en lokalitet, som er et levested for de fundne insekter. En lignende bevoksning ville aldrig blive accepteret i de nye danske “urørte” skove.

Skriv en kommentar