Tonny
Det siger næsten sig selv, at mindre landbrug med et rimeligt antal dyr kan levere bedre dyrevelfærd end de store industribrug. Her er det deltidslandmand Tonny Hansen, der ser til sine kvæg.

Mange medlemmer under Landbrug og Fødevarer er stærkt utilfredse med den totale afvisning af Familielandbrugets forslag om omfordeling af EU-støtten. Det skriver deltidslandmændene Tonny Hansen, Børkop, og Henrik Kuske Schou, Tureby.

Familielandbruget ønskede en omfordeling på 5 % af den samlede støtte til de første 60 ha for at tilgodese de mindste bedrifter. Det er en ordning, som EU har givet medlemslandene mulighed for at anvende siden den sidste landbrugsreform trådte i kraft,og som skulle erstatte den tidligere gradueringsordning som blev udfaset.

Omfordelings modellen har aldrig har været udnyttet i Danmark. I primærbestyrelsen blev Familielandbrugets særdeles beskedne forslag totalt afvist – ikke mindst af formanden for Større Jordbrug under L&F, Frederik Lüttichau, som kalder det en “skævvridning”, og mener at alle landmænd skal producere på ens vilkår.

FrederikLüttichau
Godsejer Frederik Lüttichau sidder i primærbestyrelsen for Landbrug & Fødevarer, hvor han har nedlagt veto mod øget støtte til de små landbrug. Hans ejendom Søholt ved Maribo omfatter 1500 hektar mark og skov.

Men produktionsvilkårerne er i forvejen skævvredet – til godsernes og de andre store landmænds fordel. I flere årtier har mindre landmænd og -kvinder eksempelvis ikke kunnet få andel i mange tilskudsordninger bl.a. til nye stalde, miljøforbedringer eller teknologiordninger, da man konsekvent har sat minimumsbeløbene så højt, at tilskuddene kun tilfalder de største bedrifter. Derfor er en omfordeling af støtten det mindste man kan tilbyde de små bedrifter.

Gennem de seneste år er Familielandbruget og ikke mindst Deltidsudvalget (som man nedlagde i efteråret 2015) blevet banket på plads af Primærbestyrelsen i Landbrug og Fødevarer, selvom de små bedrifter var en af grundpillerne i fusionen mellem Dansk Familielandbrug og Danske Landboforeninger i 2002.

De mindre landbrug har stor betydning for det gode liv på landet, velfærd og ikke mindst bosætning i landdistrikterne. Dertil kommer, at de mindre landbrug er ambassadører for hele landbruget i befolkningen og viser vejen til et nyt og andet landbrug. Her tænkes på omlægning til økologi, gårdbutikker, stalddørssalg og ikke mindst langt større risikospredning. Samtidig er generationsskifte lettere på de mindre bedrifter, og det er væsentligt lettere for de unge at komme i gang på et mindre landbrug frem for et stort. Hos L&F ænser man ikke længere det mindre landbrugs betydning, mens interessen for kontingentkronerne er intakt.

Derfor overvejer stadigt flere, om det er hensigtsmæssigt, at landmanden med 10 ha og landmanden med 1000 ha skal tilgodeses i samme forening.

Landsforeningen Frie Bønder – Levende Land bakker Familielandbruget op i sagen om nødvendigheden af en omfordelingsmodel, som understøtter de mindste produktioner. FBLL har selv fremsat et forslag om omfordeling, som er mere vidtgående end Familielandbrugets, til minister og til de relevante Folketingspolitikere..

Vores nærmeste nabo, Tyskland, udnytter EUs omfordelingsordning, og de mindre danske landmænd bør have samme vilkår som mindre landmænd i de lande vi sammenligner os med.

Comments are closed.