Mere dårligt nyt for Monsanto

De dårlige nyheder bliver stadig dårligere for Monsanto. I interne Monsanto e-mails, som for nylig er blevet bragt til offentlighedens kendskab, skriver en af firmaets forskere:  ”Man kan ikke sige, at RoundUp ikke er kræftfremkaldende … vi har ikke udført de nødvendige tests af produktet, til at kunne fremsætte det udsagn.” Det skriver Austin Wilson fra organisationen As You Sow, 4. august 2017.

Dette er en meget stor nyhed, da Monsanto indtil nu altid har fastholdt, at glyphosat er sikkert for såvel mennesker som miljøet.  Hertil kommer, at andre e-mails antyder, at Monsanto ikke mener at kunne imødegå bekymringer om, at andre stoffer i RoundUp forstærker den toksiske effekt af glyphosat.

Glyphosat er uden sammenligning det mest brugte pesticid i menneskehedens historie, og det står for hovedparten af Monsantos indtjening.

I lyset af en markant stigning i brugen af glyphosat, samt af at det ophobes i vand og jord, er disse nye afsløringer særdeles bekymrende. USA’s miljøstyrelse (EPA) har absolut ikke udvist rettidig omhu i bedømmelsen af risikoen ved brug af RoundUp, og vi kan risikere at komme til at betale en høj pris for dette.

Non-profit miljøorganisationen ”As You Sow” har længe fulgt sporet af gylphosat, og As You Sow har udgivet rapporten ”RoundUp Revealed: Glyphosat in Our Food System”.

Rapporten konkluderer, at pesticid-intensivt landbrug er unødvendigt, samt at investorer og fødevarevirksomheder i langt højere grad må forholde sig til det øgede forbrug af glyphosat og andre toksiske pesticider.

Her er de vigtigste fund fra rapporten:

Genetisk modificerede afgrøder er den største drivkraft bag glyphosat-salg. Omend det blev lovet, at GMO-afgrøder ville medføre en nedgang i pesticidforbruget og en mængde andre fordele, er langt de fleste GMO-afgrøder, som dyrkes i USA, designet, så de har glyphosat-tolerance og/eller er i stand til at producere Bt insekticider. (Bt henviser til Bacillus thuringiensis, en bakterie, hvis genmateriale bruges i forbindelse med design af visse GMO-afgrøder).

Brug af glyphosat lige op til høsten giver anledning til en signifikant stigning i mængden af glyphosat-rester i fødevarer. Den mere og mere udbredte praksis med at bruge glyphosat lige før høst, giver kun marginale gevinster for landmændene, og denne praksis er blevet forbudt i Tyskland og Østrig. Det skønnes at 28 procent af hveden i USA blev glyphosatbehandlet i 2015, og en stor del af dette forbrug skete op til høsten. As You Sow samarbejder med førende fødevarefirmaer for at undersøge denne praksis, f.eks.  har Kellogg Company indvilget i at undersøge brug af glyphosat op til høsten hos deres leverandører.

Sprøjtning før høst er stadig tilladt i Danmark.

WHO’s Internationale agentur for kræftforskning, IARC, klassificerede i 2015 glyphosat som formentligt humant kræftfremkaldende. Forskning antyder endvidere, at glyphosat kan have andre sundhedsskadelige virkninger, f.eks. hormon- og stofskifteforstyrrelser. Disse virkninger kan forstærkes af andre ingredienser i RoundUp. Uafhængige forskere anbefaler en grænseværdi for glyphosat, som er minimum 17 gange lavere end den gældende amerikanske grænseværdi.

Glyphosat findes vidt udbredt i fødevarer og i miljøet. Et studie fra University of California har for nylig påvist glyphosat hos 93 procent af testpersonerne og 60 procent af overfladevandet i Midtvesten. Det er desuden påvist, at sprøjtegiften kan findes i vand og jord i op til et år efter anvendelsen.

USA’s miljøagentur, EPA, fastholder, at ”det er usandsynligt at glyphosat er kræftfremkaldende”; samtidig vokser kritikken af EPA’s metoder og integritet. I forbindelse med vurderingen af glyphosat, som sandsynligvis ikke sundhedsskadeligt, har EPA undladt at inddrage en betragtelig mængde forskning, og ifølge deres rådgivere har de ikke fulgt deres egne retningslinjer. E-mails, som for nyligt er blevet tilgængelige, rejser desuden mistanke om en interessekonflikt på højt plan i EPA’s pesticid-afdeling.

I takt med at forbruget af glyphosat er eksploderet, har ukrudtsplanter udviklet resistens i et omfang, som får halvdelen af USA’s landmænd til at berette om ”super-ukrudt”. Svaret på dette har fra frøproducenterne og pesticidindustrien – som ofte er ganske tæt forbundne – været at introducere nye GMO-afgrøder, som er designet til både at kunne modstå glyphosat samt 2,4-D og dicamba, som er bredspektrede herbicider. 2,4-D og dicamba er kendt for at være mere giftige og mere flygtige, det vil sige de spredes lettere til omgivelserne end glyphosat. Monsanto, som sælger halvdelen af verdens glyphosat-forbrug, har strategisk fokus på at sælge GMO-afgrøder, som kan bruges sammen med herbicider. Med fusionen af Monsanto og Beyer vil firmaet dominere markedet, og de kan for alvor opnå synergi mellem genetisk designede afgrøder og herbicider.

Pesticid-intensivt landbrug har vist sig at være unødvendigt. FN’s fødevare- og forureningseksperters 2017- rapport til FN’s menneskerettighedsråd gentager, at pesticider er unødvendige i forhold til at kunne brødføde verdens befolkning. De advarer også om katastrofale konsekvenser, hvis det nuværende pesticid-intensive landbrug fortsætter, og de kritiserer pesticidindustrien for systematisk at benægte skadevirkninger samt for uetisk markedsføring.

Det anbefales, at investorer samarbejder med firmaer i fødevare-, detailhandel- og restaurantsektorerne om at adressere den stigende risiko ved glyphosat og andre giftige pesticider. Fødevarefirmaer bør forlange reduceret forbrug af glyphosat hos deres leverandører, specielt hvad angår brug lige op til høsten. Endvidere bør der sættes øget fokus på at undgå resistensudvikling hos ukrudtsplanter.

Oversat og bearbejdet af Jesper Andersen.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.