Tre km Kystnærhedszone, Bevaringsværdigt landskab, Kulturarvsmiljø nr. 57, Større sammenhængende landskab, Økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser, Sårbart område, Naturbeskyttelsesområde og potentielt naturbeskyttelsesområde samt Lavbundsområde som kan genoprettes


Landskabsudpegningerne i Næstved Kommunes Kommuneplan 2017-2029 står i kø, når det gælder NYLANDSMOSEN – Danmarks ældste inddæmmede landbrugsområde beliggende ud til Karrebæk og Dybsø Fjorde. Udpegningerne skal alle beskytte og bevare det vidtstrakte og unikke naturområde i det dobbelte fjordlandskab.

MEN et flertal i (stort set) samme byråd, som for få år siden vedtog kommuneplanen indeholdende disse udpegninger, er nu parat til – helt uden skrupler og tilsyneladende ud fra en præmis om at lodsejeren, Gavnø gods, skal imødekommes uanset hvad –  at tilsidesætte deres egen kommuneplans bestemmelser og stemme for en lokalplan og et kommuneplantillæg, der vil gøre alle ovennævnte landskabsudpegninger illusoriske og vil omdanne landskabet til en gigantisk solcellepark dækket af 166 hektar solceller med tilhørende tekniske installationer, hegning, randbeplantning m.v.

 

Skal Nylandsmosen plastres til med solceller

 

Næstved Byråd vedtog den 23. april 2019 retningslinjer for opstilling af store solcelleanlæg i kommunen, hvorefter der bl.a. ’som udgangspunkt ikke etableres store solcelleanlæg i kommuneplanens udpegning: Bevaringsværdigt Landskab.’ Behændigt ventede man dog med vedtagelsen af disse overordnede retningslinjer for planlægningen, til efter man på byrådsmødet den 19. marts 2019 hektarvde principgodkendt planerne om et solcelleanlæg i Nylandsmosen, således at retningslinjerne lige præcis ikke bliver gældende for netop dette projekt, som er i konflikt hermed.

Det politiske systems udstrakte velvilje til at imødekomme Gavnøs planer om en gigantisk solcellepark i netop et bl.a. kystnært, bevaringsværdigt natur- og kulturlandskab i et lavbundsområde, der kan genoprettes kan kun vække stor forundring og må generelt udfordre ganske almindelig sund fornuft, ligesom principper om ansvarlig forvaltning af fysisk planlægning også i høj grad udfordres!! Således afviste eksperterne i kommunens egen forvaltning da også indledningsvist blankt Nylandsmosen som en mulig placering for et stort solcelleanlæg, men blev efterfølgende fra politisk hold pålagt at undersøge og gennemføre en planlægning for anlægget – altså den politiske præmis om at Gavnø skal imødekommes.

Læs hele forhistorien om Danmarks ældste landvindingsprojekt her.

Den politiske motivation for projektet kan umiddelbart også lyde fornuftig nok, nemlig at en realisering af projektet i vil kunne producere 150 MWh grøn energi, svarende til det årlige forbrug i ca. 37.500 husstande og vil kunne bidrage til at Næstved Kommune kan nå sit mål om at reducere CO2-udledningen med 70% inden 2030 i henhold til kommunens klimaplan 2020-2030. Men ser man lidt nærmere på den motivation, er der flere forhold, der ikke hænger sammen, når man lægger kommunens egne beregninger for opfyldelsen af klimamålene til grund!!

I følge Næstved Kommune selv er der mere end 19.000 hektar (190 km²) i kommunen, der lever op til de vedtagne retningslinjer for store solcelleanlæg – og altså ligger uden for bevaringsværdigt landskab – og i øvrigt (stort set) ikke er omfattet af andre vægtige beskyttelseshensyn. Der er altså et ganske stort potentiale for placering af store solcelleanlæg i Næstved Kommune samlet set. Men politisk mener man altså, alligevel at dette kæmpe store anlæg skal placeres netop i Nylandsmosen og uden for de 19.000 hektar, der ellers udgør en hensigtsmæssig placering af store solcelleanlæg ifølge kommunen selv.

Hertil kommer at kommunen har modtaget stribevis af andre ansøgninger fra lodsejere om etablering af større eller mindre solcelleanlæg på arealer rundt omkring i kommunen – herunder på arealer der netop opfylder retningslinjerne, – og flere af disse var allerede kommunen bekendt ved principbeslutningen om Nylandsmosen i marts 2019.

Der er masser af plads til solceller i Næstved Kommune ifølge den kommunale plan (de mørkegrønne områder), der i virkeligheden ikke udpeger Nylandsmosen. Notat om solceller fra kommunen.

Ifølge Næstved Kommune selv ligger der i efteråret 2020 ansøgninger på store solcelleanlæg fra andre lodsejere på i alt 483 hektar (ud over anlægget i Nylandsmosen og det allerede opstillede anlæg i Blangslev på 67 hektar). Altså kan byrådsflertallets store velvilje for Gavnøs projekt heller ikke begrundes med mangel på andre konkrete projekter eller generel mangel på interesse for opstilling af store solcelleanlæg hos andre lodsejere i kommunen!

Den store politiske beredvillighed til at gå kompromis med og tilsidesætte egen overordnet planlægning – i såvel kommuneplan som retningslinjer for store solcelleanlæg – i imødekommelsen af en enkelt lodsejer, ser heller ikke ud til at kunne begrundes med, at anlægget er en nødvendighed for at Næstved Kommune i fremtiden vil kunne leve op til sine klimamål! Næstved Kommune forventer nemlig, at der kun vil være behov for at disponere et samlet areal til solceller i kommunen på i alt 214 hektar, for at man vil kunne leve op til klimamålsætningen om at reducere CO2-udledningen med 70% og gøre el-produktionen CO2-neutral i 2030! (293 hektar hvis elforbruget stiger med fx 20 pct. – igen ifølge Næstved Kommunes egne beregninger). Og heraf er der altså, som nævnt, allerede nu opstillet 67 hektar med solceller ved Blangslev, hvorfor der alene er et ’restbehov’ på 147 hektar solceller, for at Næstved Kommune umiddelbart kan opfylde nævnte klimamål i 2030!

Altså vil fremtidens krav om vedvarende energiforsyning og opfyldelsen af 2030-målene om CO2-reduktion og CO2-neutral el-produktion i Næstved Kommune tilsyneladende let kunne opfyldes – og det helt uden at ofre et værdifuldt naturområde, der hidtil i kommunens egen planlægning har nydt den højeste grad af beskyttelse i form af alle de i indledningen nævnte udpegninger!

MEN hvorfor vælger man mon fra politisk hold at fremme et projekt, der i den grad kommer i konflikt med ikke alene Næstved Kommunes egen kommuneplan og egne retningslinjer for store solcelleanlæg, men også med national lovgivning om planlægning i kystnærhedszonen?

Umiddelbart ser det ud som om byrådsflertallet her mere driver lokal erhvervspolitik end lokal grøn omstilling, når man vælger at indlede og gennemføre fysisk planlægning for et komplekst og strukturelt vigtigt område blot ud fra et ’først til mølle-princip’!  Man vælger at påbegynde realitetsbehandling af en ansøgning om et kæmpe solcelleanlæg – på daværende tidspunkt benævnt som Danmarks største af sin art – uden en indledende tilvejebringelse af et overordnet analysegrundlag for en sådan planlægning for kommunen og fortsætter senere ufortrødent gennemførelsen af planlægningen, således at den første, største og mest insisterende ansøger bliver imødekommet, uanset at man herved kompromitterer og tilsidesætter helt grundlæggende beskyttelseshensyn i loven samt egne tidligere politiske beslutninger vedr. natur, landskab, kulturarv, lavbundsareal og Kystnærhedszone. Ud fra et almindeligt proportionalitetsprincip står de samlede interesser i godkendelsen og gennemførelsen af den fysiske planlægning for et solcelleanlæg i Nylandsmosen af en så betydelig størrelse som her ganske simpelt ikke mål med de helt grundlæggende beskyttelseshensyn til natur- og landskabsinteresser, som herved eklatant tilsidesættes!

Interessant bliver det jo også, at andre lodsejere, der enten allerede har eller i fremtiden vil ansøge om tilladelse til etablering af store solcelleanlæg, nu med den prioritering og praksis, der anlægges fra Næstved Kommunes side, vil få en berettiget forventning om, at deres ansøgninger også må forventes imødekommet ud fra et lighedsprincip!

Tør man mon bare ikke fra politisk side at sige nej til projektet og lægge sig ud med Gavnø overlader det til et planklagenævn eller domstolene at afvise projektet – eller hvor er ellers fornuften og den politiske ansvarlighed og troværdighed hos byrådsflertallets politikere i sagen??? Men efter kommunens egne oplysninger står det jo rimelig klart:

 • at anlægget sagtens kan placeres langt mere hensigtsmæssigt i en lang række andre områder, uden samme planmæssige problemstillinger, og som endda opfylder kommunens egne overordnede retningslinjer for placering af sådanne anlæg
 • at der foreligger flere andre helt konkrete ansøgninger om solcelleanlæg, der i areal rigeligt vil kunne opfylde det beregnede fremtidige kapacitetsbehov for kommunen og
 • at placering af et kæmpe solcelleanlæg i Nylandsmosen slet ikke er en nødvendighed for at Næstved Kommune kan opfylde sine 2030-klimamål.
Visited 6 times, 4 visit(s) today

Kommentarer

 1. Torben Aagesen

  Hvor bliver man dog træt af byrødders falden på halen for kapitalen ig springen over gærdet hvor det er lavest.

 2. Enig🤓helt godnat

 3. Rene Dahl

  Mange byrødder har det med at sabotere egne beslutninger når det gælder profit.

 4. jan stampe nielsen

  Det er ret meget sjovere og mere berigende at være baron end byrådsvælger i Næstved kommune. Men vi har dog en borgmester som kan spille på hammondorgel. med æble, pære og banan tangenter.

Skriv en kommentar