RoundUp1Resultaterne af pesticidovervågningen fra juli 2011 til juni 2013 blev offentliggjort 25. marts 2016. Det drejer sig om resultater fra Varslingssystem for udvaskning af Pesticider til Grundvand (VAP), hvor GEUS, Aarhus Universitet og Miljøstyrelsen undersøger om godkendte pesticider og deres nedbrydningsprodukter udvaskes til grundvandet, når de anvendes i almindelig landbrugsdrift med godkendte doser.

Glyphosat findes i grundvandet
Resultater fra VAP viser, at det mest anvendte pesticid i Danmark, glyphosat, findes i grundvand, til trods for at det gang på gang hævdes, at godkendte sprøjtemidler ikke siver ned i grundvandet. Det betyder også, at der vil være rester at glyphosatbaserede sprøjtemidler i drikkevandet, og det kan være en af årsagerne til, at stort set alle undersøgte personer i en række lande har glyphosatrester i urinen.

Om selve overvågningen hedder det i rapporten:

Martin Merrild_snakkersort
Minkavler Martin Merrild er en af landbrugslobbyisterne, der gang på gang har benægtet, at glyphosat ender i grundvandet.

“I dag følges nedsivningen af glyphosat og AMPA til grundvandet under to lerede marker, hvor glyphosat har været anvendt, mens analyser af glyphosat ophørte i sommeren 2012 på den tredje lermark. På to ud af tre lermarker findes glyphosat og nedbrydningsproduktet AMPA hyppigt i drænvand, der løber fra markerne til de nærliggende vandløb. Fundene i drænvandet kan forklare, hvorfor de to stoffer findes i næsten alle analyserede vandprøver fra åer i drænede og lerede oplande. Glyphosat og AMPA findes også sjældent i dybereliggende grundvand i Grundvands-overvågningen. Der har derfor ikke været grund til at regulere anvendelsen af glyphosat af hensyn til grundvandet.”

Det vil altså sige, at Miljøstyrelsens beroligende udmeldinger i glyphosat-debatten er baseret på overvågningsresultater fra to – 2 – marker…

Løsepenge_pol07062016

Visited 15 times, 3 visit(s) today

Comments are closed.