Her kan du få en fornemmelse af, hvor hårdt landbruget har belastet grundvandet med sprøjtegifte i din kommune.

Når det kemiske landbrugs lobbyister og visse embedsfolk i Miljøstyrelsen påstår, at der i Danmark hverken godkendes eller anvendes sprøjtegifte, der kan sive ned i grundvandet, så er dette næppe sandt. Fortidens synder er ofte begået i går, og fremtidens synder godkendes i dag. For at sætte landbrugets omfattende forureninger af grundvand og drikkevand med sprøjtegifte i perspektiv bringes her uddrag fra en af de sidste rapporter om kontrollen med sprøjtegifte i grundvandet. Den er fra 2007.

Der er fundet pesticider i grundvand de fleste steder i Danmark. Der er dog fundet pesticider i flere boringer under lerede arealer, end i boringer sat på f.eks. på den jyske hedeslette. Dette skyldes dels at en række pesticider omsættes under iltrige forhold i sand, mens stofferne ikke omsættes så let under anaerobe forhold under opsprækket moræneler.

I de sandede områder er der desuden gennem en årrække fundet høje koncentrationer af nitrat i det højereliggende grundvand, og vandværkerne har i disse områder valgt at bore dybere for at undgå nitrat.

Nogle stoffer findes ujævnt fordelt i Danmark. F.eks. forekommer hormonmidler i overvejende grad i grundvand fra den østlige del af Danmark fra magasiner underlejret moræneler, mens stofferne forekommer mindre hyppigt i vandprøver udtaget fra sandmagasiner. Dette skyldes som før nævnt, at disse stoffer kan omsættes i de aerobe sandjorde, mens omsætningen er langsommere, hvis stofferne transporteres ned i et anaerobt sprækkemiljø i moræneler.

Andre stoffer som glyphosat og AMPA findes særligt i grundvand udtaget fra lerjord på grund af den hurtige transport fra terræn gennem makroporer til højtliggende grundvand.

I grundvandsovervågningen, GRUMO blev der i 2005 fundetpesticider eller nedbrydningsprodukter i 35 % af de undersøgte indtag, mens grænseværdien blev overskredet i 11 %. I perioden 1990 til 2005 er der fundet pesticider en eller flere gange i 45 % af de undersøgte indtag i grundvandsovervågningen, og i 16 % af indtagene var grænseværdien en eller flere gange overskredet.

Der forelå i september 2006 oplysninger om ca 870.000 enkeltanalyser af pesticider og nedbrydningsprodukter i GEUS database, som stammer ca. 43.300 analyserede vandprøver. Vandprøverne er udtaget fra ca 11.600 boringer, hvor der er gennemført analyser i en eller flere vandprøver pr. boring.

I det samlede datasæt blev der fundet pesticider eller nedbrydningsproduker i ca. 3900 boringer svarende til 33 %, mens der blev fundet pesticider i koncentrationer ≥ 0,1 μg/l i ca. 1500 boringer, svarende til 13 %.

Der er i alt analyseret for 226 pesticider og nedbrydningsprodukter i dansk grundvand, hvoraf 82 er fundet, mens 60 stoffer er fundet i koncentrationer ≥ grænseværdien for drikkevand på 0,1 μg/l.

De hyppigst fundne stoffer er BAM (nedbrydningsprodukt fra totalukrudtsmidlet dichlobenil) triaziner og triazin nedbrydningsprodukter, phenoxysyrer som dichlorprop og mechlorprop samt nedbrydningsprodukter fra disse. Et ”nyt” nedbrydningsprodukt fra metribuzin (desamino diketo) er fundet hyppigt, mens glyphosat og AMPA er fundet i højtliggende grundvand.

Grundvandsovervågningen omfatter også højtliggende grundvand i 5 områder, LOOP. Gennem overvågningsperioden er undersøgt 144 indtag, og der er fundet pesticider i 83 indtag svarende til 58 %. Grænseværdien var overskredet en eller flere gange i 28 indtag i samme periode svarede til 19 %. Da mange af de fundne stoffer ikke har været anvendt i en lang årrække, må der må være opbygget en pulje af stoffer og/eller nedbrydningsprodukter i rodzonen som langsomt frigives.

Der er ved vandværkernes kontrol af aktive indvindingsboringer analyseret for 139 forskellige pesticider og nedbrydningsprodukter, og der er fundet 46 stoffer, hvor 15 stoffer dog kun er fundet i under 5 analyser. Ud af de 46 stoffer er der fundet 24 stoffer over grænseværdien for drikkevand, heraf er 12 stoffer fundet i under 5 analyser.

I perioden 1992 til 2005 blev der fundet pesticider i 25 % af de aktive vandværksboringer – dvs. boringerne med indvinding i den seneste 5 års periode. I samme periode var grænseværdierne overskredet i 5,6 %. De seneste år er antallet af pesticidforurenede vandforsyningsboringer faldet markant. Der blev i 2005 fundet pesticider i 24 %, heraf over grænseværdien i 4 %. Dette er det laveste niveau for fund af pesticider i vandværksboringer siden 1995.

Faldet i andel boringer med fund over grænseværdien skyldes, at vandværkerne i vid udstrækning tager forurenede boringer ud af drift. Gruppen ”Andre Boringer” omfattede i 2006 11.804 analyser af vandprøver udtaget fra 5531 boringer.

Der er i hele perioden fundet pesticider og nedbrydningsprodukter i 36 % af boringerne, mens grænseværdien for drikkevand var overskredet i 17 %. Gruppen ”andre boringer” tilføres hvert år vandværksboringer, hvorfra der ikke er indvundet grundvand gennem de seneste 5 år.

Grunden til disse boringer overføres kan være mange, f.eks. tekniske problemer, for højt indhold af nitrat, klorid etc. Undersøges de overførte vandværksboringer findes, at der i alt er taget 1306 boringer ud af drift, som indeholder pesticider eller nedbrydningsprodukter.

En gennemgang af 40 udenlandske analyse og moniteringsprogrammer, der har undersøgt grundvand for pesticider og nedbrydningsprodukter, viser, at der i disse 40 udenlandske undersøgelser er analyseret ca. 300 pesticider og nedbrydningsprodukter, som har været anvendt eller som anvendes i Danmark. Ud af disse 300 stoffer er der fundet ca 175 i grundvand, heraf ca. 130 over grænseværdien.

Læs hele rapporten.

Visited 62 times, 20 visit(s) today

Comments are closed.