Gylleregnen kvæler de små orkideer

Billede1Bakkegøgeurt har gennem tiden været kendt fra mere end 50 lokaliteter på kalkrig jordbund i Østdanmark, men i dag kenders den kun fra tre lokaliteter i Himmerland, og den er rødlistet som “sårbar”.

Tilbagegangen skyldes ført og fremmest historisk opdyrkning af græsland. I dag er græsland beskyttet som overdrev i naturbeskyttelsesloven og må ikke opdyrkes og gødskes. Derfor er truslen mod levestedet nu først og fremmest ophør af græsning og efterfølgende tilgroning med buske og træer.

Næringstilførsel kan også være en trussel, særligt hvis græslandet grænser op til dyrket mark, men også som følge af det konstante nedfald af kvælstof fra luften.

(uddrag fra Wind, P. og Ejrnæs, R.: Danmarks truede arter. Den danske rødliste. Miljøbiblioteket nr. 1, Århus Universitetsforlag 2014.)

 

Se den lille film “Billigt flæsk eller smukke orkideer”.

 

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.