Billede1Bakkegøgeurt har gennem tiden været kendt fra mere end 50 lokaliteter på kalkrig jordbund i Østdanmark, men i dag kenders den kun fra tre lokaliteter i Himmerland, og den er rødlistet som “sårbar”.

Tilbagegangen skyldes ført og fremmest historisk opdyrkning af græsland. I dag er græsland beskyttet som overdrev i naturbeskyttelsesloven og må ikke opdyrkes og gødskes. Derfor er truslen mod levestedet nu først og fremmest ophør af græsning og efterfølgende tilgroning med buske og træer.

Næringstilførsel kan også være en trussel, særligt hvis græslandet grænser op til dyrket mark, men også som følge af det konstante nedfald af kvælstof fra luften.

(uddrag fra Wind, P. og Ejrnæs, R.: Danmarks truede arter. Den danske rødliste. Miljøbiblioteket nr. 1, Århus Universitetsforlag 2014.)

 

Se den lille film “Billigt flæsk eller smukke orkideer”.

 

 

Visited 4 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.