JørgenEOlsen
Professor Jørgen E. Olsen.

Professor Jørgen Eivind Olesen, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, gør op med myterne om “sultne planter” og kvælstofligevægt i denne artikel i fagtidsskriftet Teknik & Miljø, der er talerør for de kommunale miljøchefer. Artiklen blev bragt 21. maj 2015. Her er et uddrag:

Udfordringerne for landbruget er monumentale. Nye løsninger og teknologier er stærkt påkrævede, hvis landbruget skal nedbringe sin miljøpåvirkning og samtidig øge sin produktivitet.

En af de største udfordringer i dansk landbrug er reduktion af kvælstofbelastningen til vandmiljøet, især fjordene. Den nuværende fokus på reduktion af kvælstofinput med gødningen har vist sig ikke at være tilstrækkelig, hvilket skyldes at kvælstofudvaskningen ved nuværende gødningsniveau især afhænger af plantedækket om efteråret. Der er derfor i høj grad brug for at konvertere en del af det eksisterende kornareal til græsmarker eller andre flerårige afgrøder med lille kvælstofudvaskning.

En kommende væsentlig udfordring er reduktion af landbrugets klimabelastning. Det bliver mere akut med EUs nye mål for udledning af klimagasser, der kræver, at landbruget reducerer med 30-40 pct. frem til 2030. Med de nuværende teknologier ligger et måske endda optimistisk reduktionsomfang for landbrugets udledninger formentlig i omegnen af 20 pct. Nye løsninger og teknologier er derfor stærkt påkrævede. (forts.)

Læs hele artiklen her.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.