En ny undersøgelse fra Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter (JRC) og to nederlandske laboratorier har vakt stor opmærksomhed over hele Europa, fordi den viser, at 45 procent af landbrugsjorden i EU indeholder glyphosat-rester, der udvaskes til både grundvand og miljø.

Nu meddeler Miljøstyrelsen i Danmark, at det er gammelt nyt.

Kontorchef Lea Frimann Hansen, Miljøstyrelsen.

Ifølge Lea Frimann Hansen, kontorchef i Miljøstyrelsen, er det velkendt, at glyphosat binder sig til jordpartikler og dermed ophobes i dyrkningslaget. »Det er overhovedet ikke overraskende, og det er der taget højde for i godkendelsen,« siger kontorchefen 19. oktober 2017 til landbrugsavisen.dk. Kontorchefen oplyser dog ikke nærmere om, hvordan der er “taget højde” for denne ophobning.

Ifølge JRC-undersøgelsen adsorberes glyphosat-resterne af jordpartikler, men de kan forsat spredes i miljøet med vind eller nedbør, hvilket medfører luftforurening og eksponering gennem atmosfæren samt omfattende forurening af overfladevand og grundvand. I modsætning til fabrikantens påstande ophobes glyphosat altså i jordbunden, hvor kemikaliet ikke blot påvirker jordens frugtbarhed og afgrødekvalitet, men også skaber risici for menneskers og miljøets sundhed.

I dag betragtes det som en kendsgerning, at der f.eks. kan påvises rester af glyphosat i urinen fra stort set alle børn i den vestlige verden.

Ikke noget problem

Anvendelsen af gødning kan også frigøre rester af glyphosat og AMPA, der ellers er bundet i partikler, hvilket gør dem direkte biotilgængelige til optagelse af planter og organismer.

Middelstyrelsen betragter det som godt i forhold til udvaskning, at kemikalie-resterne binder sig til jorden, men medgiver, at det kan øge udvaskningen ved kraftige regnfald.

»Vi har testet i det danske varslingssystem, at udvaskning ikke er et problem i forhold til grundvand,« siger Lea Frimann Hansen.

Illustration fra EU-undersøgelsen, der demonstrerer glyphosat-forureningens udbredelse.

I modsætning til den generelle danske regel for godkendelse af sprøjtegifte der kræver, at tilladte kemikalier ikke kan udvaskes til grundvandet, har Miljøstyrelsen gennem snart mange år vendt det blinde øje til de mange dokumenterede fund af glyphosat i grundvandet siden 2000. Kontorchef Lea Frimann Hansen kommenterer dog ikke den opsigtsvækkende undtagelse, som myndighederne har accepteret i snart 20 år. Kontorchefen kommer heller ikke ind på, hvorfor ”udvaskning ikke er et problem i forhold til grundvand”, til trods for at regelmæssigt findes fund af glyphosat i grundvandet.

De store EU-lande Frankrig og Tyskland fører an i kampen mod glyphosat-forureningen, mens den danske regering konsekvent forsvarer kemilandbrugernes krav om ret til at forurene uhæmmet.

Glyphosat overalt i miljøet

Danmark, Storbritannien og Portugal har den højeste registreringsfrekvens i EU-undersøgelsen, der påviser, at landbruget i EU er blevet dybt afhængig af dette udbredte ukrudtsmiddel.

Undersøgelsen fra det hollandske universitet Wageningen og Rikilt Laboratorier, sammen med JRC, afslører, at blandt 317 EU-jordprøver fra markarealer indeholdt de 42 procent AMPA, den mest giftige metabolit af glyphosat, mens glyphosat blev fundet i 21 procent af jordprøverne; 18 procent af prøverne indeholdt begge kemikalier. Undersøgelsen blev gennemført i seks afgrødesystemer i elleve EU-lande, der omfatter jordtyper under forskellige geografiske og klimatiske forhold.

Resultaterne viser, at akkumulering og tilstedeværelsen af glyphosat i dyrkningsjorden er undervurderet af de europæiske myndigheder, ligesom den skade, kemikaliet kan medføre for miljøøkosystemer, også undervurderes. Koncentrationerne af glyphosat og AMPA, der blev fundet i undersøgelsen, har vist sig at være giftige for jordorganismer som regnorme, nyttige bakterier og svampe. Glyphosat har også vist sig at svække planternes naturlige forsvar, hvilket gør dem mere modtagelige for sygdomme, hævdes det i undersøgelsen.

Jens Erik Jensen, Landskonsulent i Planteværn, SEGES.

Landbrug & Fødevarer afviser undersøgelsen

En konsulent hos SEGES, der er den private lobbyistorganisation Landbrug & Fødevarers faglige afdeling, mener ifølge landbrugsavisen.dk, at EU-undersøgelsen er på vildspor.

Landskonsulent Jens Erik Jensen, der arbejder med det såkaldte planteværn, påstår, at ”det er forkert at beskrive det som ophobning, når glyphosat bindes til jorden”.

”Det er ikke noget, der ophobes i jorden,” mener landskonsulenten, men medgiver dog, at ”det bindes ganske rigtigt til jorden, men der vil i jordvæsken være noget frit glyphosat, som nedbrydes hurtigt. Så det er ikke sådan, at det ophobes og permanent nedsætter jordkvaliteten.”

Så koncentreret findes ukrudtsmidlet i EU-landene Kort fra undersøgelsen der omtales i artiklen.