DN Vordingborg forventer, at dette landskab vil ændres til et mere frodigt naturlandskab som resultat af det fælles udspil. Foto: DN Vordingborg.

Midt i februar 2019 redegjorde DN i medierne og i Nyheder fra DN for et samarbejde mellem L&F og DN, som skal sikre mere og bedre natur og en fremtidig økonomisk bæredygtig landbrugsproduktion. Det er vigtigt og glædeligt, at de to organisationer har indledt dette samarbejde, som bl.a. ved en storstilet jordfordelings strategi, skal sikre bedst mulige betingelser for dyrkning af de bedst egnede jorder. Det skal ske ved udtagning eller omlægning af områder, som er mindre egnede til intensiv landbrugsmæssig drift. Det er målet, at 100.000 ha landbrugsjord på denne måde omlægges til stor gavn for natur, miljø og klima. Omlægningen skal sikre, at de gode jorders dyrkningspotentialer kan udnyttes fuldt ud.

Henrik B. Simonsen

Det skriver Henrik B. Simonsen på vegne af DN Vordingborg.

Udspillet omhandler også muligheder for modernisering af stalde med henblik på at sikre, at en øget husdyrproduktion ikke indebærer stigning i emission af ammoniak. Uhensigtsmæssigt placerede husdyrproduktioner, hvis tilstedeværelse vanskeligt kan forenes med naturhensyn og produktionsoptimering søges flyttet eller nedlagt.

Iværksættelse af de forelagte planer skal ske ad frivillighedens vej og kræver selvfølgelig betydelige økonomiske ressourcer. L&F og DN regner med et beløb på en milliard kr. det første år.  

I DN Vordingborg finder vi det positivt, at organisationerne er kommet til enighed om udspillet, idet behovet for tiltag til gavn for biodiversitet, miljø og klima i høj grad er påtrængende og stigende. Optimering af husdyrproduktionen er vigtig, idet kvælstofbelastning samt emission af såvel ammoniak som klimagasser skal reduceres, hvis vi skal leve op til nationale og internationale målsætninger for miljø og klima.

Sådan en eng forventes bevaret som resultat af det fælles udspil. Foto: DN Vordingborg.

Nogle af de største hurdler for at udspillet kan iværksættes er, at få etableret aftaler med et meget betydeligt antal lodsejer, som er villige til at deltage i den skitserede jordfordeling, samt at få de frivillige aftaler finansieret.

Udspillet kan ses som en videreføring af Natur og Landbrugskommissionens rapport fra 2013.

DN var med i en følgegruppe under udarbejdelsen af den 122 sider lange rapport, som indeholder 44 anbefalinger og 144 forslag til konkrete handlinger. Kommissionsarbejdets formål var at skabe ny vækst i landbrugs erhvervet og samtidig give et markant løft til naturen, miljøet og klimaindsatsen. Bl.a. ved intensivering af dyrkning på robuste arealer og ekstensivering eller udtagning af de mest sårbare arealer.

Nu seks år efter kommissionsarbejdets afslutning savner vi i DN Vordingborg konkret opfølgning på forslagene både i relation til kvælstof belastningen af vore kystnære farvande og ammoniak emission fra husdyr produktionen. Og i høj grad også i relation til reduktion af landbrugets store udslip af klimagasser.

Siden 2013 er der sket en yderligere reduktion i biodiversiteten og klimabelastningen er øget. Sidstnævnte i en sådan grad, at klimaet nu såvel i befolkningen som i det politiske system er kommet meget højt på dagsordenen.

Det er således et rigtig godt tidspunkt for det nu etablerede samarbejde mellem L&F og DN med henblik udvikling af en bæredygtig landbrugsproduktion med en samtidig sikring af natur, miljø og klima. Nøjagtig som det var hensigten i 2013.

I DN Vordingborg ser vi frem til at høre mere om samarbejdet. Herunder ikke mindst vedrørende konkretisering i form af planer for en målrettet strategi. Efter vor opfattelse skal der hurtigt skaffes nødvendig finansiering og etableres aftaler med de selvstændige, erhvervsdrivende lodsejere, som bruger de nævnte 100.000 ha som en del af deres produktionsapparat.

Gennem det landsdækkende kommunale arbejde med kortlægning af Naturnetværket har mange kommuner herunder Vordingborg Kommune udarbejdet et Grønt Danmarkskort. Vi har dermed en kortlagt, konkret viden om, hvor de sårbare og beskyttelseskrævende arealerne findes.

Så når finansieringen er på plads, formentlig bidrag fra såvel EU, Stat og private interessenter, er det bare med at komme i gang med at indgå aftaler med lodsejerne. I denne fase er samarbejdet med L&F af uvurderlig betydning.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Skriv en kommentar