Big Brother skal overvåge danske landmænd fra rummet

Danske landmænd skal fremover overvåges fra rummet døgnet rundt, ifølge Miljø- og Fødevareministeriet, hvis de ønsker at gøre krav på økonomisk støtte fra EU.

Jakob Ellemann-Jensen fra Danmarks liberale parti, Venstre, der ofte slår sig op som frihedselskende, indfører nu den totale overvågning af danske jordejere.

Danske landmænd skal fremover kontrolleres med satellitovervågning, så myndighederne døgnet rundt kan følge med i selv de mindste aktiviteter på markerne som for eksempel græsslåning. Målet er at gøre det nemmere at være landmand, påstås det fra miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen i en pressemeddelelse 16. januar 2019.

Færre og kortere kontrolbesøg, mindre papirarbejde og mere vejledning. Det er målet med den satellitbaserede kontrol, der i år bliver indført på grundbetalingen i Danmark. Dermed bliver det lettere at være dansk landmand. Fokus flyttes fra mindre forseelser til markante overtrædelser, ligesom den nye kontrol giver landmændene mulighed for løbende at følge med i, om de overholder støttebetingelserne på deres marker.

– Fremover vil landmændene få mere arbejdsro og blive forstyrret langt mindre, fordi hundredvis af fysiske kontroller bliver skåret væk, og vi i fremtiden fokuserer på de overtrædelser, der har størst betydning. Derudover får landmanden længere tid til at leve op til aktivitetskravet – og derved mere fleksibilitet. Ved at bruge satellitter tager vi derfor et naturligt skridt hen mod fremtidens kontrolform, når vi stille og roligt begynder at høste de første erfaringer, som med tiden gerne skal gøre det langt lettere at være landmand, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Overvågningen fra rummet bliver så præcis, at myndighederne kan følge arbejdet til mindste detalje på den enkelte markblok. Udtrykket “privatlivets fred” vil ikke længere give nogen mening for landmænd.

Den enkelte landmand skal have løbende adgang til satellitbilleder af sine marker, så han kan se, om støttebetingelserne vurderes opfyldt. Markerne vil blive markeret med grøn, gul eller rød, og på den baggrund kan landmændene selv holde øje med deres marker, og dermed kan de selv medvirke til at forebygge økonomiske sanktioner i støtten.

Det er ministerens vision, at landmændene på længere sigt kan slippe for en stor del af det omfattende papirarbejde, det er at søge landbrugsstøtte, og kontrollen kan fokusere på de overtrædelser, der har størst betydning for miljøet og ser anvendelsen af ny teknologi som en vej til dette.

Samtidigt ser ministeren for sig, at en væsentlig del af de datokrav, der ofte kommer på tværs af landmændenes hverdag og virkeligheden ude i marken, på sigt kan fjernes ved hjælp af de muligheder, som den nye teknologi tilbyder.

Fokus i den satellitbaserede kontrol
Konkret vil landmændene allerede i 2019 høste fordelene ved den nye kontrolform, der vil blive anvendt specifikt i forhold til kravet om landbrugsaktivitet på markerne, mens de øvrige kontroller fortsætter uændret. EU-Kommissionen har sagt god for, at Danmark med indførelsen af satellitbaseret kontrol kan fokusere på de overtrædelser, der har størst betydning. I dag oplever en del af de landmænd, som er udtaget til stikprøvekontrol, at der fokuseres for meget på mindre overtrædelser, når blot en lille del af marken ikke opfylder kravet om landbrugsaktivitet. Med den nye satellitkontrol fokuseres på om marken som helhed opfylder støttebetingelsen.

Minkavler Martin Merrild, der er formand i Landbrug & Fødevarer, er helt indforstået med den nye “Big Brother”-overvågning, hvis man kan stole på pressemeddelelsen fra Miljø- og Fødevareministeriet. Foto: L&F.

Samtidig betyder brugen af de satellitbaserede kontrolværktøjer, at miljø- og fødevareministeren kan imødekomme landbruget på et område, som i årevis har stået højt på erhvervets ønskeliste: Mere vejledning og mere fleksible frister. Og det glæder Martin Merrild, formand for erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer.

– Brugen af digitale hjælpemidler som satellitbilleder vil blive en væsentlig del af fremtiden som landmand – også i forhold til kontrol. Den udvikling vil vi være med til at præge, så vi på sigt slipper for en stor del af det datotyranni, som vi oplever i dag. Det er simpelthen afgørende for os, at de nye teknologiske muligheder leverer forenklinger og administrative lettelser for landmændene, siger han.

I forhold til monitorering i 2019 har det været vigtigt for Landbrug & Fødevarer, at der kommer en senere frist og en væsentligt højere bagatelgrænse. Det har frustreret mange landmænd at blive underkendt for nogle småarealer, der ikke helt har levet op til alle krav.

Hvad protestlandmændenes formand, proprietær Flemming Fuglede Jørgensen, siger til at blive overvåget døgnet rundt i mark og eng, vides ikke, da ministeriet har undladt at spørge ham.

– Det er også væsentligt, at landmanden får løbende adgang til satellitbilleder af sine marker, så der kan handles med det samme, hvis nogle græsmarker ikke lever op til kravet om slåning eller afgræsning. Og ikke mindst at landmanden får et fysisk kontrolbesøg og en dialog med en kontrollør, hvis en mark bliver underkendt. Retssikkerheden er et vigtigt element, siger Martin Merrild.

Hvad projektet kommer til at koste i etablering og drift er ikke oplyst i pressemeddelelsen, og ministeriets pressetalsmand kan ikke umiddelbart fremsende oplysningerne (17. jan., kl. 1615), men arbejder på sagen.

Fakta

  • EU-Kommissionen har på baggrund af Danmarks arbejde med satellitbaseret kontrol sagt god for, at danske myndigheder med satellitbaseret kontrol i højere grad kan fokusere på betydelige regelbrud og ikke småfejl af mindre betydning.
  • Langt størstedelen af de danske landmænd overholder kravene for at modtage grundbetaling, og forventningen er, at endnu flere vil gøre det fremover, fordi landmændene selv kan holde øje med deres marker i trafiklyssystemet. Derfor giver det mest mening at fokusere på de større overtrædelser.
  • Fristen for at opfylde aktivitetskravet rykkes i 2019 fra 15. september til 25. september.
  • I 2019 vil Landbrugsstyrelsen gennemføre en fysisk kontrol af netop de marker, der lyser rødt efter trafiklysmodellen på en særlig hjemmeside. Det sker for at bekræfte resultatet fra satellitkontrollen og for at sikre en høj kvalitet i den nye kontrolform.

Comments

comments

En kommentar til Big Brother skal overvåge danske landmænd fra rummet

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.