Edderfugle hanner. Siden 2014 har det her i landet kun været tilladt at skyde hanner af edderfugle. Jægerforbundet oplyser på sin hjemmeside, at bestanden alligevel ikke er steget, selvom hunnerne nu har været fredet i 7 år. En international handlingsplan, der er under udarbejdelse for arten, vil forhåbentlig forbyde den meget forstyrrende danske motorbådsjagt på edderfuglen i Fuglebeskyttelsesområderne. Foto: Søren Wium-Andersen

Nedgangen i fuglebestandene hos ikke mindre end 17 jagtbare danske arter har været på over 30% i perioden fra 1990 til 2018. Det kan og bør ikke fortsætte. Jeg håber, at det nye Biodiversitetsråd vil få en indflydelse herpå til gavn for biodiversiteten

Af Søren Wium-Andersen, biolog

Det nyoprettede Biodiversitetsråd bør snarest se på et forslag om et »Natur- og Vildtreservat ved Omø Stålgrund«, som er under udarbejdelse i Vildtforvaltningsrådet.

På basis af et ikke offentliggjort notat om Omø Stålgrund arbejder et enigt Vildtforvaltningsråd nu med at indstille til miljøministeren, at der skal udarbejdes et forslag om et »Natur- og Vildtreservat« for området for at friholde de lavvandede arealer for jagt. Dette fremgår af en pressemeddelelse på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside.

Selvsamme område er sammen med 5 andre marine områder på i alt 1.000.000 hektar ved at blive udlagt som EU-Fuglebeskyttelsesområder. På den baggrund virker det ejendommeligt, at Vildtforvaltningsrådet nu ønsker at udpege delområder af de kommende Fuglebekyttelsesområder som Natur- og Vildtreservater på basis af Naturbeskyttelseslovens kapitel 6. For allerede i dag er det muligt at stille krav om, at fx jagt skal ophøre i EU-Fuglebeskyttelsesområder.

EU kommissionen kræver, at der for de enkelte EU-Fuglebeskyttelsesområder udarbejdes management planer, og en detaljeret forvaltningsplan for, hvorledes målet sikres, vedligeholdes og områdets status forbedres således, at de arter, som områderne er udpeget for, kan opnå passende bestande. Det kan ske ved for eksempel at stoppe for fiskeriet og eller ved at stoppe den intensive jagt fra motorbåde, der foregår i områderne.

Ingen planer fra Miljøministeriet trods henstilling fra EU

Men disse planer har Miljøministeriet undladt at udarbejde på trods af henstillinger herom fra EU. Ministeriet har endog undladt at følge en henstilling fra EU-Kommissionen fra 2019 om at stoppe for jagten på edderfugle, mens der på internationalt niveau bliver taget stilling til om jagten på edderfugle overhovedet er bæredygtig. Det er en henstilling, som Sverige har efterlevet, men som det danske miljøministerium har ønsket at sidde overhørig.

Resultatet er, at i dag står Danmark med et lang række marine Fuglebeskyttelsesområder, der reelt kun er skraveringer på et kort. Jægerne skød alene sidste år 27.303 edderfugle og 6.043 sortænder, samtidigt med at de igennem hele jagtsæsonen bortjog de fugle, der burde være beskyttede, i deres optimale fourageringsområder.

At Vildtforvaltningsrådet nu foreslår at oprette »Natur- og Vildtreservat« i et enkelt af seks nye Fuglebeskyttelsesområder er direkte i strid med EU’s Fuglebeskyttelsesdirektiv, der kræver managementplaner for hvert enkelt område. Selvom EU-Kommissionen tidligere har oplyst, at der kan foregå jagt i Fuglebeskyttelsesområder, så er der ikke noget krav om, at jagten skal foregå, når jagten er til direkte skade for de fuglebestande, som områderne er udlagt for.

Ikke behov for dobbeltadministration

At der ikke allerede er udarbejdet managementplaner for de allerede udlagte Fuglebeskyttelsesområder kan kun forklares ved Vildtforvaltningsrådets ukendskab til EUs regler, et ukendskab som Vildtforvaltningsrådet åbenbart deler med Miljøministeriet, som for nogle måneder siden havde seks nye Fuglebeskyttelsesområder i høring. Ordet management-planer var ikke nævnt med et ord. Dette på trods af, at det netop er disse planer, der vil have offentlighedens interesse, da en beskyttelse af fuglene nødvendigvis må resultere i, at jagt og fiskeri skal begrænses.

I en tid, hvor det skønnes nødvendigt at udlægge nye Naturnationalparker inde i eksisterende Nationalparker for at sikre biodiversiteten, er der ikke behov for endnu mere dobbeltadministration ved at udlægge reservater inde i Fuglebeskyttelsesområder.

Fremover bør alle de krav, der i dag er stillet for de »Natur- og Vildtreservater«, der er beliggende i EU-Fuglebeskyttelsesområder, indarbejdes i de managementplaner, der skal udarbejdes. Det vil være en meget passende opgave for det nyudnævnte Biodiversitetsråd snarest at tage dette problem op og få beskyttet fuglene i EUs-Fuglebeskyttelsesområder og få vendt de mange års tilbagegang, der har kunnet ses ikke blot i edderfuglebestanden, men også hos ikke mindre end 13 arter af jagtbare fugle, hvis tilbagegang ifølge Danmarks indberetning til EU delvist skyldes jagt.

Nedgangen i bestandene hos ikke mindre end 17 jagtbare danske arter har været på over 30% i perioden fra 1990 til 2018. Det kan og bør ikke fortsætte. Jeg vil håbe på, at det nye Biodiversitetsråd vil få en indflydelse herpå til gavn for biodiversiteten.

Bannerfoto: Steinar Engeland/Unsplash

Skriv en kommentar