“Vi opfordrer partierne til at presse på for at regeringen vælger fuld overflytning af 15 % af landbrugsstøtten til betaling for offentlige goder og et bæredygtigt landbrug.”

Sådan lyder en henvendelse som 13 grønne organisationer har sendt til Folketingets partier 12. juni 2017 med en opfordring til at gøre brug af denne finansiering af nødvendige tiltag for at hæve kvaliteten af Danmarks natur.

Inden 1. august kan Regeringen beslutte at overføre flere penge fra EU’s direkte landbrugsstøtte til natur-, miljø- og klimaforbedrende tiltag i landbruget. Det kan modvirke den udhuling af støtten til miljø og natur, som sker frem mod 2020.

I 2014 besluttede den daværende regering at overføre 5-7 % af den direkte støtte til Landdistriktsprogrammet. Det var første skridt på vejen. Det var nødvendigt for at finansiere de initiativer i Landbrugspakken, som delvist skal kompensere for effekterne af øget udspredning af næringsstoffer. Regeringen har endnu ikke taget stilling til, om der skal overføres yderligere midler til landdistriktsprogrammet. Beslutningen skal tages inden for den nærmeste fremtid.

Vi vil have mere natur for vore penge!

Det nuværende Landdistriktsprogram prioriterer indførelsen af en målrettet regulering meget højt. Denne indsats er nødvendig og bør udføres omkostningseffektivt og effektfuldt – men det er uacceptabelt, at det fører til yderligere nedprioritering af andre indsatser. Prioriteringen af målrettet regulering falder nemlig sammen med en gradvis reduktion af midlerne i Landdistriktsprogrammet. Derfor er konsekvenserne blandt andet:

Færre penge til naturen og til Naturplanen.

Støtteordningerne til Miljøteknologi reduceres og udfases helt i 2020.

Støtte til innovation og udvikling af det økologiske landbrug reduceres kraftigt.

Der er meget få midler til reduktion af landbrugets klimabelastning.

Støtte til udvikling og innovation af bioteknologi og bioraffinering er også ramt.

Udviklingen af landdistrikterne via LAG’erne reduceres ligeledes.

For få penge til jordfordeling. Landbruget har også brug for flere penge til landdistriktsstøtten. En bæredygtig vækst og udvikling fordrer
stabile rammevilkår. Landbruget skal vide, at staten og samfundet bakker op om den grønne omstilling. Samtidig skal dansk landbrug fastholde konkurrenceevnen. Det kan vi, fordi de lande som vi konkurrerer direkte med, går i samme retning som os. Nabolande med intensiv husdyrproduktion vælger nemlig også fleksibilitet.

Vi vil have et landbrug at være stolte af, så hit med pengene!

Overførsel af flere penge har til formål, at Danmark skal kunne opfylde sine internationale forpligtigelser:

En god miljøtilstand i vandløb, søer, fjorde og have og rent drikkevand (EU-Vandrammedirektivet)

Beskyttelse af truede arter og naturtyper (EU-Natura 2000)

Beskyttelse af værdifuld dansk natur (§3) og natur i agerlandet

Stop for tab af biodiversitet (Biodiversitetskonventionen)

Reduktion af landbrugets klimabelastning (Klimaaftaler i FN og EU)

Ren luft (EU-NEC-direktivet).

Underskrivende organisationer
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
WWF Verdensnaturfonden
Dyrenes Beskyttelse
Danmarks Sportsfiskerforbund
Det Økologiske Råd
Friluftsrådet
Greenpeace
Dansk Botanisk Forening
Dansk Geologisk Forening
Dansk Svampeforening
Dansk Entomologisk Forening
Biologforbunde

Comments are closed.