Tre nye skarvkolonier blev fundet i regionen ’Sydvestlige Kattegat’ i 2020, heraf to i Odense Fjord. En af disse var placeret på den kunstige ø Sorteø få hundrede meter fra Lindø Industripark. Billedet er fra 7. maj 2020. Foto: Jacob Sterup

Resultaterne af optællingen af de danske skarvkolonier i 2020 foreligger nu i en rapport fra Aarhus Universitet, og den beskriver udviklingen i forhold til tidligere år, både på landsplan og regionalt. Desuden beskrives omfanget af forvaltende tiltag i kolonierne

Den danske ynglebestand af skarv blev i 2020 opgjort til 31.964 par. Dette svarer til en fremgang på 4,8 pct. i forhold til året før. Siden 2014 har den danske bestand været stabil på mellem ca. 30.500 og 33.200 par og med årlige udsving på under 5 pct. Størrelsen af skarvbestanden har i denne periode svaret til ca. 80 pct. af det antal, der ynglede i landet, da bestanden kulminerede i årene omkring år 2000.

Den eneste region med en markant ændring i antallet af ynglende skarver fra 2019 til 2020 var det sydvestlige Kattegat, hvor der var en fremgang på godt 1000 reder, svarende til 20 pct. I alle øvrige regioner var ændringerne på højst nogle få hundrede reder.

Efter at antallet af skarvkolonier er faldet de seneste tre år, blev der i 2020 fundet så mange nye kolonier, at antallet nåede op på sit hidtil højeste. I alt var der kendskab til 90 skarvkolonier i Danmark i 2020. Heraf var der 18 nye ynglelokaliteter i forhold til 2019, mens 3 kolonier fra 2019 blev forladt i 2020. Der var i alt 9 kolonier med over 1.000 reder. Landets største koloni var fortsat Stavns Fjord på Samsø med 2.540 reder, mens den næststørste koloni var ”nabokolonien” på Svanegrunden nord for Endelave med 1.585 reder.

Hele 18 nye skarvkolonier blev fundet i 2020. Her ses ynglende skarver på den ene af de nye ynglelokaliteter, Esbechholme i Odense Fjord, 7. maj 2020. I mangel på træer benytter skarverne gerne menneskeskabte strukturer til rederne. Foto: Jacob Sterup

Der er formentlig flere årsager til det store antal nye kolonier i 2020. De vigtigste vurderes at være forværrede forhold i nærliggende kolonier, der har fået skarverne til at opsøge nye lokaliteter. De forværrede forhold kan nogle steder være reguleringstiltag, andre steder naturlige påvirkninger, herunder forekomst af havørne. Det voksende antal havørne i Danmark påvirker tilsyneladende de ynglende skarver i stadigt større omfang, hvilket kommer til udtryk gennem reduceret ynglesucces og forsinkelse af ynglesæsonen.

Forvaltende tiltag (regulering) i skarvkolonier omfattede i 2020 i alt 3.695 skarvreder, svarende til ca. 11,6 pct. af bestanden. Der blev foretaget regulering i 20 kolonier. I 11 af kolonierne foretog Naturstyrelsen selv reguleringen, mens den blev udført af private lodsejere eller andre i 9 kolonier. Ud over reguleringen af reder og deres indhold blev der ved 5 kolonier nedlagt i alt 291 voksne skarver.

Omfanget af regulering har ligget på nogenlunde samme niveau i perioden 2016-2020, men var væsentligt lavere i årene før (2010-2015). I 2020 bestod reguleringstiltagene primært i oliering af æg (3.174 reder), mens fjernelse af æg og fjernelse af reder omfattede nogle hundrede reder.

Bestandens størrelse og udvikling:

 • Der blev optalt 31.964 reder i år, svarende til en fremgang på 4,8 pct. i forhold til 2019.
 • Ynglebestanden har været relativt stabil i årene 2014-2020 med mellem ca. 30.500 og 33.200 par og med årlige ændringer på under 5 pct.
 • Ynglebestanden er nu ca. 20 pct. lavere, end da bestanden kulminerede i årene 1996-2005.
 • Den største regionale ændring i skarvbestanden i 2020 var sydvestlige Kattegat med en fremgang på godt 1.000 reder eller 20 pct., mens der kun var mindre ændringer i de øvrige regioner.

Kolonierne og effekter af havørn:

 • Der blev registreret i alt 90 skarvkolonier, hvilket er 15 flere end i 2019 og det hidtil højeste antal kolonier, der er registreret i Danmark.
 • Der forsvandt 3 kolonier fra 2019 til 2020.
 • Der blev fundet 18 nye kolonier i 2020. De 9 af disse kolonier var på lokaliteter, hvor der tidligere har ynglet skarver.
 • Landets største koloni var igen Stavns Fjord med 2.540 reder.
 • I alt var der 9 kolonier med over 1.000 reder.
 • Den stigende bestand af havørne i Danmark har en stadigt større påvirkning af skarvkolonierne, ofte i form af forsinkelse af ynglesæsonen og nedsat ynglesucces.

Forvaltning:

 • Der blev foretaget forvaltende tiltag (regulering) i 20 kolonier.
 • De forvaltende tiltag omfattede i alt 3.695 skarvreder, svarende til ca. 11,6 pct. af bestanden.
 • Der blev nedlagt i alt knap 300 skarver ved 5 kolonier.
 • Antallet af reder udsat for indgreb var på niveau med 2016-2019, men i perioden 2010-2015 var antallet af regulerede reder væsentligt lavere.
  Skarvkolonien på Vigelsø i Odense fjord. Foto: Jacob Sterup

  Bannerfoto: Jacob Sterup

Visited 3 times, 1 visit(s) today

Skriv en kommentar