StorHorngle_logger
Biologen har forsynet denne store hornugle med en datalogger, der kan fortæller, hvor den færdes i nattetimerne. Foto: DOF.

Den store hornugle breder sig i Jylland, og netop nu kan dens dybe tuden høres på en lang række lokaliteter. Oplev uglernes ellers skjulte familie-liv i unikke videoer nederst.

Den har klør som en kongeørn og et lydløst vingefang, der nærmer sig to meter. Europas største ugle, den store hornugle, tager flere og flere skovområder og råstofgrave i besiddelse i det jyske, men endnu mangler det store spring mod øst over Lillebælt. Det fortæller Jan Skriver fra Dansk Ornitologisk Forening, 11. februar 2016.

– Bestanden af stor hornugle i Danmark har rundet 100 ynglepar, og formentlig nærmer vi os rundt regnet 120 lokaliteter med hornuglereder. Der kommer hvert år meldinger om nye ynglepar. Men endnu har den store hornugle ikke koloniseret hverken Fyn, Sjælland, Sydhavsøerne eller Bornholm. Den bryder sig ikke om større vandflader, og Lillebælt udgør tilsyneladende en barriere for artens spredning mod øst i Danmark, siger ornitologen Klaus Dichmann, der er formand for Dansk Ornitologisk Forenings (DOF’s) uglegruppe, som holder øje med ynglefund og observationer af stor hornugle.

StorHornugleNetop nu er der gode chancer for at lokalisere den store hornugle på dens dybe tuden. I februar og et stykke ind i marts tuder stor hornugle særligt ofte i de mørke timer, for da skal dens territorier besættes, så æggene kan lægges i det tidlige forår.

Tilbage til skovens rødder
– De første år efter artens genindvandring som dansk ynglefugl i midten af 1980’erne var grusgrave og kalkgrave hornuglens absolut foretrukne redesteder. De senere år har tendensen bevæget sig i retning af, at hornuglerne i stigende omfang bosætter sig i skove og plantager over det meste af Jylland. Ofte er brugte rovfuglereder blevet overtaget af uglerne, siger Klaus Dichmann.

I flere tilfælde har stor hornugle etableret sig i eller på fabriksbygninger og i tårne og siloer. Blandt andet holdt et par til på Grenå Havn en tid. Også Aalborg har haft sin hornugle boende nær midtbyen.

– Stor hornugle er meget dygtig til at tilpasse sig vidt forskellige levevilkår, og den er blevet mindre sky. For eksempel er den nærmest upåvirket af, at der bliver arbejdet med tunge maskiner i de grusgrave, hvor den yngler. Det lader dog til, at stor hornugle har rømmet de havne- og byområder, hvor den blev observeret i årene efter dens indvandring og spredning op gennem Jylland. Måske er den i disse år ved i stigende grad at søge tilbage til sine rødder i skovene, siger Klaus Dichmann.

storhornugle_bb052_2007-12-01_herning-vp-1
Stor hornugle i pleje på Herning Vildtplejestation i november 2007. I september 2012 er samme fugl atter kollideret med net over et dambrug, men denne gang så alvorligt, at den måtte aflives. Fuglen blev otte år gammel. Foto: Gorm Albrechtsen/Pandion.

100 års pause i Danmark
Før 1800-tallet var de større jyske skovområder den store hornugles levesteder. Men det stoppede, da den sidste hornugle i 1884 blev skudt i Tjele-skovene ved Viborg.

Forinden var arten som en fredløs blevet fordrevet og skudt ud af sine klassiske skovområder så som Dronninglund Storskov, Rold Skov, skovene ved Fussingø, Silkeborg og Viborg.

Der skulle gå præcis 100 år, før tiden var moden til en ny epoke med stor hornugle i den danske natur. I 1984 blev der gjort et ynglefund af stor hornugle i en grusgrav ved Gram i Sønderjylland.

Genindvandringen til Danmark var et resultat af et tysk udsætningsprojekt. Fra 1981 og en snes år frem blev flere end 500 unge hornugler sat ud i den tyske natur som led i et målrettet projekt, der skulle give Europas største ugle en ny æra i landet.

Danmark har så at sige modtaget overskuddet af det tyske udsætningsprojekt.

For eksempel blev det påvist, at de to store hornugler, der var danske pionérer i grusgraven ved Gram, stammede fra den tyske bestand. Uglerne var nemlig ringmærket, så deres oprindelse kunne dokumenteres.

 

Visited 4 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.