Debat II: Forslag vil næppe hjælpe naturen

”Det betændte er, for det første, at kommissionens forslag næppe vil reducere belastningen af naturen med hverken pesticider eller næringsstoffer som kvælstof og fosfor” lyder kritikken af Jørn Jespersens skarpe udfald fra Frie Bønder-Levende Land. Dertil kommer, at kommissionens egne forslag vil øge klimaproblemerne, stik imod den påståede effekt.

Politiken 9.7. 2013

Af Ole Færgeman og Hans Jørgen Nygaard, hhv. professor, dr.med., næstformand i Frie Bønder-Levende Land og landmand, formand i Frie Bønder-Levende Land.

 

JornJespersen_PeterKristensen

Formanden for NL-kommissionen Jørn Jespersen beskyldes for direkte vildledning af landmandsorganisationen Frie Bønder-Levende Land

I Politikens kronik 28. 6. tillod Kjeld Hansen sig at kritisere den rapport fra Natur- og Landbrugskommissionen, som ellers er blevet så godt modtaget, og d. 4. juli reagerede kommissionens formand, Jørn Jespersen, da også temmelig skarpt. Han bebrejdede Kjeld Hansen, at han skrev respektløst om kommissionen og om universiteterne og de interesseorga-nisationer, som har været kommissionen behjælpelig. Især var han utilfreds med, at Kjeld Hansen ikke selv havde forslag til, hvorledes kommissionen kunne have løst den opgave, den fik af regeringen, nemlig at foreslå, hvorledes vi på samme tid kan genoprette dansk natur og øge landbrugsproduktionen.

Jørn Jespersen forholder sig til Kjeld Hansens skarpe tone men ikke til hans argumenter. Nogle af dem har undertegnede, godtnok i mere stilfærdige vendinger end Kjeld Hansens, tidligere fremført i dagspressen. Vores argumenter udløste dog ingen reaktion fra kommissionen, så vi er glade for, at det er lykkedes Kjeld Hansen at få hul på bylden.

Det betændte er, for det første, at kommissionens forslag næppe vil reducere belastningen af naturen med hverken pesticider eller næringsstoffer som kvælstof og fosfor. Kommissionens forslag (emissionsbaseret regulering) er nemlig teknisk set udokumenterede og administrativt set særdeles komplicerede. I Informations kronik d. 24. april gjorde vi tilmed rede for dokumentationen for, hvorledes godt landmandskab som tre- eller fireårigt sædskifte kunne gøre udledning af næringsstoffer og pesticider 200 gange mindre, uden at det går udover hverken udbytter eller landmandens fortjeneste. Vi gjorde kommissionen opmærksom på denne mulighed længe før kommissionen afsluttede sit arbejde, men den er ikke omtalt i rapporten.

For det andet vil kommissionens forslag ikke som anført i rapporten nedsætte men tværtimod betydeligt øge landbrugets udledninger af drivhusgsser. Det skyldes forslaget om ophævelse af loftet for produktion af husdyr, bl.a. svinene. Vi gjorde rede for dele af denne problemstilling i en kommentar i Information d. 15. maj.

Det væsentlige i den aktuelle debat er imidlertid et forhold, som Jørn Jespersen også fremhæver i sit svar til Kjeld Hansen. Fødevareministeren og mijøministeren gav nemlig kommissionen som opgave (kommissoriet) ikke at beskæftige sig med eksempelvis udledning af drivhusgasser fra udenlandsk produktion af foder til danske svin. Med denne begrænsning kunne kommissionen naturligvis ikke vurdere klimaeffekterne af sine egne forslag.

Formuleringen af kommissoriet bevirkede således, at grundlaget for de forslag til love, som til efteråret vil blive forelagt Folketinget, forbliver uoplyst, et indlysende problem i et demokrati. Tillige kan man konstatere, at kommissionens medlemmer påtog sig at medvirke til denne vildledning.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.