Landbrugspolitikken har fejlet i at sætte fokus på miljøet og er ikke koordineret med målene for biodiversitet, ren luft og rent vand. Foto: Nick Fewings/Unsplash

Office for Environmental Protection (OEP) er vagthund over den britiske regeringens indsats for miljøbeskyttelse og har netop frigivet sin anden årsberetning for perioden 2021-22

Jacob Gammelgaard

“Vi har ikke meget godt nyt at berette,” indleder rapporten sin vurdering af regeringens 25-års plan for miljøbeskyttelse fra 2018. Dengang erklærede den konservative regering, at den ville efterlade landet i bedre stand, end da den tiltrådte. Men det er der ikke så meget, der tyder på. Kort sagt: Englands biodiversitet er i frit fald og regeringen er på afveje.

Blandt årsberetningens vigtigste konklusioner er:

  • Artsrigdommen er i “uafvendelig” tilbagegang på trods af et lovbundet mål at stoppe tilbagegangen senest i 2030.
  • På ingen af de 23 målsætninger for miljøområdet undersøgt i beretningen var regeringen tydeligvis på rette spor.
  • På 14 af de 23 målsætninger var regering på afveje.
  • Ud af 32 indikatorer for miljøets tilstand var kun 9 i målelig forbedring.
  • Manglende integration af miljøindsatsen på tværs af ministerområder.
  • Landbrugspolitikken har fejlet i at sætte fokus på miljøet og er ikke koordineret med målene for biodiversitet, ren luft og rent vand.

OEPs beretning dækker ti prioritetsområder fastsat i den konservative regerings 25-års plan for miljøområdet. Denne 25 årsplan er nu indskrevet i den britiske miljølov fra 2021, og er derfor lovbestemte tilsynsområder for OEP.

Fig. 1.  Den britiske regerings 10 målområder for miljøbeskyttelsen. Områderne er 1: Ren luft; 2. Rent og rigeligt vand; 3. Planter og dyreliv i trivsel; 4. Nedsættelse af risiko for skade fra miljøpåvirkning; 5: Bæredygtig og effektiv brug af naturens ressourcer; 6: Forøget skønhed, bevarelse og engagement i naturen; 7: Afhjælpning af og tilpasning til klimaforandringer; 8. Mindst muligt affald; 9: Håndtering af skadevirkning fra kemikalier og pesticider; 10: forøget biosikkerhed.

OEPs årsberetning er opbygget omkring de ti prioritetsområder. For hvert prioritetsområde undersøger OEP først  den faktiske tilstand på området og dernæst status for udvalgte målsætninger på området.

Udviklingen i miljøets tilstand vurderes på i alt 32 indikatorer fordelt over de ti prioritetsområder. Kun ni indikatorer viser fremgang (28%), mens resten (72%) viser enten tilstand (11) eller tilbagegang (8) og 4 indikatorer, der ikke kan vurderes på grund af manglende data.

Artsrigdommen i Storbritannien er i “uafvendelig” tilbagegang på trods af et lovbundet mål at stoppe tilbagegangen senest i 2030. Privatfoto

Der ses en fremgang i prioritetsområdet for ren luft og for afhjælpning og tilpasning til klimaforandringer. Men de er undtagelserne.

Tre prioritetsområder viser ingen forandringer (Rent og rigeligt vand, Planter og dyreliv i trivsel, og Forbedret biosikkerhed). Et område viser tilbagegang, nemlig mindst mulig affald. De fire sidste målområder viste blandede resultater med nogen tendens til fremgang.

Mest foruroligende er tilbagegangen i biodiversitet, der tjener som en indikator for hele miljøets sundhedstilstand. Her påvistes en tilbagegang på 17% alene i perioden 2013 og 2018. Dette skal ses i tillæg til et fald i biodiversiteten på hele 82% i perioden 1970-2018.

Beretningen vurderer resultater for 23 målsætninger for regeringens indsatser i de 10 prioritetsområder. Målsætningerne er alle enten fastsat ved lov eller tiltrådt af regeringen og er alle objektivt målbare, se fig. 2 nedenfor.

Ingen af de 23 målsætninger er på rette spor, og heraf er 14 på afveje. De resterende 9 målsætninger kan ikke vurderes på grund af manglende data.

Som eksempel identificeredes fire indikatorer på området for ren luft. På trods af forbedringer i udledninger på flere af de vigtigste forureningskilder, viser beregninger at 4 ud af 5 fastsatte målsætninger for loft over udledninger ikke vil kunne opfyldes til den fastsatte tidsfrist. Det konkluderes derfor at målsætningerne ikke er på rette spor.

På området for biodiversitet fastsætter den britiske miljølov at tilbagegangen i artsrigdommen skal stoppes i 2030. OEP vurderer at regeringen på dette område allerede er alvorligt på afveje og kun en meget omfattende og meget hurtigere indsats vil kunne vende udviklingen.

Det er værd at bemærke, at det danske Biodiversitetsråd i sin første beretning fra november 2022 anvender samme målsætning som den engelske miljølov: at vende tabet af biodiversitet til fremgang i 2030. Biodiversitetsrådet vurderer, at med mindre der sker en omstilling af det danske samfund vil det ikke være muligt at beskytte Danmarks biodiversitet til det ønskede niveau.

Den britiske miljølov fra 2021 er en målsætningslov, der fastsætter både prioriteringsområder og specifikke målsætninger for store dele af regeringens indsats til natur- og miljøbeskyttelse. Det gør loven interessant i forbindelse med en kommende dansk naturlov.

Det danske biodiversitetsråd anbefaling er, at en ny naturlov netop bliver en målsætningslov der, i lighed med klimaloven, vil forpligte regeringen på målsætninger, der løbende kan overvåges.

Til inspiration for interesserede læsere gengives hermed de 23 målsætninger fordelt over de ti prioritetsområder, der undersøges i OEPs beretning. Tilsammen giver de et godt billede af, hvordan et nationalt målsætnings- og indikatorsæt for miljøbeskyttelse og klimatilpasning kunne skrues sammen.

Prioritetsområde Målsætning Kilde (Storbritannien)
1.     Ren luft 1.  Et gennemsnitlig årligt mål for koncentration af PM2.5 niveau på 10 μg/m3 eller lavere i 2040. Miljøloven,  2021.
2.  En nedsættelse af befolkningens udsættelse for PM2.5 på 35% målt fra 2018 opg opnået i 2040. Miljøloven,  2021.
3.  Regeringen sikrer, at den menneskeskabte udledning af hver enkelt forureningskilde ikke overstiger fastsatte grænseværdier senest i år 2030 og i hvert efterfølgende år. Det nationale regulativ om loft over udledninger, 2018.
4.  Regering sikrer, at udledninger af svovldioxid, kvælstofdioxid, benzen, kulilte, bly og partikelforurening ikke overstiger grænseværdierne i Bilag 2. Regulativ om standarder for luftkvalitet, 2010.
2.  Rent og rigeligt vand 5.  Hvert område med overfladevand skal opnå eller opretholde “god” økologisk status i 2021. Regulativ om vandmiljø, 2017 (EUs vandrammedirektiv).
6.  Nedbringe kvælstof (N), fosfor (P) og aflejringsforurening fra landbrug til vandmiljøet med mindst 40% i 2038 målt fra 2018. Miljøloven,  2021.
7.  Nedbringe belastningen af fosfor fra behandlet spildevand med 80% i 2028 målt fra 2020. Miljøloven,  2021.
8.  Halvere strækningen af floder, der er forurenet af skadelig metaller fra forladte miner senest i 2038 målt fra et udgangspunkt på 1.500 km. Miljøloven,  2021.
9.  Opnå eller opretholde “god miljøstatus” senest 31 december 2020. Regulativ om havstrategi, 2010.
10. Tilsikre at ved udgangen af badesæsonen for 2015 er alt badevand klassificeret som mindst “tilstrækkelig”. Badevandsregulativ, 2010.
3.   Planter og dyreliv i trivsel 11. Stoppe tilbagegangen af biodiversitet i 2030. Miljøloven,  2021.
12. 70% af beskyttede havvandområder er i favorable tilstand i 2042 mens de resterende områder er i bedring. Miljøloven,  2021.
13. Sikre at artsrigdommen i 2042 er større end i 2022 og mindst 10% større end i 2030. Miljøloven,  2021.
14. I 2020 er mindset 50% af engelske områder af særlig videnskabelig interesse i god stand. Biodiversitet 2020.
15. Forbedre rødlisteindekset for arter, der er truet af udryddelse senest i 2042 sammenlignet med niveauet for 2022. Miljøloven,  2021.
16. Genoprette eller oprette mere end 500.000 hektar fauna-rige habitater i tillæg til eksisterende benyttede områder senest i 2042 sammenlignet med niveauet i 2022. Miljøloven,  2021.
4.  Nedsættelse af risiko for skade fra miljøpåvirkning •   Antal ejendomme under risko for oversvømmelse.

•   Vandværkers forsyningssikkerhed.

•   Antal ildebrande der påvirker græs-skov-områder og afgrøder.

EOP fandt ingen relevante fastsatte målsætninger.
5.  Bæredygtig og effektiv brug af naturens ressourcer 17. Forøge det samlede træ- og skovdække fra 14,5% i dag til 16,5% i 2050. Miljøloven,  2021.
18. Senest 2021 sikre at 90% af overfladevandet og 77% af grundvandet er tilstrækkeligt f forsynede til at understøtte miljømæssige standarder. Regeringes 25-års plan, 2018.
19. Senest 31 december 2020 er alle erhvervsmæssigt udnyttede bestande af fisk og skaldyr holdt indenfor sikre biologiske grænseværdier. Regulativ om strategi for havmiljøet,  2010.
20. Nedbringe per capita forbrug af offentlig vandforsyning med 20% i 2038 målt  fra 2020. Miljøloven,  2021.
•   Mængde af råmaterialer forbrugt.

•   Jordbunde i sund tilstand.

•   Ressourceproduktivitet.

EOP fandt ingen relevante fastsatte målsætninger.
6.  Forøget skønhed, bevarelse og engagement i naturen •   Antal besøg til naturområder.

•   Udsættelse for transportstøj.

EOP fandt ingen relevante fastsatte målsætninger.
7.  Afhjælpning af og tilpasning til klimaforandringer 21. Opnå netto-nul udledinger i 2050. Lov om klimaforandringer, 2008.
•   CO2-aftryk og forbrugsvalg. EOP fandt ingen relevante fastsatte målsætninger.
8.  Mindst muligt affald 22. Nedbringe restaffald i kg per capita med 50% I 2042 målt fra 2019-niveau (574 kg). Miljøloven,  2021.
•   Antal henkastninger af affald. EOP fandt ingen relevante fastsatte målsætninger.
9.  Håndtering af skadevirkning fra kemikalier og pesticider •   Håndtering af farligt affald.

•   Udledninger af kviksølv of vedvarende organiske forureningskilder.

EOP fandt ingen relevante fastsatte målsætninger.
10. Forøget biosikkerhed 23. I 2020 er invasive arter og adgangsveje identificerede og prioriterede arter er kontrollerede eller udryddede. FNs strategiske plan for biodiversitet 2011-2020.
•   Antal yderligere træsygdomme under etablering. EOP fandt ingen relevante fastsatte målsætninger.

Fig. 2.  OEPs anvendte målsætninger med kildeangivelse. På ingen af de 23 områder fandt EOP, at den britiske regering var på rette spor.

Kilder: 

https://www.theoep.org.uk/report/progress-improving-natural-environment-england-20212022

https://www.biodiversitetsraadet.dk/pdf/2022/12/Biodiversitetsraadet-2022-Fra-tab-til-fremgang-Final-hjemmeside.pdf

Bannerfoto: Kortnæbbede Gæs. Foto: Albert Steen-Hansen

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Skriv en kommentar