Erling Bonnesen
Revisor Erling Bonnesen (V) har været den drivende kraft bag landbrugets lobbyistindsats i Folketinget. Hvorfor han agiterer så stærkt for økonomisk hjælp fra skatteyderne til erhvervet, står ikke klart.

Hos Venstre afviser miljø- og fødevareordfører Erling Bonnesen alle bekymringer om, at danskerne skal til at betale mere for deres drikkevand som følge af landbrugspakken. Et opslag i miljørapporten bag aftaleteksten, som Venstre, De Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti står sammen om, afslører imidlertid, at Bonnesen taler usandt. Der kalkuleres direkte med at lægge udgifterne til drikkevandsbeskyttelse som resultat af øget gødskning over på forbrugerne.

Erling Bonnesens urigtige påstand blev fremsat i Ekstrabladet 26. december 2015, hvor avisen bragte en alarmerende artikel om udsigten til dyrere drikkevand for den enkelte familie, fordi agroindustrien får ret til at forurene grundvandet som konsekvens af den nye landbrugshjælpepakke.

I artiklen, der bar overskriften “Nytårsbombe til danske familier: Derfor kan prisen på dit drikkevand stige”, citeres vandsektorens brancheorganisation, DANVA, for at frygte, at mere gødning på landmændenes marker kan gøre drikkevandet for den enkelte familie dyrere.

I artiklen citeres Bonnesen for denne bombastiske afvisning: – Jeg kan fuldstændigt berolige og afvise, at der skulle være den her sammenhæng. Det er der ikke. Den pakke, vi har aftalt, forbedrer i sig selv miljøet. Nogle har fejlagtigt den opfattelse, at pakken skader miljøet, men det gør den ikke. Vi har dokumentation for, at pakken forbedrer miljøet. De bekymringer, de måtte have i eksempelvis Danva, kan jeg afvise.

Kunstgødning
I landbrugshjælpepakken knæsættes et nyt princip: Landbruget får lov at forurene drikkevandet, og skal det undgås, må forbrugerne betale. Landbruget får altså en forureningskvote, der kan “sælges” til vandselskaberne, dvs. forbrugerne.

Imidlertid står det sort på hvidt i miljørapporten, at agropoducenterne skal kompenseres for alle indskrænkninger i deres nye gødskningsret. Hvor det drejer sig om beskyttelse af drikkevand, skal forbrugerne betale.

Det fremgår dels af aftaleteksten dels af Miljørapporten, der udgør den vigtigste del af baggrundsmaterialet for landbrugsaftalen. Hvis folketingsmanden havde nærstuderet rapportens side 19-20, ville han næppe have fremsat så urigtige påstande. Der står:

“Planen vil kunne medføre øgede omkostninger for kommuner og vandforbrugere. Kommunerne udarbejder aktuelt indsatsplaner indenfor de nitratfølsomme områder efter vandforsyningslovens § 13 på baggrund af grundvandskortlægningen, der gennemføres for områder med særlig drikkevandsbeskyttelse (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger udenfor OSD. Omkostninger til gennemførelse af rådighedsindskrænkninger (typisk dyrkningsaftaler) i medfør af  indsatsplanerne bliver typisk betalt af vandforbrugerne (herunder borgerne) over vandprisen. Ændringer i kommunernes målrettede beskyttelsesindsats vil kunne medføre øgede økonomiske/administrative omkostninger for kommunerne og stigende vandpriser for vandforbrugerne. Omkostninger for vandforbrugerne vil være størst i  landbrugsområder, hvor grundvandet er sårbart over for nitratudvaskning. Naturstyrelsen vurderer på baggrund af de få sager styrelsen kender til, at omkostningen til den målrettede beskyttelse gennem kommunernes indsatsplaner pr. m3 vand i dag typisk er af størrelsesorden 1 kr./m3. Stigningen i vandprisen som følge af en udfasning af de reducerede gødskningsnormer kan ikke fastsættes præcist.”

Miljø- og fødevareordfører Erling Bonnesen, der er revisor af uddannelse, har været en af de mest ivrige og energiske lobbyister for agroindustrien, og han kan tilskrives en stor del af æren for milliardpakken til Venstres kernevælgere. Af samme grund er det urealistisk at tro, at han ikke skulle være bekendt med denne markante ekstraregning, der udskrives til de danske familier for at tilgodese et lille erhvervs behov for at forurene.

 

ForbrugerenSkalBetale
Her er et udsnit af Miljørapportens resume (side 5), der dokumenterer Bonnesens urigtige påstande. Citatet ovenfor i artiklen stammer fra samme rapport side 19-20.

 

 

Visited 7 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.