Hele glentefamilien døde af forgiftning med sprøjtemidlet parathion, populært kaldet bladan. Foto: Poul Blicher Andersen/DOF.

To voksne og to unge røde glenter er døde nær rovfuglenes rede efter at være blevet forgiftet af den ulovlige gift parathion, der har været forbudt i EU siden 2003. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) anmeldte forgiftningen af de fredede glenter til politiet, der sammen med Kemikaliekontrollen rykkede ud for at kontrollere to midtjyske ejendomme for illegale giftstoffer. Det skriver journalist Jan Skriver for Dansk Ornitologisk Forening 21. september 2017.

En hel familie af røde glenter, der hører til Europas fåtallige og mest truede arter af rovfugle, blev 16. juni fundet omkommet på grund af en akut forgiftning ved deres rede nær Aunsbjerg mellem Viborg og Silkeborg.

Forgiftningen med giftstoffet parathion blev efterfølgende dokumenteret af DTU Veterinærinstituttet, hvorpå Dansk Ornitologisk Forening (DOF) anmeldte sagen til Midt- og Vestjyllands Politi.

Sammen med Kemikaliekontrollen under Miljøstyrelsen rykkede politiet onsdag formiddag ud for i en koordineret indsats at kontrollere to ejendomme i nabolaget af glentelokaliteten med de døde rovfugle.

Politiet har oplyst, at Kemikaliekontrollen dog ikke fandt spor af parathion på ejendommene, så efterforskningen af giftdrabene fortsætter.

– Det er fortvivlende, at der bliver ved med at dukke tilfælde op, hvor rovfugle dør af kraftige, forbudte gifte, der dræber akut. Men det er meget positivt, at Midt- og Vestjyllands Politi og Kemikaliekontrollen har taget problematikken med den fortsatte brug af illegale giftstoffer så seriøst, siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

– De senere år har vi oplevet adskillige dødsfald blandt rovfugle på grund af giften carbofuran, mens der ikke har været konstateret forgiftninger med parathion. Det aktuelle tilfælde med de døde glenter fra Aunsbjerg i Midtjylland viser, at det åbenbart fortsat er muligt at skaffe sig adgang til parathion i Danmark, selv om stoffet har været forbudt i EU i 14 år, siger Knud Flensted.

Han betegner det midtjyske fund af giftdræbte glenter som en meget grov overtrædelse af både jagt- og vildtforvaltningsloven og kemikalielovgivningen.

Biolog Knud Flensted, DOF, med en død glente fra et tidligere giftdrab. Foto: DOF.

Giften dræber på få sekunder
I Europa har det siden 2003 både været forbudt at bruge, opbevare og at handle med parathion, der bliver betegnet som en ekstrem farlig gift for fugle, dyr og mennesker.

Stoffet er et af de kraftigst virkende pesticider, der findes. Det er karakteristisk, at de rovfugle, som er påvist at være døde af parathion, bliver fundet ganske tæt på det sted, hvor de har ædt af det forgiftede fødeemne. Det viser, at giften virker meget hurtigt.

I det aktuelle tilfælde blev de unge glenter fundet lige under reden, mens de voksne fugle lå døde 60 meter fra redetræet.

Alle fuglene var raske og i god foderstand, da de døde af giften, viser analyserne fra DTU Veterinærinstituttet.

– I nabolaget af redeområdet med de giftdræbte røde glenter er der et større vildt- og minkopdræt. Sandsynligvis er giften lagt ud for at bekæmpe krager, måger, rovdyr eller rovfugle. Det er særdeles alvorligt at lægge forgiftet lokkemad ud, som det er sket, fordi giften rammer vilkårligt. Den kan dræbe alle typer af fugle og pattedyr, og hvis uheldet er ude, kan det gå ud over truede og sjældne arter eller sågar mennesker og husdyr, siger Knud Flensted.

Den ulovlige brug af gifte rammer i særlig grad en art som den røde glente, der er en inkarneret ådselæder, som rydder op i naturen.

Kemifabrikken Cheminova på Harboøre Tange producerer et stort arsenal af sprøjtegifte, der fortrinsvis sælges i udlandet.

Lagre fra fortiden kræver ofre
Dansk Ornitologisk Forening finder det vigtigt at sætte fokus på den fortsatte brug af illegale gifte, som formentlig stammer fra gamle lagre i erhverv, der beskæftiger sig med planteavl og opdræt af husdyr og pelsdyr.

– Det er næppe et tiltagende problem med brug af gifte i den danske natur, for bestanden af røde glenter i Danmark er vokset markant de senere årtier. Hvis der var en udbredt brug af gifte i landskabet ville en ådselæder som glenten næppe være i fremgang, siger Knud Flensted.

– Men det er vigtigt at få ryddet op i lagrene af gifte, så vi helt undgår tilfælde, hvor fredede rovfugle dør. Mere kontrol, øget oplysning og større fokus på emnet er vores eneste mulighed for at forebygge giftdrabene, siger biologen i DOF.

FAKTA OM PARATHION:

Parathion, der også er solgt under navnet ”Bladan”, er en meget farlig sprøjtegift, der tidligere har været anvendt lovligt til bekæmpelse af insekter i landbruget. I dag er stoffet forbudt i alle henseender. Siden 30. juni 2003 har det været forbudt at bruge giften, og siden 30. september 2003 har det også været forbudt at opbevare og besidde det farlige stof. Parathion er en nervegift, der overstimulerer det forgiftede dyrs muskelnerver, så dyret dør af kramper. Også mennesker er gennem tiderne blevet forgiftet og er døde på grund af parathion. Den danske kemivirksomhed Cheminova er en af verdens største producenter af parathion, der nu er forbudt i hele EU.