Reguleringstrykket
Dette kort fra landbrugsaftalen antyder, hvor det vil gå galt med vandkvaliteten, hvis ikke der gribes effektivt ind med renseforanstaltninger, når gødningsforureningen stiger.

Søren Wium-Andersen portrært 121 KbOm få dage bliver den nye landbrugspakke godkendt med det resultat, at øgede mængder af kvælstof vil finde vej ud i åer, søer og fjorde. Derfor er der behov for, at anvendelsen af den ”målrettede miljøregulering” af landbruget ikke forsinkes. Det skriver Søren Wium-Andersen, biolog, cand.scient.

Formanden for Kommunalteknisk Chefforening, KTC, fremlagde forleden på Altinget otte forslag til MF Rasmus Jarlov til den ”målrettede miljøregulering”. Forslag som på det korte sigt kan reducere den øgede kvælstofudvaskning, der bliver resultatet af den nye landbrugspakke.

De otte forslag er:
1. Udtagning af lavbundsarealer og vandløbsnære arealer
2. Genindførelse af engangserstatning som betalingsmiddel i vådområdeprojekter 
3. Græsning og naturpleje
4. Efterafgrøder
5. Vådområder og Minivådområder
6. Intelligente randzoner 
7. Reduceret grødeskæring eller ophør af grødeskæring i vandløb gennem områder med ekstensiv
landbrugsproduktion
8. Jordfordeling 

Det er en udmærket oversigt over nogle effektive virkemidlerne til den meget hastende og tiltrængte ”målrettede miljøregulering”, som her er forelagt af KTC. Men hvorfor peger KTC ikke også på de retentionskort, som er udarbejdet af GEUS, og som viser, hvor nedsivningen af kvælstof er størst? Eller GEUS seneste publikation: Nitratpåvirkning ved mergødskning i 2016-18?

Dk-retentionskort_27082015_GW Dk-retentionskort_27082015Der savnes også en henvisning til det ”Blå Danmarkskort”, der findes på sidste side i den aftale, som de blå partier indgik den 22.12.2015. Det i aftalen viste kort mangler ganske vist den mørke blå farve på en række af vandoplandene, men når de fejl er rettet, er der ikke længere behov for lange diskussioner om, hvor der skal ske betydelige reduktioner i de gødningsmængder, som landbruget må udbringe.

Svarene på, hvor der skal gødes mindre, vil let kunne gives gennem en kombination af GEUS publikationerne og det korrigerede ”Blå Danmarkskort” samt de her fremlagte forslag fra KTC.

At retentionskortene fra GEUS måske skal udbygges i dele landet forhindrer vel ikke, at GEUS-kortene kan anvendes i de områder, hvor kortene allerede er validerede?

Comments are closed.