SorenWium
Wium-Andersen.
aha foto
Arne Hastrup.

Jagten i Danmark skal være bære-dygtig, og biodiversitet og naturoplevelse skal indtænkes i jagtpolitikken. Det foreslår biologerne  Søren Wium-Andersen og Arne Hastrup i et debatoplæg til et nyt idégrundlag for jagten i Danmark, som blev offentliggjort 30. august 2014.

“Der er behov for at formulere en ny og tidssvarende politik for jagten i Danmark. Der bør gøres op med den nuværende jagtpolitik i erkendelse af, at jagten stadigt intensiveres ved et stigende antal jægere på et jagtareal, der gradvis formindskes. Vildtets levesteder udnyttes samtidigt erhvervsmæssigt mere og mere intensivt.”

RævSådan hedder det i oplæggets begrundelse for en nyordning af den jagtlige udnyttelse herhjemme, der årligt resulterer i et vildtbytte på flere millioner dyr og fugle. I jagtsæsonen 2012/13 blev der nedlagt i alt 2.368 millioner stykker vildt, hvilket var en stigning på 9% i forhold til sidste år, svarende til 189.906 stykker vildt.

I følge forslaget bør antallet af jagtbare arter indskrænkes, så jagten baseres alene på arter, der har en kødværdi og som lovligt må handles her i landet, det vil sige: Krondyr, rådyr, hare, grågås, gråand, krikand, agerhøne, ringdue
og skovsneppe samt en række ikke hjemmehørende arter: dådyr, sika, muflon, vildsvin, vildkanin, canadagås og fasan. Alle andre arter fredes.

Der foreslås også følgende ændring af jagttiden:  Der kan fastsættes jagttid fra afslutningen af yngletiden til senest 31. dec. Jagt foregår kun i dagtimerne. På offentligt ejede landarealer, hvor der tillades jagt, fastsættes jagttiden til en
sammenhængende periode af maksimalt 2½ måneds varighed og der tillades ikke jagt på fugle. Ingen jagt på fugle i EU-Fuglebeskyttelsesområder.

Endelige mener de to biologer, at der bør ske ændringer af vildtforvaltningen, så jagtbare arter forvaltes på en sådan måde, at de ved selvreproduktion opretholder naturlige bestande med en naturlig alders- og kønssammensætning. Vildtforvaltningen og dermed afskydningen af jagtbare arter baseres på årlige kvoter,
som tildeles jagtlav til selvforvaltning. Beskyttelsen og forvaltningen af pattedyr og fugle skal ske efter Naturbeskyttelsesloven og igennem forpligtende internationale aftaler.

Læs hele debatoplægget her og deltag gerne i debatten.

Visited 10 times, 1 visit(s) today