Grafisk fremstilling af hovedresultaterne fra rapporten

Omkring halvdelen af de 66 fuglearter, der er optalt i rapporten East Atlantic Flyway Assessment 2020, er i fremgang. Det gælder blandt andet trækfugle som bramgås, spidsand og strandhjejle. Dertil kommer, at 16 procent af arterne er stabile, mens kun 30 procent af fuglearterne er i større eller mindre tilbagegang. I denne gruppe finder vi blandt andet knortegås, ederfugl og strandskade. Fire procent har ukendt status ved tællingen

Det viser en historisk stor fugletælling, hvor 13.000 frivillige på samme tid har talt fugle i 36 lande i januar 2020.

Trods den markante fremgang er det især truslerne, der fokuseres på. Klimaændringer påvirker i stigende grad trækfuglene og deres levesteder. Stigende havspejl fører til oversvømmelser af lavtliggende områder, og stigende temperaturer fører til udtørring af vigtige fuglelokaliteter langs trækruterne mellem Afrika og Nordeuropa.

Det fremhæves i pressemeddelelsen fra Miljøstyrelsen om den nye rapport, East Atlantic Flyway Assessment 2020, som Miljøstyrelsen, Nationalpark Vadehavet og Århus Universitet er danske bidragsydere til. Resultaterne af undersøgelserne giver et overblik over den aktuelle situation og truslerne mod fuglene.

I Europa er stigende vandstande i havet en af de mest betydende faktorer. I Afrika er virkningerne af klimaændringer lige så alvorlige, men andre trusler, såsom fiskeri og skovhugst, rapporteres endnu hyppigere som stressfaktorer.

Flere fuglearter i fremgang

Spidsænder er der blevet flere af. Privatfoto
Sådan er det gået for spidsanden. Grafik fra rapporten

Der er i alt talt på 66 fuglearter. Omkring 50 procent af fuglearterne er i fremgang målt på antal talte fugle. Det gælder blandt andet trækfugle kendt fra Danmark som bramgås, spidsand og strandhjejle.30 procent af fuglearterne er i tilbagegang. I denne gruppe finder vi blandt andet knortegås, ederfugl og strandskade.16 procent af arterne er stabile, og fire procent har ukendt status ved tællingen, som foregik i januar 2020.

I Nordvesteuropa inklusiv den danske del af Vadehavet er der udpeget tre hovedårsager til presset på trækfuglene: Havspejlsstigninger, turisme og landbrug.

Natur- og friluftsliv med fuglehensyn

For at modvirke trusler og bevare trækfuglebestandene nævner rapportens forfattere etablering af fuglebeskyttelsesområder og bæredygtig forvaltning af levesteder, som de vigtigste foranstaltninger.

Læs hele rapporten her

I Danmark er der etableret en Nationalpark i Vadehavet, som blandt andet skal styrke natur og landskab og mulighederne for et bæredygtigt natur- og friluftsliv i vadehavslandskabet. Hele Vadehavet er udpeget som UNESCO Verdensarv. Vadehavet et af Danmarks bedst beskyttede naturområder. Det er omfattet af Natura 2000-plan N89, som løfter Danmarks forpligtelser efter fugle- og habitatdirektiverne og Ramsarkonventionen.

Fakta om fugletællingen og det Det Trilaterale Vadehavssamarbejde

Danmark arbejder sammen med Tyskland og Nederlandene om at beskytte den enestående UNESCO-Verdensarvsnatur i Vadehavet fra Skallingen i Danmark til Den Helder i Nederlandene. Et af de absolut vigtigste samarbejdsområder er Den Østatlantiske Trækrute, hvor millioner af trækfugle er afhængige af at kunne raste og søge føde i Vadehavet to gange om året.

Hvert tredje år koordinerer samarbejdet (Wadden Sea Flyway Initiative) i samarbejde med BirdLife International, Wetlands International og adskillige andre lokale og internationale partnere en samtidig fugletælling for hele flyveruten. Finansiering, koordination, data bearbejdning og rapportering er foretaget i regi af bl.a. Det Trilaterale Vadehavssamarbejde, som er et nederlandsk/tysk/dansk samarbejde om trækfugle og meget mere.

Bannerfoto: Taffelænder i mængde. Privatfoto

Skriv en kommentar