Gårdejer Kurt Jensen (65 år) har drevet landbrug i Arden siden 1983. Siden da har han opbygget Hedelund Mælk ApS som Danmarks største mælkefabrik. Foto: Henning Bagger/RitzauScanpix.
Gårdejer Kurt Jensen (65 år) har drevet landbrug i Arden siden 1983. Siden da har han opbygget Hedelund Mælk ApS som Danmarks største mælkefabrik. Foto: Henning Bagger/RitzauScanpix

Som tilsynsmyndighed skulle Mariagerfjord Kommune stoppe overproduktionen på landets største mælkefabrik allerede i oktober 2022, men valgte at vende det blinde øje til i mere end et år. Overproduktionen vurderes at have haft en værdi af 34 mio. kr., men den øverste ansvarlige for de ulovlige forhold, borgmester Mogens Jespersen (V) er ikke parat til at udtale sig

Gennem 13 år har miljøforvaltning og politikere i Mariagerfjord Kommune kørt parløb med en lokal mælkeproducent, som dermed har skabt Danmarks største mælkefabrik men på et fundament af afviste miljøgodkendelser. Til trods for klar tale fra Miljø- og Fødevareklagenævnet har producenten formået at udnytte de gentagne kommunale miljøtilladelser til at opbygge en merproduktion, hvor antallet af malkekvæg har fået lov til at vokse fra 2.413 til 4.396 enheder trods manglende miljøgodkendelser.

Den seneste kommunale miljøgodkendelse blev afvist af Miljø- og Fødevareklagenævnet i slutningen af oktober 2021. Teamchef Katrine Stærdahl Vad, der varetager sager om miljø og fødevarer i nævnet, forklarer juraen med disse ord:

”Et husdyrbrug, som har fået ophævet sin miljøgodkendelse med virkning fra 1 år fra Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, kan lovligt udnytte godkendelsen i det år, der er givet, hvorefter godkendelsen bortfalder og må erstattes af en ny.”

Kommunen og virksomhedens ejere fik altså en frist på et år til at lovliggøre forholdene på fabrikken, men det undlod man. Det er denne frist, der er overskredet med 16 måneder, selvom det er kommunens pligt som tilsynsmyndighed at håndhæve lovgivningen på området. Vi har derfor stillet tre spørgsmål til kommunens øverste ansvarlige, borgmester Mogens Jespersen (V):

Hvornår agter kommunen at stoppe den ulovlige produktion på kvægbruget Lundgaard, Hedevej 36, 9510 Arden?

Agter kommunen at politianmelde kvægbruget for overtrædelse af husdyrbrugloven?

I hvilket omfang vil kommunen kræve den ulovlige merindtjening gennem 16 måneder konfiskeret?

Imidlertid har borgmesteren ikke umiddelbart ønsket at udtale sig. Han har bedt sin sekretær meddele, at ”vi er ved at kigge på sagen”.

Borgmester Mogens Eduard Jespersen (født 15. maj 1956 i Thisted) er en dansk politiker, der siden 2014 har været borgmester i Mariagerfjord Kommune, valgt for Venstre. Han har en uddannelse som bilforhandler og havde i perioden 1978-2008 en Toyota-bilforretning i Hadsund. I perioden 2007-2014 var han viceborgmester i Mariagerfjord Kommune. Kilde: Wikipedia.

Ammoniakregnen falder over følsom natur

Danmarks Naturfredningsforening i Mariagerfjord har tabt tålmodigheden med kommunen efter at have påklaget sagen i mere end 10 år. Foreningen kræver nu stop for mælkefabrikkens udledning af ammoniak til det miljøfølsomme Natura-2000 område omkring Villestrup Ådal. Mælkefabrikkens gylletanke ligger blot 1.200 meter fra åen.

Efter danske forhold er ådalens natur enestående med særdeles fin vandkvalitet, kalkbund og et stort fald. Også overdrevene er i særklasse, alle tre typer (sure, kalk- og tørre, sandede overdrev) findes og både kalk- og sure overdrev indeholder en lang række sjældne planter og er blandt de fineste i landet. Her findes bl.a. de meget sjældne orkideer hvid sækspore og bakkegøgeurt og usædvanligt store bestande af engblommer og gøgeurt. Det er alle sammen naturtyper, der ødelægges af ammoniakregn fra kreaturgylle.

Hedelund Mælk ApS har i to omgange siden 2011 søgt om miljøtilladelse til forøgelse af mælkeproduktionen hos Mariagerfjord Kommune, men begge gange har Miljø- og Fødevareklagenævnet underkendt kommunens sagsbehandling og miljøtilladelse.

Derfor skal kommunen administrere efter den gældende miljøgodkendelse, som virksomheden har i dag. Den gælder kun for 2.413 kvæg, men ifølge Det Centrale Husdyrregister (CHR) produceres der mælk med en besætning på 4.396 kvæg. Denne ulovlige merproduktion på 82 pct. skulle kommunen have stoppet allerede i slutningen af oktober 2022, men man har intet foretaget sig.

Formand Mikael Kau fra DN Mariagerfjorde uddyber naturforeningens holdning:

”Naturen er hårdt presset af den intensive animalske landbrugsindustri i Danmark, og ikke mindst i den sydlige del af Himmerland, der afvander til den følsomme Mariager Fjord. De fleste forskere og ansvarlige politikere både på Christiansborg og i EU anerkender, at der er behov for at begrænse udledninger af næringsstoffer til vandmiljøet, og det er sjældent foreneligt med udvidelse af husdyrproduktionen. Danmarks Naturfredningsforening har derfor skrevet til Ankestyrelsen for at få den til at indskærpe overfor Mariagerfjord Kommune, at det er deres pligt som tilsynsmyndighed at sikre, at også denne virksomhed overholder de miljøtilladelser, den har, og ikke den de håber på at få i fremtiden”.

Hedelund Mælk ApS udleder store mængder af ammoniak til det miljøfølsomme Natura-2000 område omkring Villestrup Ådal. Mælkefabrikkens gylletanke ligger blot 1.200 meter fra åen. Efter danske forhold er ådalens natur enestående med særdeles fin vandkvalitet, kalkbund og et stort fald. Også overdrevene er i særklasse med både kalk- og sure overdrev, der indeholder en lang række sjældne planter og er blandt de fineste i landet. Kort: Danmarks Miljøportal.

Lovens ord

Mariagerfjord Kommune er tilsynsmyndighed efter husdyrbrugloven, der pålægger kommunen at føre tilsyn med de store animalske produktionsanlæg. Af lovens § 46 fremgår det, at ”Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning.”

Det fremgår videre af lovens § 91, at ejeren skal straffes med et bødekrav, hvis vedkommende driver husdyrbrug uden godkendelse. Straffen kan stige til fængsel i indtil to år, hvis ejeren ”tilsidesætter vilkår knyttet til en tilladelse, dispensation eller en godkendelse efter loven”.

Hedelund Mælk ApS er oprettet af landmand Kurt Jensen, men ejerskabet blev  i 2023 overdraget 100 procent til datteren Tanja Neergaard Jensen, som er gift Jeppe Elmer Neergaard Pedersen. Sammen med Kurt Jensen er han direktør i selskabet, der driver mælkefabrikken. Der er tale om en særdeles velkonsolideret virksomhed, der i 2022 landede et driftsresultat på 43,9 millioner kroner og på bundlinjen stod 34 millioner kroner. Egenkapitalen i selskabet ligger på 34,1 millioner kroner. Ifølge regnskabet oversteg den økonomiske udvikling forventningerne, der oprindeligt lå på mellem 10 og 20 millioner kroner.

Med til billedet af personerne bag den ’ulovlige’ mælkeproduktion hører, at virksomhedens direktør Jeppe Elmer Neergaard Pedersen i 2016 fik konfiskeret 9,7 millioner kroner for overproduktion af mælk samt en bøde på 1,3 millioner for overtrædelse af miljøgodkendelsen. Hans virksomhed var miljøgodkendt til at have 275 køer plus opdræt, men i årene 2009 til 2013 havde han over dobbelt så mange – i en periode sneg antallet sig op over 600 køer, berettede landbrugsavisen.

Her er dokumentationen for den ulovlige overproduktion på Hedelund Mælk Aps. Kilde: CHR-registret

9051 tons mælk uden miljøtilladelse

Siden ult. oktober 2022 har Hedelund Aps haft mindst 694 malkekøer mere end virksomhedens miljøgodkendelse omfatter. Det betyder, at disse køer og deres mælk er at betragte som ulovlig produktion, da denne ifølge lovgivningen skulle have været bragt til ophør senest 30. oktober 2022, medmindre der forelå en ny miljøgodkendelse. Reelt har hele produktionen fra samtlige 3107 malkekøer været udlovlig, da der ikke længere foreligger nogen samlet miljøgodkendelse.

Ifølge Mejeriforeningen yder en malkeko i gennemsnit 27 liter mælk om dagen, mens de mest højtydende er oppe på 35-40 liter/dag.

694 malkekøer yder 18.738 liter mælk om dagen, dvs. 18,7 tons.

Hedelunds 694 ekstra malkekøer har indtil nu leveret uden miljøtilladelse i 484 dage, dvs. 484 x 18,7 tons = 9051 tons mælk. Med en pris på 3,79 kr./kg råmælk til producenten udgør den ulovligt producerede mængde en værdi af godt 34 mio. kroner.

Bannerbillede: Bakkegøgeurt Bakke Gøgeurt (Neotinea ustulata) har været kendt fra mere end 50 lokaliteter i Danmark, og har sandsynligvis vokset langt flere steder. I visse egne, f.eks. Bornholm, har den tilmed været opfattet som almindelig. Det er dog længe siden. I slutningen af 80’erne og starten af 90’erne havde arten med sikkerhed kun én lokalitet tilbage i Danmark, nemlig slugten ved Skindbjerg, Rebild. I dag findes den måske tre steder. Foto: Jens Chr. Schou.

Visited 50 times, 21 visit(s) today

Kommentarer

  1. Leanette Søndergård

    Ingen konsekvens. De gør hvad der passer dem.

  2. Denne form for produktion af fødevarer er utrolig skadelig for både klima og miljø. Vi bliver nødt til at stå sammen om at få det stoppet NU

  3. Holger Øster Mortensen

    Al denne mælk befinder sig i Støjbergs baghave, så mon ikke hun tager sig af det :-)

  4. Pingback: Kommuner kan blæse på klagenævn når det gælder landbrugets miljøtilladelser | Gylle.dk

Skriv en kommentar