Lad naturfond overtage de forgældede landbrug

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Luksusbyggerier og letsindig låntagning har været med til at forgælde landbruget, men hovedårsagen til den dybe krise er manglende indtjeningsevne på grund af overproduktion på verdensmarkedet.

Danske landmænd skylder 350 mia. kr. væk, og medmindre vi tager drastiske midler i brug, så står sektoren overfor en bølge af tvangsauktioner. Fra 2014 til 2015 blev overskuddet i landbruget næsten halveret. Samtidig bærer landbruget rundt på en stor gæld, der særlig blev opbygget i årene før finanskrisen. Gælden udgør i dag omkring 350 mia. kr., hvilket er ca. 25 gange landbrugets overskud.

Landbrugspakken, der lempede reguleringen for landbruget (og forringede miljøet), er langt fra tilstrækkelig til at rette op på den dårlige økonomiske situation. Lad en statslig naturfond overtage de forgældede virksomheder. Det skriver professor Finn Østrup i Jyllands-Posten 29. april 2016.

Hvis der ikke gribes ind, står vi over for en bølge af tvangsauktioner, der vil drive mange landbrugere (også mange yngre og effektive) bort fra erhvervet, mener Finn Østrup.

“Vi vil opleve en stagnation i investeringer, som vil sætte landbrugets udvikling i stå og medføre et tab f eksportindtægter”, skriver professoren.

Bølgen af tvangsauktioner vil medføre en koncentration med fremkomst af meget store bedrifter. Der vil blive en forværring af problemerne i landets såkaldte yderområder. Endelig vil landbrugets dårlige økonomi gå ud over miljøet, idet det politisk vil blive svært at gøre miljømæssige krav gældende, så længe landbrugets økonomiske situation er dårlig.

FinnØstrup

Professor Finn Østrup, CBS.

Finn Østrup mener, at staten må gribe ind for at redde det kuldsejlede erhverv. I første række bør der indføres nye procedurer til at håndtere nødlidende landbrug. Der kan henvises til anbefalingerne fra Natur- og Landbrugskommissionens rapport. Det bør afgøres hurtigt, hvilke brug som kan overleve med en mindre gæld. Hvis det skønnes, at en bedrift kan overleve med en mindre gæld, bør gælden sættes ned. Dette vil medføre tab hos långiverne, i første række banker og realkreditinstitutter. For at mindske konsekvenserne for den finansielle sektor bør det undersøges, hvordan tabene regnskabsteknisk kan udstrækkes over en årrække, og hvordan der eventuelt kan tilføres ny aktiekapital.

korn1

Dansk landbrug er havnet i en økonomiske krise af historiske dimensioner, så nu skal skatteyderne træde til og løse gældsproblemerne.

Det er imidlertid spørgsmålet, om tiden ikke er inde til endnu større dristighed, spørger Finn Østrup og fortsætter: “Staten kan i dag optage lange lån til tæt ved 0 i rente. En mulighed er, at staten tager et stort lån (f. eks. 100 mia. kr.) med meget lang eller uendelig løbetid og anbringer midlerne i en stor naturfond. Målet for Naturfonden skulle være at foretage opkøb af arealer med naturværdi og derved forbedre dansk natur. Samtidig understøttes priserne på landbrugsejendomme.

Naturfonden kunne også – svarende til den engelske organisation National Trust – overtage herregårde og andre historiske bygninger med mulighed for, at de tidligere ejere bliver boende. Bygningerne kunne åbnes for offentligheden, hvilket vil skabe større turisme. Som en tredje opgave kunne Naturfonden overtage faldefærdige boliger i landområder, sætte dem i stand og sørge for at de bliver videreudlejet. Endelig kunne Naturfonden få til opgave at foretage turistmæssige investeringer i landområder, f.eks. udvikling af hotelkapacitet og anlæggelse af cykelruter.”

 

Frie Bønder støtter forslaget:

henrik-kuske-schou

Agrarøkonom Henrik Kuske Schou, Frie Bønder.

Finn Østrups visionære forslag bakkes op i visse landbrugskredse. Landsforeningen Frie Bønder – Levende Land, udtaler i en mail til gylle.dk, at Østrups forslag er helt i tråd med foreningens visioner om fremtidens landbrug. “Det passer også som fod i hose til vores Dalby-plan, som går ud på at udstykke konkursramte og urentable storlandbrug og svinefabrikker i nye bæredygtige familielandbrug”, siger bestyrelsesmedlem i foreningen, agrarøkonom Henrik Kuske Schou, Tureby, der betragter årtiers strukturudvikling med større og færre brug som fejlslagen.

“Tiden må være inde til et radikalt skifte”, siger Schou, med henvisning til den dybe krise store dele af landbruget er havnet i. “Vi mener, at det moderne familielandbrug kunne udgøre rygraden i dansk landbrug fremover. Så vil vi få et landbrug med en mere dyreetisk, miljømæssig og økonomisk bæredygtig produktion. Vi vil få et landbrug, som kan fremskaffe de græssende dyr, der er nødvendige for at pleje naturen. Men ikke mindst får vi et landbrug, som bidrager positivt til lokalsamfundet. Og flere unge får en fair og lettere mulighed for at komme i gang med jordbrug. Jo flere aktive landmandsfamilier, jo mere liv kommer der i de tyndt befolkede egne af Danmark”.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.