Miljøministeren bør snarest slå et slag for de truede jagtfugle

Den elegante Toppet Skallesluger, som allerede nu er så sjælden, at de færreste har set den, har været fredet i de seneste år. Den må desværre atter skydes, hvis den nye bekendtgørelse om jagttider ikke ændres. I Boganis Jagtbreve af Wilhelm Dinesen nævnes det, at skalleslugeren smager så trannet, at han ikke gider skyde den. Foto: Palle Sørensen.

Biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød, skriver den 11. juni 2018:

Hvis miljø- og fødevareminister Jabob Ellemann-Jensen (V) underskriver den nye “Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning”, der netop har været i høring, vil Danmark få et rekordstort antal jagtbare arter af fugle, der står på EU’s eller vore nabolandes rødlister.

Det drejer sig om i alt 13 arter, hvis bestande er i kraftig tilbagegang. Derfor er de naturligvis jagtfredede i vore nabolande. Her respekteres den viden, der ligger bag udarbejdelsen af rødlisterne.

Biolog Søren Wium-Andersen.

Grønne foreninger svigter deres ansvar

Listen over de jagtbare arter er blevet forhandlet i Vildtforvaltningsrådet, inden forslaget kom i høring. Det undrer mig meget, at de såkaldte grønne organisationer i rådet, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening og Dyrenes Beskyttelse ifølge referatet fra det seneste møde i Vildtforvaltningsrådet ikke har taget klart afstand fra jagt på rødlistede arter. De grønne foreninger burde være de første til at passe på arter, der er i tilbagegang.

Jeg vil håbe, at ministeren læser jagtloven, inden han underskriver den nye bekendtgørelse om jagttider. For i lovens §3 kan jeg læse: ”Jagt på fugle må ikke være i strid med de beskyttelsesforanstaltninger, der er truffet i disses udbredelsesområder.” Det forstår jeg således, at dersom vore nabolande jagtfreder en art, så skal den også være jagtfredet her i landet.

Ederfuglen bør også jagtfredes, hvis der skal være konsekvens i jagtfredningen, mener forfatteren. Foto: Andreas Trepte, www.photo-natur.net.

Danmark er værre end Malta

Det princip har Danmark imidlertid ikke fulgt hidtil, hvorfor der i dag her i landet er flere jagtbare arter end på Malta, som danske ornitologer ellers ofte kritiserer for at skyde fugle, der bør beskyttes. Men selv at gøre noget for at beskytte de rødlistede arter – det afstår de danske grønne organisationer desværre fra.

Nu vil ministeren få en chance for at slå et ægte slag for naturen og vise, hvor grøn han reelt er.

Ministeren bør pille alle de arter ud af bekendtgørelsen, som er rødlistede af EU og af vore nabolande. Sker det, så vil følgende arter ikke længere være jagtbare: Sædgås, Atlingand, Spidsand, Pibeand, Skeand, Knarand, Taffeland, Bjergand, Hvinand, Havlit, Ederfugl, Fløjsand og Toppet Skallesluger.

Rødliste over 18 arter der kan jages eller som jægerne ønsker jagt på.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.