Den elegante Toppet Skallesluger, som allerede nu er så sjælden, at de færreste har set den, har været fredet i de seneste år. Den må desværre atter skydes, hvis den nye bekendtgørelse om jagttider ikke ændres. I Boganis Jagtbreve af Wilhelm Dinesen nævnes det, at skalleslugeren smager så trannet, at han ikke gider skyde den. Foto: Palle Sørensen.

Biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød, skriver den 11. juni 2018:

Hvis miljø- og fødevareminister Jabob Ellemann-Jensen (V) underskriver den nye “Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning”, der netop har været i høring, vil Danmark få et rekordstort antal jagtbare arter af fugle, der står på EU’s eller vore nabolandes rødlister.

Det drejer sig om i alt 13 arter, hvis bestande er i kraftig tilbagegang. Derfor er de naturligvis jagtfredede i vore nabolande. Her respekteres den viden, der ligger bag udarbejdelsen af rødlisterne.

Biolog Søren Wium-Andersen.

Grønne foreninger svigter deres ansvar

Listen over de jagtbare arter er blevet forhandlet i Vildtforvaltningsrådet, inden forslaget kom i høring. Det undrer mig meget, at de såkaldte grønne organisationer i rådet, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening og Dyrenes Beskyttelse ifølge referatet fra det seneste møde i Vildtforvaltningsrådet ikke har taget klart afstand fra jagt på rødlistede arter. De grønne foreninger burde være de første til at passe på arter, der er i tilbagegang.

Jeg vil håbe, at ministeren læser jagtloven, inden han underskriver den nye bekendtgørelse om jagttider. For i lovens §3 kan jeg læse: ”Jagt på fugle må ikke være i strid med de beskyttelsesforanstaltninger, der er truffet i disses udbredelsesområder.” Det forstår jeg således, at dersom vore nabolande jagtfreder en art, så skal den også være jagtfredet her i landet.

Ederfuglen bør også jagtfredes, hvis der skal være konsekvens i jagtfredningen, mener forfatteren. Foto: Andreas Trepte, www.photo-natur.net.

Danmark er værre end Malta

Det princip har Danmark imidlertid ikke fulgt hidtil, hvorfor der i dag her i landet er flere jagtbare arter end på Malta, som danske ornitologer ellers ofte kritiserer for at skyde fugle, der bør beskyttes. Men selv at gøre noget for at beskytte de rødlistede arter – det afstår de danske grønne organisationer desværre fra.

Nu vil ministeren få en chance for at slå et ægte slag for naturen og vise, hvor grøn han reelt er.

Ministeren bør pille alle de arter ud af bekendtgørelsen, som er rødlistede af EU og af vore nabolande. Sker det, så vil følgende arter ikke længere være jagtbare: Sædgås, Atlingand, Spidsand, Pibeand, Skeand, Knarand, Taffeland, Bjergand, Hvinand, Havlit, Ederfugl, Fløjsand og Toppet Skallesluger.

Rødliste over 18 arter der kan jages eller som jægerne ønsker jagt på.

Visited 31 times, 11 visit(s) today

Comments are closed.