Havlitten er en af de arter. miljøministeren ikke vil yde beskyttelse.

Biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød, skriver:

Jordens biodiversitet er truet, viste rapporten fra IPBES først i maj. I en spritny meddelelse fra FN kan man læse, at vi er langt fra at nå nogle af de vigtigste af FNs Verdensmål for klima og biodiversitet.

Det er ikke sært, at det går sådan, for også vores regering er med til at forringe biodiversiteten. For vi har en miljøminister, der aktivt har undladt at beskytte biodiversiteten her eksemplificeret ved, at truede arter ikke beskyttes mod jagt og jagtlige forstyrrelser i de områder, som de overvintrer i. Store fuglebeskyttelsesområder i de danske farvande er reelt kun skraveringer på et Danmarkskort uden reel betydning for fuglene. Det er en farce, at de regnes med til landets beskyttede områder, da de hverken yder fuglene beskyttelse mod jagt, jagtlige forstyrrelser eller fiskeri.

Taffelanden blæser miljøministeren også på.

Der er tre globalt truede arter, der anvender disse fuglebeskyttelsesområder nemlig havlit, fløjsand og taffeland samt den på det europæiske niveau truede ederfugl. Disse arter er omfattet af Bonn-konventionen, som Danmark ratificerede i 1982. Konventionen har bl.a. til formål at beskytte trækkende arter, som er i fare for udryddelse i deres udbredelsesområde. I 2016 og 2018 erklærede Bonn konventionen, at dette er tilfældet for de tre globalt arter.

En aktindsigt viser, at i stedet for at jagtfrede arterne, som Danmark er forpligtet til ifølge konventionen, udnyttede miljø- og fødevareministeren en bestemmelse i traktaten, hvorved Danmark udsætter en jagtfredning. Denne bestemmelse udnyttede ministeriet såvel i 2016 som i 2018.

Ikke alene burde de globalt truede arter være fredet efter Bonn Konventionen, men de skal også beskyttes inden 2020 ifølge den ”Handlingsplan for FN’s verdensmål”, som regeringen lancerede i 2017. Handlingsplanen stillede også i udsigt, at al ny dansk lovgivning fremover vurderes i forhold til verdensmålene. Det bør resultere i, at de tre globalt truede arter skal fredes mod jagt og jagtlige forstyrrelser i 2020, da de er omfattet af verdensmål 15.5.

Er det korrekt, at denne mand alene bestemmer, om Danmark skal leve op til FN’s Verdensmål? Manden hedder Kristian Jensen, er fra Venstre og sidder nogle dage endnu på taburetten som finansminister.

Desværre har en aktindsigt vist, at det endnu engang er lykkedes for miljøministeren at undlade at leve op til regerings løfter om at forbedre biodiversiteten. For i referatet fra det seneste møde i Vildtforvaltningsrådet orienterer ministerens embedsmænd rådet om, at ”Der foreligger endnu ikke en konkret model for vurdering af lovforslag mv. i forhold til verdensmålene, og det er Finansministeriet, der sidder for bordenden for det samlede indsats fra Danmark.

Ved hjælp af denne juridiske finte, er det således lykkedes for ministeren i mere end to år at undgå at følge op på FNs Verdensmål og samtidigt påpege, at det er finansministeren, der er skurken i spillet, da denne ikke har udarbejdet en ”model for vurderinger af lovforslag”. Miljøministeren har herved på beskæmmende vis aktivt bidraget til at forringe landets biodiversitet.

Dyrenes Beskyttelse fortjener ros for via Vildtforvaltningsrådet at have forsøgt at få miljø- og fødevareministeriet til at respektere FNs Verdensmål. For det haster med en ny bekendtgørelse, der ikke blot friholder de tre globalt truede arter for al jagt, men også friholder deres overvintringsområder for alle jagtlige forstyrrelser fra 2020. Kommer denne lovgivning på plads, vil Danmark på dette punkt leve op til FNs Verdensmål og Bonn Konventionen og medvirke til, at udryddelsestruede arter måske overlever.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen vil ikke respektere hverken Bonn Konventionen eller FNs Verdensmål, mens aben for den manglende overholdelse af FNs Verdensmål skubbes over på finansministerens bordende.

Da statsministeren forleden præsenterede sin nye bog udtalte han, at han ikke vil arbejde sammen med partier, der ikke vil respektere de konventioner, som Danmark har tiltrådt. Set på den baggrund virker det meget ejendommeligt, at hans miljøminister ikke har respekteret hverken Bonn Konventionen eller FNs Verdensmål, mens aben for den manglende overholdelse af FNs Verdensmål skubbes over på finansministerens bordende.

Søren Wium-Andersen

Jeg finder det beskæmmende, at intern mangel på styring og partitaktiske hensyn er med til at forringe biodiversiteten her i landet, fordi miljøministeren foretrækker at beskytte nogle få dan­skere, der har som hobby at skyde globalt truede fugle i stedet for at beskytte den biodiversitet, som regeringen har forpligtet sig til, senest via FNs Verdensmål.

Jeg vil håbe på, at den nye regering vil respektere FNs Verdensmål og ikke omgå dem med lignende prokuratorkneb, som miljøministeren har demonstreret.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Rene' Dahl

  Shit hvor er jeg træt af at dem der styrer ikke kan komme til fornuft.

 2. Her er DCE´s seneste vurdering fra 2018 af jagttiden på Havlitter:
  “Vurdering af gældende jagttid
  Med en jagttid fra 1. oktober til 31. januar vurderes det,
  at den nuværende jagt på havlit i Danmark er bæredygtig.
  Ud fra en bestandsbiologisk vurdering er der
  ikke grund til at ændre den nuværende jagttid. De bestande,
  der jages i Danmark, er store, og udbyttet er lille
  og stabilt og udgør en ubetydelig del af den samlede
  bestand. Der er ikke sket væsentlige ændringer i udbyttet
  som følge af den seneste ændring i jagttiden for
  havlit i 2011.”
  Så vi skal altså bare ignorere fagligheden ??

Skriv en kommentar