Naturen må betale for millionstøtte til landbruget

csm_Minsterieoverrkkelse_061_1fe17df146

Venstre-politikeren Eva Kjer Hansen overtog fødevareministeriet 1. juli 2015. Kjer Hansen er kendt som liberal hardliner. Foto: Irene Nakyejwe.

Efter de første otte uger med miljø- og landbrugsminister Eva Kjer Hansen (V) i førersædet som landbrugets gode fe, har de danske agroproducenter modtaget 425 millioner kroner gennem nye støtteordninger. ”Hjælpen” har et sådan omfang, at den vækker uro i det politiske bagland, hvor flere og flere hvisker ord som ”klientisme” og ”nepotisme”. Der kan også stilles spørgsmål ved, om den omfattende statsstøtte overhovedet er lovlig i forhold til EU-reglerne om lige vilkår.

Angiveligt eksisterer der en såkaldte ”landbrugspakke” med 16 konkrete gaver, som landbruget mener at have ”krav” på som tak for stemmerne ved det seneste valg. Kjer Hansen tog hul på pakken med de gyldne gaver allerede elleve dage inde i sin ministerperiode, da hun 9. juli med et pennestrøg fjernede kravet om 60.000 hektar efterafgrøder, der skulle have været etableret i eftersommeren. Efterafgrøderne skulle etableres for at leve op til EU-kravene om kvælstoffjernelse. Ministeren har ikke oplyst, hvordan denne forpligtelse vil nu blive indfriet.

Guldregn over landbruget

Fire dage senere, 13. juli, tog ministeren til Bruxelles for at skaffe landbruget af med de danske reduktionsmål for ammoniak, som den forrige regering havde indgået aftale om. Men den gik ikke. EU-kommissionen afviste pure at lade Danmark forurene med mere ammoniak i landbruget frem mod 2020. Sådan lød det klare svar fra EU’s miljøkommissær, Karmenu Vella.

Kostald

Statsstøtte til landbrug er et ømtåleligt spørgsmål i EU-sammenhæng, fordi den altid medfører unfair konkurrenceforhold.

Som et plaster på såret fik de skuffede mælkeproducenter så en håndfuld millioner til at bygge nye stalde for. I samme uge, 17. juli, besluttede Eva Kjer Hansen at trodse den sunde fornuft ved at forære mælkeproducenterne ekstra 33 mio. kr., så de kan bygge nye stalde og producere endnu mere mælk. De 33 mio. kr. var oprindeligt afsat som tilskud til indførsel af ny miljøteknologi i svinestalde, men kommer nu i stedet kvægbrugerne til gavn.

Et par uger inde i august kom den helt store guldregn strømmende ned over agroproducenterne. Miraklet indtraf 17. august, hvor regeringen meddelte, at den vil afsætte 392 mio. kr. til nye stalde til svin og malkekvæg. Midlerne ville blive taget fra EU’s landdistriktsprogram , der ellers normalt er forbeholdt miljøforbedrende tiltag.

Den store statsstøtte til investeringer i yderligere produktion af svinekød og mælk vækker undren i lyset af den markante overproduktion både i Danmark og i EU. Priserne på mælk og flæsk er helt i bund og har været det i flere måneder på grund af overproduktion. Både Landsforeningen af Danske Svineproducenter og Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter har fornylig foreslået politikerne at nedbringe produktionen ved at indføre ophugningsordninger, som man tidligere har kendt det i fiskeriet, men den løsning afviser regeringen.

ClausHjortSved

Finansminister Claus Hjort Frederiksen er den venstre-politiker, der fører kniven mod natur og miljø, men spareforslagene kommer direkte fra landbrugets nye minister, Eva Kjer Hansen.

Natur og klima får regningen

Efter blot otte uger på ministerposten har Eva Kjer Hansen tilgodeset sine landbrugsvælgere med 425 mio. kr. i direkte støtteordninger. Men hvor skal pengene komme fra på en finanslov, der er præget af besparelser over hele linjen?

Ifølge hemmelige papirer, der er lækket til dagbladet information 1. september, bliver det natur-, miljø- og klimaindsatsen, der må holde for. Avisen skriver:

”Regeringsgrundlagets udmelding om ’grøn realisme’ giver sig nu udslag i voldsomme besparelser på miljø-, klima- og transportområdet. I hvert fald hvis regeringen kommer igennem med det finanslovsforslag, som ventes i september, og hvis baggrundsmateriale Information er kommet i besiddelse af dele af.

De fortrolige dokumenter fra Claus Hjort Frederiksens (V) finansministerium lægger op til, at dele af Naturplan Danmark nedskaleres, at klimapuljen fra sidste års finanslov tilbagerulles, at puljen til ’grønne ildsjæle’ sløjfes, at midlerne til pilotprojekter om grøn omstilling fjernes, at det såkaldte Innovationsforum for grønne løsninger og bæredygtig produktion nedlægges m.m.”

Forslagene er indstillet af embedsmændene i det nye Miljø- og Fødevareministerium. Alt i alt har avisen sammentalt de påtænkte besparelser til 338,2 mio. kr., hvilket dækker størstedelen af Eva Kjer Hansens gavepakke til landbrug.

Attrup_kirkeugle2_2sp.

Kirkeuglen er blandt de stærkt truede arter, der lades i stikken, Foto: Klaus Dichman.

Sådan ser de påtænkte besparelser på finansloven ud, ifølge Venstres forslag.

Klimapuljen
(162,9 mio. kr.)
rådgivning om energibesparelser
projekter m. varmepumper
naturgenopretning
elbusser m.m.
klimavenlig husdyrproduktion
m.m.

Naturplan Danmark
(92,3 mio. kr.)
projekter m. grønt Danmarkskort
statslig skovrejsning
indsats for truede arter
m.m.

Øvrige grønne indsatser
(83 mio. kr.)
grønne ildsjæle
pilotprojekter om grøn omstilling
grønne partnerskaber
m.m.

I alt: 338,2 mio. kr.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.