Landbrug & Fødevarer har slettet den famøse reklamefilm fra nettet, så du får dette so-billede i stedet for.

Anna Dorthe Bertelsen, Nørresundby, skriver 21. april 2018 under overskriften “PINLIG REKLAME for SVINEKØD & ØNSKE om FLERE SVIN.”

Med Landbrug & Fødevarers eget nysprog skal det synkende flagskib på danskernes bord REVITALISERES. “Sammen kan vi mere. Gris kan mere” er sloganet i videoen [1.a] og i adfærds-reguleringen, som strategien skal medføre [1.b-c]. For både de unge og de ældre svigter den traditionelle spise. “‘Kød er under pres. Gris er under pres”. Salget er i flere år gået nedad [1.c]. Nu skal svin ‘renames’ GRIS, og strategien skal ‘rekvalificere’ danskernes opfattelse af hele pakken. Nye koncepter skal skabe værdi ~ kroner. De unge skal opnå ‘Coolness. Convinience. Occasions’ gennem grisen. Danskerne skal lære at se fordele i stedet for problemer [sic].

Anna Dorthe Bertelsen, Nørresundby. Naturbeskytter og debattør. Aktiv i Klimabevægelsen. Uddannet ergoterapeut. Videreuddannet i socialt arbejde og medicinsk antropologi.

BORGERNES PROBLEMER med LANDBRUGET
En stor del af befolkningen ser de samme problemer som landbrugspolitisk rådgiver Kristian Sloth, Greenpeace: På halvdelen af DK’s landareal dyrkes dyrefoder (klimauvenlig). Hovedparten af kødet sendes ud af landet, men forureningen bliver: Ammoniak i luften, zink i landbrugsjorden, alger & iltsvind i fjordene, nitrat & sprøjtegift i drikkevandet, samt resistente bakterier [4].

NATURENS PROBLEMER med LANDBRUGET
Vidtstrakte marker med de samme få foderafgrøder, hvor alle andre planter sprøjtes væk med gift. Fjernelse af insekternes levesteder – de levende hegn og ukrudt. Bier, sommerfugle og andre insekter er i voldsom tilbagegang. Med insekterne forsvinder også fugle, hvor antallet i det åbne land er halveret de seneste 40 år [4].

LANDBRUGETS og PRODUKTETS UDFORDRINGER
jf. Landbrug & Fødevarers Analyse om Grisen [1.c]:
1) Grisekød opleves som billigt, traditionelt og fedt.
2) Grisekød opfattes som mindre sundt end andre kødtyper.
3) Ordet ”svin” giver negative associationer til masseproduktion, distance, og at formålet med dyret er at blive slagtet.
4) Hver 3. forbruger synes, grises velfærd er for dårlig.
5) Der er mange ‘myter’ om grises liv og trivsel (medicinering, antibiotika, krav til dyrevelfærd).

“NOGET AT LEVE AF – NOGET AT LEVE FOR” står som motto for branchen på hver side af Analyse om Grisen [1.c].

Sådan en graf over svinebestanden kan se ganske alarmerende ud med de enorme udsving, men tjek lige skalaen. Der er tale om krusninger på en stabil bestand på 12,5 mio. svin. Det er to svin for hver dansker. Bemærk at det er bestanden og ikke årsproduktionen, der vises. Kilde: Danmark Statistik

ANTALLET af SVIN
Landbrug & Fødevarer har ikke fået taget DK’s Statistik i ed om ordbrugen, for jf. oversigten Svine-bestanden var der 12,8 mill. SVIN i DK ved seneste optælling i jan. 2018, og bestanden er i stigning [2.a-b]. Står det til fagminister Esben Lunde Larsen (V) er der plads til mange flere GRISE på de danske bedrifter [3]. Ministeren, der skulle være hele folkets tjener, koordinerer måske sit ordvalg med én enkelt branches erhvervs-strategi [sic].

Venstre og fødevareminister Esben Lunde Larsen ser gerne, at der produceres 60 mio. svin om året i Danmark.

ESBEN ØNSKER FLERE GRISE
Fagminister Esben Lunde Larsen (V) sagde i januar [4]: “Jeg ser jo gerne, at vi producerer dobbelt så mange grise i DK, hvis vi kan håndtere det både dyrevelfærdsmæssigt og miljømæssigt. Regeringen har sendt et klart signal om, at vi vil udvikle landbruget til præcisions-landbrug med en mindre miljøbelastning. Det gør vi både med teknologi og med den nye målrettede regulering [5.a], som vi lige har landet en aftale om i sidste uge” [5.b]. Aftalen var mellem KVAL og DF.

DN FOR & IMOD DEN MÅLRETTEDE REGULERING
Danmarks Naturfredningsforening ser muligheder for miljøgevinster i den ny regulering af landbruget ved at sikre den nødvendige beskyttelse af fjorde, åer og grundvand mod landbrugets udledninger af kvælstof.
DN finder det forkert, at den målrettede regulering alene betales af skatteyderne, og at DK dermed tilsidesætter forureneren betaler-princippet. DN kritiserer den mindre iver med reduktion af kvælstof, hvorfor de store natur- og miljøgevinster formentlig først tidligst kommer i 2020 [6].

GREENPEACE ønsker ØKOLOGI og FÆRRE SVIN 
Hvis Lundes ambition udleves, forudser Greenpeace’ chef Birgitte Lesanner forværringer af natur- og miljøproblemerne. I stedet foreslås omlægning af dansk landbrug til ren økologisk produktion [7.a].

SVINEFABRIKKER, BORGERE og NATUREN
Mange steder i landet betaler naturen og de lokale borgere nær svinefabrikker en høj pris for det i forvejen enorme antal svin. På den naturskønne halvø Tuse Næs i Issefjorden ved Holbæk har de lokale fået nok, går til modstand mod en intensivering af svineproduktionen og danner en forening. Borgergruppen er bekymrede for den dårlige lugt og frygter den øgede mængde luftbåren ammoniak vil skade områdets særlige natur. Fx huser det beskyttede Natura 2000-område Udby Vig hele 13 truede orkidé-arter [7.b], og orkidéer er ammoniak-følsomme. Se video med Tuse Næs’ Borgergruppe [7.c]. Formindskes Borgergruppens problemer, hvis svinefabrikken ændrer navn til grisefabrik?

Kommunikations-rådgiver Jonas Juhler Hansen.

KONKLUSION om L&F’s REVITALISERING af GRISEN
Mon landbrugs-lobbyens udfordringer kan klares med nysprog, dyre reklamekroner og adfærdsregulering, når de sættes overfor de store problemer, som borgerne og naturen har med branchen? Og mon borgergrupper som lokalt kriges med svinefabrikker vil lade sig besnakke? Næppe !

Hele tankegangen bag grise-strategien sættes til vægs af kommunikations-rådgiver Jonas Juhlers tweet: “Jeg elsker marketing. Landbruget har indset, at dyrevelfærd hos svin er for ringe. Men ved at re-name svin til gris opnås ’signifikant bedre dyrevelfærd’ (image). Problem solved” [8].

 

KILDER

[1.a] Revitalisering af grisen (2:00).
https://vimeo.com/264020217…

[1.b] Derfor siger vi gris. Landbrug & Fødevarer.
http://goderaavarer.dk/koed/gris/derfor-siger-vi-gris…

[1.c] Analyse om Grisekød. indsigter om og argumentation for, at vi nu siger – Spis Gris. Udfordringer og potentiale i forbindelse med revitalisering af kategorien over for forbrugerne. ”Noget at leve af. Noget at leve for.”
file:///C:/Users/Admin/Downloads/analyse-om-gris%20(1).pdf

[2.a] Svinebestanden, Danmarks Statistik, 1. jan. 2018.
https://www.statistikbanken.dk/…/selectv…/saveselections.asp

[2.b] Svinebestanden på en graf 2015-2018, Danmarks Statistik, 1. jan. 2018.

[3] Esben Lunde ser gerne griseproduktionen fordoblet i Danmark – 23. jan. 2018.
https://fodevarewatch.dk/Landbrug_Fiske…/article10233125.ece

[4] Esben Lunde: Jeg ser gerne en fordobling af griseproduktionen – 22. jan. 2018. 
https://landbrugsavisen.dk/esben-lunde-jeg-ser-gerne-en-for…

[5.a] Målrettet regulering af landbruget for 2019 – Ny aftale, hvor miljøet beskyttes, og der bidrages til, at landbruget får en samlet økonomisk gevinst, 16. jan. 2018.
http://lbst.dk/landb…/natur-og-miljoe/maalrettet-regulering/

[5.b] Aftale om målrettet regulering – Et nyt paradigme for miljøreguleringen af dansk landbrug 
http://mfvm.dk/…/Aftaletekst_om_maalrettet_regulering.docx.…

[6] DN: Ny regulering af landbruget kan give miljøgevinster – 16. jan. 2018.
http://www.dn.dk/…/ny-regulering-af-landbruget-kan-give-mi…/

[7.a] Greenpeace: Omlæg dansk landbrug til økologi – Af chef Birgitte Lesanner, Greenpeace Danmark, 9. feb. 2018. https://www.altinget.dk/…/greenpeace-omlaeg-dansk-landbrug-…

[7.b] Kære Bjørn – Esben Lunde Larsen vil vi får dobbelt så mange svin i Danmark – Af Bjørn Holmskjold, 1. april 2018.
https://holmskjold.net/kaere-bjoern-esben-lunde-larsen-vil-vi-faar-dobbelt-saa-mange-svin-i-danmark/

[7.c] Svinefabrikken på Tuse Næs ved Issefjorden nær Holbæk (11:05) https://youtu.be/TTukTDWiJec

[8] Twitter fra Jonas Juhler: Gris kan mere. 
https://twitter.com/jonasjuhler/status/986181782981828609?utm_source=Den+daglige+F%C3%B8ljeton&utm_campaign=cb6fcd1035-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_18&utm_medium=email&utm_term=0_980d252d09-cb6fcd1035-132356621

Visited 22 times, 9 visit(s) today