Ederfuglen er blandt de rødlistede fugle, der har fået en ny jagttid. Tegning: Jens Gregersen.

Biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød, skriver:

Da regeringen ved finansminister Kristian Jensen (V) præsenterede FN’s Verdensmål i slutningen af marts 2017 skete det med ordene: ”… Med den nationale handlingsplan skal ny dansk lovgivning fremover vurderes i forhold til ver­densmålene. Det skal sikre, at vi indarbejder målene i det daglige lovgivningsarbejde, samtidig med, at vi har forpligtet os til at rapportere hvert år om vores fremdrift…”

Biolog Søren Wium-Andersen.

Men miljø- og fødevaremini­steren følger desværre ikke regeringens løfte om at opfylde Verdensmålene på biodiversitetsområdet. Mini­steren spiller en falsk miljømelodi, hvilket der desværre er et spritnyt eksempel på.

Verdensmål nummer 15 lyder: ”Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, be­kæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet”. Målet består af en række delmål, hvoraf et er 15.5, der i FN’s sprog lyder: ”Take urgent and significant action to reduce the degradation of na­tural habitats, halt the loss of biodiversity and, by 2020, protect and prevent the extinction of threatened spe­cies”.

Indikatoren for opfyldelsen af dette mål er af FN angivet med indikator 86, som er IUCNs Rødliste. Denne rødliste omfatter bl.a. en række fuglearter, hvis bestande er i tilbagegang.

Miljø og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen indarbejder imidlertid ikke FNs Verdens mål i ministeriets politik.

I forbindelse med den løbende revision af jagttiderne i Danmark, har miljø- og fødevareministeren for få uger siden underskrevet en bekendtgørelse, der tillader jagt på de rødlistede fugle havlit, fløjlsand og edderfugl på trods af, at regeringen i 2017 lovede verdenssamfundet, at regeringen ville indarbejde Verdensmålene i det daglige lovgivningsarbejde.

Det er ikke sket i denne konkrete sag. Der er fortsat jagt på de tre rødlistede ar­ter.

Jakob Ellemann-Jensen spiller en falsk melodi, når det gælder om at rette ind efter FN’s Verdensmål.

Ministeren gemmer sig bag en indstilling fra Vildtforvaltningsrådet, VFR. Baggrunden for, at VFR ikke tager hensyn til rødlisten, er, at VFR har modtaget et ”Notat til Vildtforvaltningsrådet om rødlister dateret den 22. maj 2018 fra ministerens departement.

Af notatet fremgår det, at rødlisterne ikke ”har juridisk status i Dan­mark”! Dette på trods af, at ministeren betaler for udarbejdelsen af en danske rødliste, gennem en kontrakt med Århus Universitet om Forskningsbaseret myndighedsbetjening. Af notat fremgår det også, at rødlisten kun anvendes til udtegning af kort, der anvendes som grundlag for tildeling af landbrugsstøtte!

Allerede i oktober 2017 kunne VFR meddele, at der stort set var enighed i rådet om de nye jagttider. Ministe­ren tiltrådte de nye jagttider efter en høring den 27. juni 2018. Herefter kan hannerne af de tre truede og rød­listede arter alle skydes, mens hunnerne er fredede. Den samme fredningsmetode for en truet art blev anvendt i midten af nittenhundredetallet, da urfuglen gik tilbage. Urfuglen blev senere totalfredet, men for­svandt fra Danmark i 1998!

At interesseorganisationerne Danmarks Jægerforbund, Landbrug & Fødevarer og Dansk Skovforening i VFR går ind for mere jagt, er i deres egen interesse, men det er skuffende, at ingen af de grønne foreninger i VFR fremlagde en mindretalsudtalelse om, at al jagt på truede arter skal ophøre. De tre foreninger kunne blot have henvist til regeringens løfter om at leve op til FNs Verdensmål. Men ikke engang det, havde foreningerne kræfter til. De stillede sig tilfredse med et utroværdigt notat fra ministerens eget departement og grønvaskede jagten på rødlistede arter.

Jæger-formanden Claus Lind Christensen har succes med at skaffe sine medlemmer flere skydefugle, trods advarsler fra FN.

Men måske bliver jagttiderne for de rødlistede arter ændret om to år. For da skal jagttiderne på hare og agerhøns op til diskussion i VFR. Århus Universitet har oplyst, at bestandene for begge arter går tilbage, men det kan VFR ikke tage hensyn til nu. For, hvis dansk natur skal beskyttes, skal VFR være helt sikkert på, at de konstaterede nedgange over mange år er signifikante.

En tvivl om bestandenes tilbagegang skal i al fald ikke komme til at betyde, at jægerne får færre skydeemner, synes VFR at mene. Jeg vil håbe på, at VFR fremover vil anvende forsigtig­hedsprincippet og leve op til regeringens erklærede mål om at respektere FNs Verdensmål. Ellers vil ministe­rens falske miljøbeskyttelses melodi fortsætte med at lyde over landet.

Ministeren bør snarest informere sine rådgivere og sit ministerium om FNs Verdensmål og regeringens løfter herom. Desuden bør han nedsætte et Biodiversitetsråd i lighed med Klimarådet, der kan rådgive ministeren på et sagligt grundlag og uden at tage hensyn til specielle jagtinteresser.

Visited 3 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.