Stakkels Danmark – nu tager de din natur…

ErlingBonnesen

Den fynske revisor Erling Bonnesen har som MF’er været Venstres bannerfører i kampen mod natur og miljø – nu er der overhængende risiko for, at han kan blive udpeget som landbrugsminister.

Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti fremlagde 25. november 2014 en plan med 16 løfter til landbruget. Sammen med Liberal Alliance – der vil gå endnu længere – har de tre partier nu magten til at lancere et frontalt angreb på natur og miljø i Danmark.

Nu skal der hældes gødning på, så planterne ikke længere tvinges til at “sulte” – men hvad med fjorde og det åbne hav og iltsvindskatastroferne?

Nu skal der produceres endnu flere svin end de 30 mio., der hidtil er blevet presset igennem de danske fabrikker, men ikke et ord om gylle og giftige MRSA-infektioner?

Randzoner og krav om efterafgrøder skal fjernes – tværtimod skal der mere vækst i agroindustrien uanset konsekvenserne for vandmiljøet?

Småvandløb og gravede kanaler skal ikke sikres godt miljø men tjene til afvanding – og ikke andet.

Alle støttemilliarderne fra EU skal gå direkte i agroproducenternes lommer – slut med LAG-udvikling i yderområder.

Osv.

Her kan du læse hele VKO’s 16 punkts program for afvikling af naturen i Danmark. Så ved du, hvad der venter:

vandløb

Væk med randzonerne og pyt med økologien i de små vandløb.

1. Omfattende måleprogram og gradvis udfasning af reducerede gødskningsnormer.
De reducerede gødskningsnormer fjernes med en tredjedel om året, så der kan gødskes »landbrugsfagligt optimalt« i 2017 (under hensyntagen til nitratdirektivet.) Samtidig iværksættes hurtigst muligt et omfattende måleprogram for at få mere viden om kvælstoftransport til brug for gennemførelsen af målrettet regulering i 2016. Gødningsregnskaber fastholdes.
2. Harmonikravet for slagtesvin hæves fra 1,4 til 1,7 dyreenheder pr. hektar jord.
3. Handlingsplan for, hvornår og hvordan den målrettede regulering på jord med høj udvaskning gennemføres.
4. Krav om randzoner og efterafgrøder fjernes. De ekstra 60.000 hektar efterafgrøder fra Vækstplan for Fødevarer afskaffes i 2017.
5. Regulering af staldanlæg og marker adskilles, så der sættes loft over emissioner (output) i stedet for antallet af dyreenheder.
6. Fejlklassifikation af vandløb rettes. Smalle, gravede vandløb og flade vandløb tages ud af både første og anden generations vandplaner.
7. Tilladelse til jordbearbejdning før 1. november. Dansk særforbud fjernes.
8. Fra kontrollant til konsulent. Samlet kontrolstrategi baseret på dialog, ansvar og tillid.
9. Konkurrencegaranti til landbruget. Omlagte midler fra landbrugsstøtten til landdistrikterne bruges til at styrke landbrugets konkurrenceevne. Bl.a. ved at øremærke midlerne til ny målrettet kvælstofregulering.
10. Loft på seks måneder for sagsbehandling af miljøgodkendelser. (Målet er tæt på at være opfyldt jvf. den seneste opgørelse).

pigs-in-factory-farm

Som om 30 mio. svin om året ikke var nok? Lars Løkke har lovet svineindustrien, at de kan klemme nok en mio. ind i fabrikshallerne.

11. Indsats mod overimplementering. Nabotjek, analyser og regel om, at nye lovforslag skal indeholde begrundelse, når Danmark går længere end nødvendigt ved gennemførelse af EU-regler.
12. Vækstplan for dansk akvakultur.
13. Konkurrencedygtig økologi og styrket eksport af økologiske fødevarer. Danske økologiske frugtavlere skal ikke have skrappere regler end konkurrenter i Nordeuropa. Støtteordninger skal fremme flere dyr på græs til naturpleje og økologi. Markedsdrevet økologiudvikling skal styrkes, bl.a. af Fonden for Økologisk Landbrug.
14. Kødkontrol af små slagtehuse, ændring af tilskud.
15. Risikovillige Etableringslån til landbrug udvides til fiskerierhvervet.
16. Fiskeri inddrages i Landbrugets Finansieringsbank.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.