Jelved_09 Foto Nicolas Tobias Følsgaard
Kulturminister Marianne Jelved kan heller ikke få at vide, om L&F bidrog til finansieringen af reklameTV for landbruget. Foto: Nicolas Tobias Følsgaard.

Mistanken mod landbrugets lobbyister for urent trav i forbindelse med finansieringen af det skandaleramte TV-program “Hele Svineriet” er ikke blevet fjernet af kulturminister Marianne Jelveds besvarelse af fire spørgsmål fra Folketingets Kulturudvalg.

Ministeren har simpelthen undladt at besvare spørgsmålene. Derfor står det stadig hen i det uvisse, om Landbrug & Fødevarer har spillet en økonomisk uacceptabel rolle i forbindelse med programmets tilblivelse.

Marianne Jelved har bedt Danmarks Radios ledelse svare på, hvad Danmarks Radio har betalt for den eksterne produktion af programmet ”Hele svineriet” (sendt på DR2 lørdag den 16. november 2013), og hvad der normalt betales for eksterne produktioner af tilsvarende kvalitet og varighed?

Danmarks Radios ledelse afviser kategorisk at oplyse kulturministeren om prisen på programmet. Man besvarer det direkte spørgsmål med den kryptiske formulering, at man “ikke har opnået en økonomisk fordel ved den omtalte måde at producere programmet på.”

Her er hele svaret, som Danmark Radio har spist kulturministeren af med:

”Uafhængighed er en central værdi i public service og dermed i DRs programvirksomhed. Det fremgår af DRs programetiske retningslinjer, at DR aldrig må tage hensyn til eller lade sig styre af økonomiske eller politiske særinteresser, og at der ikke må kunne rejses berettiget tvivl om DRs, produktionernes eller medarbejderens integritet.

Produktionen af det program, som omtales af spørgeren, har givet anledning til, at der er rejst tvivl om producentens – og dermed DRs – uafhængighed. DR har derfor bragt den vedhæftede rettelse på DRs ”fejl og fakta”-side (bilag 1), hvoraf det bl.a. fremgår, at programmets præmis ikke var tilstrækkelig klar, samt at valget af produktionsselskabviste sig problematisk. 

JelvedSoren_Gade
Direktør Søren Gade optrådte som TV-vært i det slettede program, men har hidtil afvist at kommentere sin eventuelle økonomiske rolle i forhold til DR2.

DR har på den baggrund valgt ikke at genudsende programmet samt at fjerne det fra dr.dk/tv. Det forekommer meget sjældent, at DR med en lignende begrundelse træffer beslutning om at aflyse en planlagt genudsendelse af et program. 

For så vidt angår spørgsmålene om økonomien i den konkrete produktion henviser DR til, at der er fortrolighed omkring oplysninger om DRs forretningsmæssige forhold i tilknytning til programvirksomheden (jævnfør også, at sådanne oplysninger er undtaget fra lov om offentlighed i forvaltningen). Det kan dog oplyses, at DR ikke har opnået en økonomisk fordel ved den omtalte måde at producere programmet på.”

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.