Sådan ville projektet have ændret landskabet i Nylandsmosen, hvis ikke ministeriet havde sagt nej. Foto: Steen Knarberg

Danmarks ældste kulturtekniske anlæg står ikke længere i fare for at ødelægges af et solcelleprojekt

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) har truffet en opsigtsvækkende afgørelse i den højspændte sag om omdannelsen af Nylandsmosen til en solcellepark, hvor ministeren ikke bare redder den gamle, kulturhistoriske perle, men også fastslår, at Næstved Kommune – og alle andre kommuner – skal respektere deres egen udpegninger af bevaringsværdige landskaber. Med andre ord – borgerne skal kunne stole på de kommunale retningslinjer for, hvad der kan forekomme af afvigelser fra planlovene.

Læs her Kaare Dybvads begrundelse for at stoppe solcelleprojektet, som var planlagt af baronen på Gavnø Gods:

”Indsigelsen er begrundet i, at hele planforslaget ligger inden for kommunens udpegning til  bevaringsværdige  landskaber.  Ifølge  Næstved  Kommunes  retningslinjer  til  bevaringsværdige landskaber, kan der ”normalt ikke udlægges nye områder til boliger, erhverv, større tekniske anlæg og større rekreative anlæg i bevaringsværdigt landskab” og der ”kan normalt ikke etableres anlæg eller foretages ændringer, der kan forringe de landskabelige og kulturhistoriske værdier.”

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S). Foto: Twitter

Det er en national interesse, at de bevaringsværdige landskaber som udgangspunkt friholdes for byggeri og anlæg af hensyn til den landskabelige oplevelse. Ifølge ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen 2018” punkt 3.1.1 skal ”kommuneplanerne indeholde retningslinjer til sikring af bevaringsværdige landskaber, som i udgangspunktet friholder dem for byggeri og anlæg.”

Ifølge kommunens landskabsanalyse indgår området i karakterområde Dybsø og Karrebæk Fjorde, som karakteriseres som ”kystnært åbent, enkelt landskab med stor skala, og fladt skrående terræn mod vandet.” ”I de mest kystnære dele er området sårbart for placering af bebyggelse og tekniske anlæg af enhver slags, da dette vil forstyrre oplevelsen af fjordene som landskabselementer”.

Miljøstyrelsen finder det umiddelbart ikke muligt at sikre det karakteristiske, kystnære fjordlandskab, hvis der etableres solceller på det flade, inddæmmede areal. Oplevelsen af det åbne areal omgivet af vandet, (Dybsø Fjord mod syd og Fladstrand mod nordvest) og skovene, (Vejlø Skov og Basnæs Skov), er vigtige elementer i det karakteristiske landskab.

Kommuneplantillægget må således betragtes som uforeneligt med de hensyn, som land-skabsudpegningerne  i  kommuneplanen  skal  varetage,  og  Miljøstyrelsen  vurderer,  at forslaget ikke understøtter de nationale interesser for landskabsvaretagelsen.”

Læs hele Ministerens indsigelse med Næstved Kommune Center for Plan og Miljø

 Sagen er tidligere blevet omtalt her på siden:

Skal Nylandsmosen plastres til med solceller

Bannerfoto af Nylandsmosen ud til Dybsø Fjord. Foto: Steen Knarberg

 

Visited 3 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Jan Stampe Nielsen

  Hvilken herlig nyhed. Ufatteligt, at Kåre Dybvad Bek kan være medlem af et parti som virker så åbenlys “anti-miljø-natur” orienteret og intet reelt gør ud over at snakke og så ellers rette ind efter eksempelvis L&F.
  Jeg kan anbefale alle Kaare Dybvad bog “De lærdes tyranni”.
  Tillykke til Danmark og baronen må nu sælge nogle flere P billetter og tulipaner på det gods hvar han for få år siden ikke ønskede gæster.

 2. Torben Aagesen

  Dejligt de planer blev stoppet, kan blot håbe det ikke omstødes.
  Nu er det jo op til os vælgere, at husk de ministre der træffer den slags afgørelse ved næste valg.

 3. Charlotte vedtergaard

  Jubiiii så mangler vi bare at planerne for DSB værkstedet får samme tur og bliver flyttet til Øverup som det sig hør og bør …. væk fra istidslandskabet ved Mogenstrup ås som også har stor nationale og internationale værdi

 4. Finn Jensen

  Dejligt at naturen og dermed og so det store fugleliv bliver tilgodeset ved afvisningen af solcelleanlægget projektet 😊

Skriv en kommentar