Vil EU halvere svineindustriens kobber-forbrug?

Fororsgylle

I stigende grad sættes der fokus på svineindustriens forbrug af tungmetallerne kobber og zink, da gyllen gradvis forgifter landbrugsjorden.

Biolog Søren Wium-Andersen glæder sig over på Altinget.dk, 22. august 2916, at EFSA sætter fokus på det alt for høje kobberforbrug i svineindustrien. Og han håber, at EU tager affære.  Vi bringer indlægget her med forfatterens tilladelse.

 

Den danske svineindustri kan næsten halvere kobberforureningen gennem bedre hygiejne og forbedrede sanitære forhold i svinestaldene, siger EFSA. Svineavlerne skal blot følge en anbefaling fra EFSA, EU’s kontor for fødevaresikkerhed, som siger, at kobberindholdet i foderet til smågrise kan reduceres fra 170 til 25 mg per kilo foder.

Søren Wium bredformat

Der er gode takter at spore hos EFSA, der vil sænke indholdet af kobber i foder til smågrise. Nu skal EU bare følge trop, skriver biolog Søren Wium-Andersen.

Den anbefaling bør de følge. For det fremgik af en DCE-rapport i 2015, at over 200.000 hektar dansk landbrugsjord allerede indeholder bekymrende mængder af zink og kobber fra svineindustriens gylle.

EFSA foreslår en ny EU-regulering, der vil reducere den europæiske svineindustris forbrug af kobber med 20 procent. Accepterer EU EFSA’s forslag, vil de nye regler i Danmark resultere i en halvering af svineindustriens kobberbelastning, da Danmark har en meget stor produktion af smågrise.

EFSA’s anbefaling begrundes med, at der er et behov for at reducere kobberbelastningen af de jorder, der omgiver svineindustrierne og har resistensproblemer forårsaget af tungmetalforureningen.

Anbefalingerne vil sikkert møde modstand fra den europæiske foderstofindustri, der har den opfattelse, at foderet fortsat skal indeholde over 25 gange mere kobber, end grisene har behov for.

Industriens begrundelse herfor er, at kobber virker som vækstfremmer. EFSA har den klare opfattelse, at større hygiejne og forbedrede sanitære forhold i svinestaldene samt bedre foder fuldt ud kan substituere reduktionen i kobbertilsætningerne.

EFSA anbefaler også, at der gennemføres målinger af landbrugets kobberforurening i de områder, der er påvirket af kobbertilsætninger til foderet, da ESFA er betænkelig ved den antibiotikaresistens, som det meget høje kobberindhold i gyllen inducerer.

PederstorupGylle

Hvor meget kobber eller zink er der i de mange millioner tons gylle, svineindustrien spreder over halvdelen af Danmarks areal? Det kan man ikke få oplyst, hævder biolog Søren Wium-Andersen.

Tiltrængt opstramning
Oplysninger om, hvor forureningerne forekommer, er nødvendige. I dag kan vi ikke få oplyst, hvor de store forureninger, der allerede er sket af landbrugsjorden med zink og kobber, er beliggende. Oplysningerne stilles end ikke til rådighed for de kommuner, der skal føre tilsyn med udbringningen af zinkholdig gylle.

Det er uholdbart. Det er samtidigt et eksempel på, at miljøministeren lægger opgaver ud til kommunerne, men ikke giver kommunerne det nødvendige værktøj til at håndhæve reglerne.

EU har for kort tid siden strammet op på anvendelsen af zink, hvorfor jeg vil håbe, at EU snarest også følger op med en stramning på svineindustriens anvendelse af kobber.

Det kan undre, at det ikke allerede er sket, når EFSA finder, at alene forbedret hygiejne og gode sanitære forhold virker vækstfremmende for smågrisene. En opstramning på området er efter min opfattelse tiltrængt, for forureningen af jorden med tungmetallerne kobber og zink er ikke bæredygtig.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.