Er edderfuglen på vej ud af den danske fauna uden at miljøministeren løfter en finger? Foto: Søren Wium-Andersen

Biolog Søren Wium-Andersen skriver den 9. maj 2021:

Kære Lea Wermelin,

For mig klinger det hult, når ministeren gang på gang slår på, at biodiversiteten er vigtig, og at hun agter at gøre noget for at bevare den, mens ministeriet står vagt om at beskytte hobbyjagten på en bestand af edderfugle.”

Citat fra mit indlæg på Altinget, som blev fremsendt til dig den 2. marts med et ønske om, at du oplyser, hvorfor den danske regeringen ikke har fulgt henstillingen fra EU-Kommissionen fra den 19.06.2019 om temporært at frede de arter af fugle, der er i tilbagegang. I indlægget benyttede jeg udtrykket hobbyjagt for at understrege, at der ikke er arbejdspladser i jagt på edderfugl.

Miljøminister Lea Wermelin (S). Pressefoto

Da jeg ikke fik et svar på min henvendelse, havde jeg et ind­læg på Altinget den 8. april, hvor jeg uddybede mit tidligere indlæg med en række nye detaljer, se >>Biolog: Mil­jøministeriet tilgodeser jægernes interesse og skader biodiversiteten<<.

Den 4. maj svarer ministeriet – på dine vegne – på min henvendelse fra den 2. marts. Dit departement oplyser, at du får mange breve, hvorfor svaret er skrevet af kontorchef for Vild Natur og Biodiversitet, Charlotte Brøndum. Kontorchefen undlader omhyggeligt at svare på det stillede spørgsmål om henvendelsen fra EU-Kommissionen.

Dit ministerium har siddet ikke mindre end to anmodninger overhørig i 2019 om at frede edderfuglen. Nemlig den nævnte anmodning fra EU-Kommissionen samt en fra AEWA(En international Vandfugleaftale, som Danmark tilsluttede sig i 1998. Henvendelsen fra AEWA har dit ministerium afvist ved at anven­de en juridisk finte i form af en reservation, som dit ministerium har udnyttet for at opretholde jagten på edderfugl. Hvad angår hen­vendelsen fra EU-Kommissionen, så undlader kontorchef Charlotte Brøndum at besvare spørgsmålet. Det sker på trods af, at ministeriet i 2019 indberettede til EU-Kom­missionen, at bestanden af edderfugl er i tilbagegang på såvel kort som lang sigt.

I 2019 blev der skudt ikke mindre end 22.544 edderfugle hanner her i landet. De er blevet skudt fra motor­både. Mange sikkert i de udlagte Fuglebeskyttelsesområder, hvor der ikke er nogen restriktioner for jagt.

Det fremgår af henvendelsen fra EU, at dersom fugle har faldende bestande, er jagten på dem ikke bæredygtig med mindre, der foreligger en management plan for arten. I stedet for at holde sig til EUs bestemmelser, klamrer dit ministerium sig til en udtalelse fra DCE(Nationalt Center for Miljø og Energi) på Århus Uni­versitet, hvor DCE har udarbejdet en hjemmestrikket fortolk­ning af, hvornår jagt på edderfugle i de danske farvande er bæredygtig.

Denne rent danske opfattelse er i direkte mod­strid med EU-Kommissionens, hvilket ministeriet naturligvis er vidende om. Dit ministerium har end ikke oplyst de grønne organisationer i Vildtforvaltningsrådet om EU-Kommissionens henvendelse fra 2019 om ønsket om at jagtfrede alle fuglearter i tilbagegang. En aktindsigt har desuden vist, at DCE ikke er blevet an­modet om at tage højde for EU-Kommisionens ønske om at jagtfrede arter med vigende bestande, da ministeriet bestilte en ny rapport hos DCE om det biologiske grundlag for en jagttidsrevision i 2022. I stedet har DCE udarbejdet en speciel dansk definition af begrebet bæredygtighed til ministeriet, der tillader, at jagten på en række trækkende arter af fugle med faldende bestande i de danske farvande kan opretholdes.

Edderfuglene jages rundt fra lokalitet til lokalitet, så de ender i mindre optimale områder. Foto: Søren Wium-Andersen

I 2019 blev der skudt ikke mindre end 22.544 edderfugle hanner her i landet. De er blevet skudt fra motor­både. Mange sikkert i de udlagte Fuglebeskyttelsesområder, hvor der ikke er nogen restriktioner for jagt. For der foreligger for nærværende hverken mål eller forvaltningsplaner for de marine fuglebe­skyttelsesområder, hvilket er en klar overtrædelse af EU’s fugledirektiv. Det gør der heller ikke for de seks nye områder, som netop har været i høring. Den intensive jagt på edderfugle forjager i perioden fra den 1.10 til den 31.01 alle de rastende fugle fra deres foretrukne fourageringsområder. Fuglene forjages til andre områder, som ikke er optimale for dem, og til skade for fuglenes overlevelse.

Situationen er naturligvis uholdbar, hvorfor du får dette åbne brev i håbet om, at du får min henvendelse at se. Du har gentagne gange slået fast, at biodiversiteten skal fremmes. Her kan du fremme biodiversiteten ved, at du gennemfører et passende indgreb. Det kan gøres ganske enkelt,  og helt uden,at det koster arbejdspladser, nemlig ved at ophæve den danske AEWA reservation, og ændre jagttidsbekendtgørelsen. Det vil jeg håbe, at du vil gøre selvom din administration helt åbenbart ønsker at bevare hobbyjagten på den stadigt vigende bestand af edderfugl og en række andre arter, hvilket er i klar modstrid med dine egne og EU’s ønsker om at frem­me biodiversiteten.

Med venlig hilsen

Søren Wium-Andersen


Kopi af mail sendt til miljøministeren den 2. marts 2021.

Til miljøminister Lea Wermelin

I fredags var vedlagte debatindlæg at læse på miljødebatten på Altinget.

Kan ministeren ikke oplyse mig om, hvorfor den danske regeringen ikke har fulgt henstillingen fra EU-Kommissionen, Ref: Ares(2019)3896523-19/06/2019, om temporært at frede de arter af fugle, der er i tilbagegang på Fugledirektivets Annex II og for hvilke, der ikke er udarbejdet en internatio­nal handlingsplan. Da der ikke er udarbejdet en handlingsplan for edderfugl, er denne art omfattet af EU-Kommissionen henstilling om at leve op til Fugledirektivet.

Med venlig hilsen

Søren Wium-Andersen

One Comment

  1. Annette Rosenmunthe

    Miljøministeren kan da umuligt sidde denne henvendelse overhørig! Så fungerer det hele mere sygt, end jeg har fantasi til at forestille mig!

Skriv en kommentar