Den danske fiskemels- og fiskeolieindustri er førende i EU og blandt de største i verden, så der er store økonomiske interesser på spil. Foto: Jo Anne Mcarthu/Unsplash

Når småfisk fanges i store mængder, mangler de som et led i havets fødekæder, hvor de er fødegrundlag for bestandene af større fisk og havfugle, skriver biolog Søren Mark Jensen i et svar til branchedirektør Anne Mette Bæk, 8. september 2023 på Altinget.dk

Anne Mette Bæk

Det er ikke forbavsende, at den danske fiskemels- og fiskeolieindustri tager til genmæle. Den danske fiskemels- og fiskeolieindustri er førende i EU og blandt de største i verden, så der er store økonomiske interesser på spil. I et debatindlæg i Altinget replicerer Anne Mette Bæk, direktør for brancheforeningerne Marine Ingrediens Denmark og European Fishmeal and Fish Oil Producers, på en formulering, jeg havde i et tidligere indlæg om dansk naturpolitiks sørgelige tilstand.

Artiklens forfatter Søren Mark Jensen

Det faldt Anne Mette Bæk for brystet, da jeg skrev, at langt hovedparten af de fisk den danske fiskeflåde fanger, anvendes til dyrefoder og til fodring af laks i de norske havbrug, og at dansk fiskeri dermed bidrager til at tømme havene for liv ved at understøtte ikke-bæredygtig landbrugs- og havbrugsproduktion.

Det er ikke forbavsende, at den danske fiskemels- og fiskeolieindustri tager til genmæle. Den danske fiskemels- og fiskeolieindustri er førende i EU og blandt de største i verden, så der er store økonomiske interesser på spil.

Sandhed med store modifikationer

Anne Mette Bæk anerkender stiltiende, at den helt overvejende del af den danske fisketonnage anvendes som dyrefoder.

Så jeg går ud fra, at hun er enig med mig i, at der dermed er et kæmpespild af protein, kalorier, mineraler med videre, når fiskene går gennem husdyr eller havbrugslaks, før slutprodukterne kød, mejeriprodukter og laks ender på vores spiseborde.

Sådan er det bare, når man har ekstra led i fødekæden. Det svarer til det store spild, der er i landbrugets fødevareproduktion, når markerne bruges til at dyrke foderplanter til husdyr og ikke til at dyrke planter, som kunne anvendes til menneskeføde.

    ”At påstå at disse fisk er uegnede som menneskeføde er ukorrekt. Faktisk ville de være udmærket menneskeføde, vi har bare ikke tradition for at bearbejde og spise dem”

Anne Mette Bæks modargument er imidlertid, at hovedparten af de fisk, der fanges af den danske fiskeflåde, ikke har værdi som spisefisk for mennesker, hvorfor hun mener, at det giver god mening at bruge dem til opfodring af husdyr og lakseopdræt.

Det er imidlertid en sandhed med voldsomt store modifikationer.

Når disse enorme mængder af småfisk fanges i store mængder, mangler de som et led i havets fødekæder,Foto: Noaa/Unsplash

“Uegnede” fisk er udmærket menneskeføde

De meget store mængder af småfisk, der landes, udgøres primært af tobis, sperling og brisling, som indenfor fiskerierhvervet samlet går under betegnelserne ”skidtfisk”, ”proteinfisk” eller ”industrifisk”, og som omdannes til fiskemel og fiskeolie, der bruges som kraftfoder til husdyr og burlaks.

At påstå at disse fisk er uegnede som menneskeføde er ukorrekt. Faktisk ville de være udmærket menneskeføde, vi har bare ikke tradition for at bearbejde og spise dem.

Men det var nu ikke det, der var min hovedpointe. Den er, at når disse småfisk fanges i store mængder, mangler de som et led i havets fødekæder, hvor de er fødegrundlag for bestandene af større fisk og havfugle.

Anne Mette Bæk fremhæver også i sit indlæg med referencer til diverse undersøgelser, at indtagelse af fisk generelt giver et lavere drivhusgasaftryk end indtagelse af kød, og at bundtrawl resulterer i mindre skade på havmiljøet end landbrugets næringsstofbelastning.

Jeg skal ikke i dette indlæg komme nærmere ind på, om fiskeriet eller landbruget er den største natur- og miljøsynder. Blot kort konstatere at konsumfisk i dag overvejende stammer fra dambrug og havbrug.

Det anses af mange for dyremishandling og resulterer i store miljøpåvirkninger grundet foderspild og ekskrementer, i et stort forbrug af antibiotikum og kobber, i laks med en sundhedsmæssigt ringe balance mellem omega 3 og omega 6 og i anvendelsen af kemikalier for, at laksene kan få den røde farve, som forbrugerne forventer, og som de vildtlevende laks jo har naturligt.

Laksefarme i Norge: Værre end svinefabrikker

Mere opmærksomhed på uheldige strukturer

I min optik, som biolog og økolog, er de overordnede strukturer og indretningen af både den konventionelle landbrugsproduktion og fiskerierhvervet således skruet galt sammen.

Dansk landbrug bruger halvdelen af vores fælles danske landskab til at dyrke foderafgrøder som raps, majs, hvede og byg til den industrielle husdyrproduktion. Selvom vi ved, at dette fortrænger og overbelaster vores natur.

Inklusiv vores havområder med kvælstof, og samtidig med at slutprodukterne er usunde og klimabelastende animalske fødevarer, som vi jo efterhånden alle godt ved, bør erstattes med plantebaseret mad.

De uheldige strukturer indenfor dansk landbrug er noget, flere og flere bliver opmærksomme på.

Men det er nok mindre kendt, at de fisk, som fanges af den danske fiskeflåde og bearbejdes i den danske fiskeindustri, helt overvejende – og ligesom vores markafgrøder – anvendes som dyrefoder i den danske husdyrindustri med dens årlige produktion af omtrent 200 millioner husdyr samt som fiskefoder i den store norske lakseindustri.

Søren Mark Jensen, selvstændig senior natur- og miljørådgiver, cand.mag. i biologi og kulturgeografi (Roskilde Uni. 1980)

Anne Mette Bæk, direktør, Marine Ingredients Denmark og European Fishmeal and Fish Oil Producers cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1996)

Bannerbillede: Sardiner i mængder. Foto: Kate Estes/Unsplash

Visited 15 times, 3 visit(s) today

Kommentarer

 1. Preben Rasmussen

  Et spændende og veldokumenteret indlæg der trækker parelleller mellem industrilandsbrugets forbrug af proteiner til kødproduktion og industrifiskeriets rolle i opdræt af fisk. At undskylde bundtrawlfiskeriets skadelige virkninger på havbunden med landbrugets kvælstofudledninger giver ingen mening og er useriøs debatkultur.

 2. Carsten Troelsgaard

  tobis, sperling, brisling, smelt
  Ammodytes tobianus,Trisopterus esmarki,Sprattus sprattus,Osmerus eperlanus

  brislinger, tobis, smelt .. opskrifter:
  https://fiskerkonensopskrifter.dk/fritterede-brislinger/
  https://smaabaadsfiskeri.dk/fiske%20opskrifter/tobis%20%26%20brisling.html

  Seneste pris pr dåse_ansjos mindre end min pegefinger: 2kr
  brisling som skidtfisk: 3kr/kg

 3. De danske erhvervsfiskere har været så grådige, at de i praksis har tømt havet omkring Danmark for fisk, og de bestande som der er tilbage, er slet ikke store nok til, at de kan reproducere sig selv i et omfang, så tidligere tiders bestande kan blive genopbygget.

  Men det mest tossede er, at erhvervsfiskerne kun tjener småpenge på de fisk som de eksporterer, og endnu mere skørt er det, at man tillader et omfattende fiskeri efter de såkaldte industrifisk, der bruges som billigt foder til svin og fjerkræ, og kun indbringer fiskerne få ører kilo’et, og disse små stimefisk er ellers vigtig føde for de meget mere værdifulde konsumfisk.

  Løsningen vil være, at alle fiskekvoter inddrages, det er jo ikke erhvervsfiskernes fisk, som lever ude i havet, det er derimod samfundets fisk, og så skal kvoterne i en årrække skæres helt derned, hvor fiskerne kun må fange den mængde fisk, som de kan sælge på hjemmemarkedet, for selvfølgelig skal danskerne kunne spise friskfanget fisk, fra havet omkring Danmark.

  Og så skal det fremover laves sådan, at erhvervsfiskerne skal købe deres kvoter for et eller to år ad gangen på auktioner, for selvfølgelig skal samfundet ha’ en betaling for, at fiskerne kan tjene penge på de fisk som de fanger.

 4. Alle de fisk der i dag bruges til opdræt af fisk, er også egnet til konsum. Det trofiske niveau for laks: 1 kg laks, der har ædt 10 kg små fisk, 10 kg små fisk der har ædt 100 kg vandlopper og andet zooplankton, vandlopper der har ædt 1000 kg planteplankton. Og nu mener biologerne at de danske og svenske skidtfisk trawlere har hentet så mange brisling i Østersøen at der nu er udsigt til et totalt stop for brisling i Østersøen i 2024.

  Læs også de mange andre artikler fra Levende Hav om industrifiskeriets ødelæggelser.

 5. For nogle få år siden så jeg en norsk udsendelse om livet på nogle holme langs kysten.
  Man kunne ikke længere have så mange får som tidligere. Mangelen af småfisk gjorde at havfuglene der ynglede på øerne ikke længere gødede græsset nok..

Skriv en kommentar