Fagfolk fastslår: Natura 2000-områderne forringes af landbrugspakken

Høringssvaret af den til landbrugspakken tilknyttede SMV-rapport fra Biologisk Institut ved Københavns Universitet påpeger den øgede forurening fra landbrugspakken. Den vil være i modstrid med Vandrammedirektivet, overtræde beskyttelsen af Natura 2000-aftalen, øge forureningen med fosfor og belaste drikkevandsforsyningerne. Kritikken af den den Strategisk MiljøVurdering vedr. ændrede gødskningsnormer er udarbejdet af professor Kaj Sand-Jensen (th.), lektor Jens Borum (midt) og lektor Hans Henrik Bruun (tv.), Biologisk Institut, Københavns Universitet.

KajSand001HHmed-eghjort-JCS-llllOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Resume
Landbrugspakken vil få negative miljøeffekter. Ifølge vores beregninger vil Landbrugspakken medføre
en merbelastning af grundvand, søer, fjorde og kystnære farvande med kvælstof i hele perioden 2016‐2021.

Denne merbelastning vil forringe miljøtilstanden og bringe den endnu længere væk fra målene om god økologisk tilstand, som Danmark har forpligtet sig til via sin tilslutning til Vandrammedirektivet.

Landbrugspakken vil endvidere være en overtrædelse af beskyttelsen af Natura 2000 områder, idet der vil være risiko for negative effekter på adskillige Natura 2000 områder. Merbelastningen af vandområderne med fosfor er ikke indregnet i baggrundsmaterialet, men Landbrugspakken vil forventeligt øge fosforbelastningen og bidrage til yderligere at reducere miljøkvaliteten i søer, fjorde og kystnære farvande.

Heller ikke den øgede kvælstofbelastning af grundvandet er vurderet men kan vise sig at blive uhyre kostbar for drikkevandsforsyningen.

Generelt og baggrund
Miljørapporten, som ligger til grund for høringen, er løst formuleret, præget af teknikaliteter, svært læselig og tallene er svære at gennemskue.

Selv om vi er trænede i at læse tal, har det været svært at tjekke det faglige grundlag for tallene og deres validitet. Vores opgørelse af kvælstofeffekten på vandmiljøet tager udgangspunkt i udkastet til vandplaner samt et ’konsolideret’ budget givet i Teknisk notat om kvælstofudvalgets korrektioner af 16. december 2015 (udarbejdet af Udvalget For Kvælstofregulering).

Også dette notat er vanskeligt gennemskueligt, men vi betragter umiddelbart de nævnte korrektioner som vel optimistiske og har kun medtaget de korrektioner som forekommer bedst underbyggede, omend stadig optimistiske.

Vores beregninger vedrører året 2021, hvor ministeriet har opgjort de negative effekter af landbrugspakken til at være mindst. Den negative effekt af pakken i årene fra 2016 til 2021 vil således være betydeligt større end den nedenfor beregnede.

Læs hele høringsnotatet her.

Science_tabel 1

Science_Tabel1-2Også DANVA, der er vandselskabernes brancheforening, mener, at SMV-rapporten er ufyldestgørende. I sit høringsnotat hævder DANVA, at rapporten er så mangelfuld i sin omtale af problemerne for drikkevandet, at den ikke opfylder lovens krav. Læs hele notatet her.

Comments

comments

En kommentar til Fagfolk fastslår: Natura 2000-områderne forringes af landbrugspakken

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.