Fuglevenner klager til EU: Vil stoppe regeringens overgreb på beskyttet natur og fugleområder

Kortnæbbet gås er en af de fuglearter, der mister vigtige levesteder med regeringens “afbeskyttelse” af Natura 2000-områder. Foto: Albert Steen-Hansen.

Dansk Ornitologisk Forening har klaget til EU over, at regeringen vil ophæve beskyttelsen af store arealer EU-beskyttet natur. Foreningen vil have EU til at stoppe planerne, som rammer tusindvis af fugle, og som ikke er set lignende i EU. Danmark mister beskyttet natur, selv om regeringen har udpeget andre områder. Det skriver Uffe Rasmussen på vegne af Dansk Ornitologisk Forening, den 13. november 2018.

Ynglende havørne står til at miste nogle af deres leveområder. Foto: DOF.

Tusindvis af svaner, gæs, ænder og hjejler mister beskyttet natur og levesteder, hvor de kan æde sig fede på træk.

Fredede og sjældne rovfugle som havørn, rød glente og hedehøg mister vigtige levesteder, hvor de kan yngle i fred eller fange føde.

Det er nogle af konsekvenserne af, at den danske regering med fødevare- og miljøminister Jakob Ellemann-Jensen i spidsen vil ophæve beskyttelsen af mange vigtige fugleområder. Arealerne er beskyttet af EU som Natura 2000-områder og svarer cirka til arealet af Langeland og Anholt til sammen – eller omkring 30.000 hektar.

Men nu har Dansk Ornitologisk Forening klaget til EU-Kommissionen over det, som foreningen kalder et overgreb på beskyttede fugle- og naturområder i et omfang, der ikke er set lignende hverken i Danmark eller i EU.

Egon Østergaard, DOF.

– Vi klager, fordi det er uacceptabelt, at vores regering og miljøminister er i gang med et hidtil uset og uhørt overgreb på beskyttet natur og fugles vigtige levesteder. Vi håber, at EU vil sætte en kæp i hjulet på den danske regerings planer, så vi kan bevare vigtige naturområder, som vi og mange forskere er enige om, at vi forvejen har for lidt af, siger Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening.

I sin klage til EU-Kommissionen fremhæver foreningen blandt andet, at:

• Ophævelsen af beskyttelsen af så stort et areal, som regeringen har besluttet, i sig selv umuligt kan være lovligt
• Arealerne til fuglebeskyttelsesområder bliver markant mindre og kommer til at påvirke fuglearter som rød glente, hjejle, sædgås og hedehøg, som Danmark har en særlig forpligtelse til at beskytte
• De arealer, regeringen vil gøre til nye Natura 2000- arealer, er nogle helt andre naturtyper, end dem, regeringen fjerner fra beskyttelsen, og at de fuglearter, der rammes, ikke får ny natur
• Ingen uafhængige forskere har vurderet konsekvenser for fuglene af at fjerne de udpegede områder fra Natura 2000-beskyttelsen

Det var daværende miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), der gav ordre til at beskære statens Natura 2000-områder. Ministeren nærede en dyb modvilje mod naturfredning, som han mente kunne hæmme landbrugets frie udfoldelse.

Jakob Ellemann-Jensen (V) skal nu forsøge at rage kastanjerne ud af ilden efter sin lidet populære forgænger. Hvis EU giver DOF medhold i klagen, vil Ellemann-Jensen være tvunget til at opgive hele “afbeskyttelsen”.

Danmark mister natur og vigtige fugleområder
Regeringen har udpeget andre arealer af tilsvarende størrelse, som skal beskyttes under Natura 2000-direktiverne.

Men DOF påpeger, at de nye arealer på ingen måde kan erstatte de naturtyper, som fjernes fra beskyttelsen, fordi det er helt andre naturtyper, end de arealer, regeringen ophæver beskyttelsen af.

Hjejler og svaner, der mister for eksempel græsmarker, marker med vintersæd eller andre åbne landskabstyper, får ingen gavn af, at skov bliver til Natura 2000-område. Dermed får de fuglearter, som rammes af fjernelsen af arealer, ingen nye levesteder.

– Uanset, hvor tit miljøministeren gentager, at han tilfører Danmark ny natur og bare fjerner kornmarker og byggeri fra Natura 2000-beskyttelse, så er og bliver hans overgreb en nedprioritering af dansk natur, som rammer mange fuglearter, og som går stik imod alle anbefalinger om at sørge for mere og bedre natur for at beskytte vores mange arter, siger Egon Østergaard.

Derudover er de fleste af de nye arealer i forvejen statsejede naturområder, som staten bør drive med hensyn til naturen.

Ophævelsen af beskyttelsen rammer samtidig vigtige vandfuglebeskyttelsesområder, som regeringen har forpligtet sig til at beskytte, de såkaldte Ramsar-områder.

Hjejlerne fra Skandinavien står til at miste nogle af deres vigtige rastepladser, hvis regeringen gennemfører sine planer. Foto: Wikimedia.

De områder, der både er Natura 2000-beskyttede og Ramsar-områder, udgør samlet 20.000 hektar af de i alt omkring 30.000 hektar, regeringen tager ud af beskyttelsen.

Få lodsejere får gavn af mistet natur
Regeringen vil ophæve beskyttelsen af de primært privatejede områder for at gøre det muligt for lodsejerne at dyrke de hidtil beskyttede arealer mere intensivt.

– Regeringen har meget travlt med at vise sine vælgere, at man er grøn og naturvenlig. Men i denne sag har vi en sort regering, der ophæver fuglebeskyttelsesområder for at tilgodese ganske få lodsejere. Naturen og fuglene taber, og det er helt urimeligt, siger Egon Østergaard.

Læs hele DOF’s klage til EU-Kommissionen

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.