Geografisk fordeling af analyseresultaterne for TFA fra massescreening 2020. Resultaterne er opdelt i kategorierne ”fund over kravværdien for pesticidstoffer på 0,1 μg/l”, ”fund mellem detektionsgrænsen (LD) og 0,1 μg/l” og ”ikke påvist”. LD for TFA er 0,05 μg/l, hvilket reelt er kvantifikationsgrænsen (LQ). Det terrænnære grundvand defineres som det grundvand, der ses som fysisk højtstående grundvand og som forårsager en direkte påvirkning som indtrængen i kældre, indsivning i utætte rør, vand på terræn mv., men det er også disse vandmasser, der gradvis siver ned til de egentlige grundvandsmagasiner, der oppumpes til drikkevand fra 20-100 meter under jordoverfladen. Ved større dybder øges risikoen for at træffe vand, der er uanvendeligt som drikkevand på grund af især salt (natriumklorid) fra havet eller salthorste.

Siden 2020 har Miljøstyrelsen vidst, at stort set alt terrænnært grundvand i Danmark er forurenet med TFA, som er et nedbrydningsprodukt fra bl.a. godkendte sprøjtegifte. Ud af 247 grundvandsprøver var de 219 forurenede med TFA, hvilket svarer til 89 procent. Som kortet ovenfor viser, er forureningen påvist overalt, men Miljøstyrelsen har hidtil intet gjort for at stoppe den.

Kontorchef Maria Sommer Holtze

Det fremgår af et fagligt notat fra Miljøstyrelsen selv, der er dateret 23. februar 2021. I notatet står der, at ”Miljøstyrelsen er i gang med at afklare, om anvendelsen af pesticider og biocider er en kilde til de konstaterede fund af TFA”, men det har vist sig at være forkert. Først nu – to år senere – går Miljøstyrelsen i gang med at undersøge, hvordan en sådan afklaring kunne finde sted.

Til nyhedsmediet Altinget.dk udtalte kontorchef Maria Sommer Holtze 26. januar 2023, at først nu agter Miljøstyrelsen at undersøge sagen efter at der var fundet PFAS i hønseæg. ”Vi er nødt til at finde ud af, hvad der er op og ned. Og derfor er vi i gang med at finde ud af, hvordan vi kan få overblik over, hvad der er af PFAS-stoffer i de pesticider, landbruget bruger,” udtalte Holtze. ”Så det, at vi sætter en undersøgelse i gang, er ikke det samme som, at vi frygter, at der er noget farligt i de pesticider, der bliver brugt,” understregede Maria Sommer Holtze overfor Altinget.dk.

Her er det faglige notat med resultaterne af den første massescreening af det terrænnære grundvand

Elleve problemgifte på det danske marked

I EU-vurderinger fremgår TFA som nedbrydningsprodukt fra pesticiderne flurtamon og flufenacet, der ikke indgår i pesticidprodukter, der har været godkendt eller registreret solgt i Danmark, men Miljøstyrelsen har i februar 2021 opgjort, at der er 22 pesticider registreret solgt i Danmark, som kan være moderstoffer til TFA. Dette er baseret på, at der i stoffernes kemiske struktur indgår en trifluormethyl-gruppe (-CF3). Af de 22 stoffer indgår 12 af stofferne i aktuelt godkendte pesticidprodukter.

Redaktionen har gennemgået de mange hundreder af sprøjtegifte på det danske marked ved hjælp af Middeldatabasen, der drives af det landbrugsfaglige videncenter SEGES, og vi har identificeret elleve af disse potentielle moderstoffer til TFA-forureningen. Stofferne forekommer i mindst 36 forskellige produkter, men hertil kommer yderligere omkring 101 produkter, der tidligere har været brugt.

Se listen over TFA-moderstoffer

Denne liste opsummerer de 28 sprøjtegifte (venstre kolonne), som de tyske miljømyndigheder har identificeret som ophav til TFA-kemikalier i vandmiljøet (se den tyske rapport figur 2). I næste kolonne er der angivet, hvilken type gift det pågældende middel tilhører. Redaktionen har dernæst afsøgt Middeldatabasen fra SEGES for disse giftstoffer og identificeret 11 af dem fordelt på mindst 36 produkter, der aktuelt er på markedet for danske landmænd og gartnerier (næste kolonne). Yderligere har vi identificeret mindst 101 sprøjteprodukter, der tidligere har været markedsført her i landet, men som ikke længere kan erhverves eller bruges lovligt (kolonnen til højre).

For biocider er der tilsvarende 6 stoffer med en trifluormethyl-gruppe, der er registreret solgt som bekæmpelsesmidler i Danmark. Tre af stofferne indgår i produkter, der aktuelt er godkendt som biocider i Danmark. Ifølge Miljøstyrelsen foreligger der heller ikke dokumentation for, at TFA dannes fra aktivstofferne i de produkter, der har været anvendt som pesticider og biocider i Danmark. I modsætning hertil tvivler de tyske miljømyndigheder ikke på sammenhængen mellem den udbredte TFA-forurening af de terrænnære grundvand og den udstrakte anvendelse af sprøjtegifte gennem årerne.

Bannerbillede: Der sprøjtes. Foto: Pressefoto/Landbrug & Fødevarer

Visited 24 times, 12 visit(s) today

Kommentarer

  1. Pingback: Tonsvis af PFAS-pesticider er brugt i landbruget gennem 70 år. Alligevel er de undtaget et forbud mod PFAS | Gylle.dk

  2. Pingback: Danske landmænd sprøjter løs med PFAS-sprøjtegifte trods indtrængende advarsler fra miljøeksperter | Gylle.dk

  3. Pingback: Landbrugstoppen sprøjter løs med PFAS-midler | Gylle.dk

Skriv en kommentar