OLYMPUS DIGITAL CAMERADavidRehlingI en leder i Information 27. februar 2015 stiller David Rehling skarpt på partiet Venstre, der truer med, at de særlige regler om kystbeskyttelse dels skal ophæves, dels skal svækkes, og at kystbeskyttelsen i det hele taget skal overlades til kommunerne, hvis Venstre får magten efter et valg. Læs et uddrag af lederen her:

 

Kyst. Sig ordet. Luk øjnene. Frem vælder en række danmarksbilleder af lands møde med hav. Oehlenschläger digtede om »brede bøge nær salten østerstrand«. H.C. Andersen lovpriste »Du danske friske strand med vilde svaners rede«.

Internationalt hævder Danmark sig ved kyster, der er markant uspolerede i forhold til, hvad andre lande har udsat sig selv for. Dette særpræg skyldes en rettidig omhu i lovgivningen. Siden 1917 har naturfredningslove ydet en stadigt stærkere beskyttelse af de danske kyster.

Men det skal nu være slut. I hvert fald, hvis det står til partiet Venstre. Partiet foreslår, at de særlige regler om kystbeskyttelse dels skal ophæves, dels skal svækkes, og at kystbeskyttelsen i det hele taget
skal overlades til kommunerne.

Når Venstres forslag har udløst chok blandt natur- og miljøorganisationer, skyldes det, at friholdelse af kysterne for bebyggelse er al naturbeskyttelses moder i Danmark.

Kysttyveri
Skal Grenen ved Skagen se sådan her ud? Foto: DN.

Den allerførste naturfredningslov gennemført under den radikale Zahle-regering i 1917 sikrede offentlighedens uhindrede adgang til at færdes langs de danske strande. I 1937 udvidede Folketinget under Th. Staunings SR-regering loven til også at omfatte et forbud mod bebyggelse 100 meter indlands fra stranden. Under den borgerlige VKR-regering 1968-71 skærpedes forbuddet. Under Nyrups SR-regering blev 100-meter-zonen udvidet til 300 meter, og der indførtes en særlig kystnærhedszone fra de 300 meter og tre kilometer ind i landet, hvor indgreb i landskabet kræver en særlig planlægningsmæssig begrundelse.

I forbindelse med udvidelse af strandbeskyttelseslinjen til 300 meter gennemgik en særlig, midlertidig Strandbeskyttelseskommission alle landets kyster for at sikre, at linjen har et forløb, der giver mening i forhold til beskyttelseshensynet. De steder, hvor stedfunden udvikling gjorde linjen meningsløs, blev den tilsvarende formindsket.

Den frie kyst som et nationalt sindbillede er tænkeligt forklaring på, at Anders Fogh Rasmussens ellers miljøfjendtlige regeringer ikke søgte at slette strandbeskyttelseslinjen efter valget i 2001. En årsag kan være, at konservative ledere som Connie Hedegaard og Per Stig Møller fastholdt deres partis tradition som vogter af fædrelandets kulturarv.

Søren Pape
Den nye konservative partileder Søren Pape har droppet partiets miljøbevidste linje og støtter nu Venstres prisgivelse af de danske kyster.

Den nye konservative leder, Søren Pape, har imidlertid – formentlig inspireret af sin tid som borgmester i Viborg – lagt sig på fjendtlig kurs over for statsligt engagement i planlægning og miljø. Det kan være med til at give Venstre en fornemmelse af en enestående mulighed for at løsne begrænsninger i ejendomsretten.

I sin kommentar til Venstre-forslaget siger præsidenten for Danmarks Naturfred-ningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen:

»Det er ikke kun et kysttyveri, men også et generationstyveri af de helt store.«

Læs hele lederen her.

Comments are closed.