Der er importeres masser af skydefugle til de danske jægere, bl.a. fra Polen, men alt for ofte fifles der med papirerne. Importen kan overføre fugleinfluenza.

To ud af hver tre importører af fuglevildt til jagtformål overtræder lovgivningen for indførsel af skydefugle til de danske jægere. I fjorten ud af 22 kontroller i sommeren 2016 har Fødevarestyrelsen sanktioneret for overtrædelse af reglerne vedrørende indførsel, omsætning og udsætning af fjervildt m.v. Det fremgår af Fødevarestyrelsens endelige rapport fra november 2016 over aktionen mod importørerne.

De hyppigst konstaterede overtrædelser af reglerne var:

1. Manglende anmeldelse af bedrift med fjervildtopdræt til Fødevarestyrelsen. Fundet ved fem kontroller.

2. Veterinærdokumenter, som ledsagede fuglene, angav ikke korrekt bestemmelsessted for disse. Fundet ved fire kontroller.

3. Modtagere af fjervildt var ikke registrerede som importør hos Fødevarestyrelsen. Fundet ved tre kontroller.

4. Der kunne ikke forevises optegnelser over dato og sted for udsætning af fjervildt i naturen. Fundet ved tre kontroller.

Der indføres også masser af rugeæg for at skaffe skydefugle til de danske jægere. Kilde: TRACES.

En kontrol har medført politianmeldelse for overtrædelse af reglerne omkring transport af dyr, hvor fasankyllinger er transporteret i mere end 12 timer, uden at de havde adgang til foder og vand under transporten.

En modtager af fasaner har fået et forbud mod at udsætte fasanerne, da disse var ældre end otte uger ved indførslen til Danmark, og derfor ikke længere lovligt kunne udsættes i naturen.

De øvrige overtrædelser af reglerne er sanktioneret med indskærpelser.

I alt er der konstateret 30 overtrædelser af reglerne, og af disse er de 25 sanktioneret med en indskærpelse, en overtrædelse er sanktioneret med et forbud og fire overtrædelser vedrørende transport af fasaner, er sanktioneret med en politianmeldelse. Alle sanktionerede forhold vil blive fulgt op med et nyt kontrolbesøg, som er gebyrbelagt.

Kontrollerne er fordelt med elleve kontroller på Fyn, Langeland, Sjælland, og Lolland-Falster, fem kontroller i det sydlige Jylland og seks kontroller i Midt-, Øst-og Nordjylland. Fuglene (fasan, agerhøne og gråand) importeres især fra Frankrig 60 pct., Polen 24 pct. og Sverige 15 pct. til Danmark i 2016.

Udbrud af fugleinfluenza betragtes som en alvorlig trussel mod den danske millioneksport af fjerkræ og medfører drakoniske forholdsregler for hønseavlere. Alligevel kan der indføres hundredetusinder af fasaner og andre potentielt smittebærende fugle uden sygdomskontrol.

Risiko for fugleinfluenza

Ulovlig indførsel, salg og udsætning af fjervildt fra lande uden for Danmark udgør en væsentlig risiko for indførsel og spredning af uønskede sygdomme, som f.eks. fugleinfluenza og Newcastle Disease, som Danmark p.t. er fri for.

Fødevarestyrelsen har i sommeren 2016 gennemført en kontrolkampagne med fokus på sporbarhed og dyrevelfærd ved indførsel af fjervildt til Danmark. Fjervildt (fasaner, agerhøns og gråænder) indføres til Danmark med henblik på udsætning til jagt eller til indsætning og opdræt i en dansk besætning.

Kontrollen har været målrettet importører og transportvirksomheder, der indfører fjervildt fra udlandet samt personer, der opdrætter eller udsætter indført fjervildt.

Lovlig indførsel af fjervildt kræver, at fuglene er fulgt af korrekt udfyldte veterinærdokumenter, og at fuglene via optegnelser over omsætning, salg og udsætning, kan spores fra afsenderlandets besætning til fuglenes endelige bestemmelsessted i Danmark.

Ulovlig indførsel, salg og udsætning af fjervildt fra lande uden for Danmark udgør en væsentlig risiko for indførsel og spredning af uønskede sygdomme, som f.eks. fugleinfluenza og Newcastle Disease, som Danmark p.t. er fri for. Indslæbning af disse sygdomme kan medføre øget dødelighed, dårlige produktionsresultater og dermed også dårligere indtjening i fjerkræproduktionen, samt få alvorlige konsekvenser for eksporten, på grund af manglende muligheder for at afsætte fjerkræprodukter på de internationale markeder.

Metoder

Kontrollerne er foretaget hos importører, transportører og modtagere af forsendelser af fjervildt fra udlandet. Desuden er der i samarbejde med Skat og Politiet foretage stikprøvekontrol med indgående køretøjer ved landegrænsen i Padborg og i Rødby-og Gedser færgehavn.

Importerede skydefugle kan frit udsættes i naturen, til trods for risikoen for fugleinfluenza.

Grænsekontrollerne er afholdt på syv forskellige dage og på tidspunkter, hvor det kunne forventes, at transporter med fjervildt ville krydse grænsen. Der er også i samarbejde med Naturstyrelsen foretaget kontrol hos to modtagere af fasaner fra Polen. Fuglene blev indført til Danmark på et tidspunkt, hvor fuglene ikke længere måtte udsættes i naturen, fordi tidspunktet var for tæt på starten af fasaners jagttid, og hvor fuglene var for gamle til at måtte sættes ud.

Udvælgelse af importører og modtagere til kontrol er sket dels ved opslag i TRACES (en fælles EU databaser til registrering af samhandel med dyr), dels ved udvælgelse af tilfældige modtagere af fjervildt, fundet ved kontrol af optegnelser hos importører, og transportører af fjervildt.

Kontrollerne er som udgangspunkt foretaget uanmeldt, men enkelte kontroller er dog varslet på forhånd ved, at den, der skulle kontrolleres, blev kontaktet på telefon eller mail. Ved kontrollerne er sundhedscertifikater og optegnelser over modtagelse og omsætning af fjervildt gennemgået. Optegnelser over udsætning af fjervildt er kontrolleret og sammenlignet med oplysninger over modtaget fjervildt fra danske og udenlandske leverandører.

Hver kontrol er afsluttet med, at der er udfærdiget og afleveret en kontrolrapport.

I de besætninger, der holdt fjervildt opstaldet på kontroltidspunktet, er de modtagne dyr kontrolleret, og deres alder er sammenlignet med oplysninger i sundhedscertifikatet. Dokumentation for test for fugleinfluenza af fjervildtet er kontrolleret, hvor dette var muligt.

Læs hele kontrolrapporten.

 

Landbrug og Fødevarer har kommenteret sløseriet med importen af skydefugle. Man udtaler bl.a.: “Fødevarestyrelsen har gennemført kontrol, der viser, at ikke alle overholder reglerne om import af fjervildt. Større Jordbrug tager skarpt afstand fra dette og opfordrer alle medlemmer til at sikre, at lovgivningen overholdes. Kontrolkampagnen afslørede desværre en række overtrædelser af reglerne vedr. sporbarhed og udsætning, og det vil blandt andet betyde, at der også i de kommende år vil være fokus på området. Især i den aktuelle situation med fugleinfluenza er det vigtigt, at regler vedr. sporbarhed overholdes, da ulovlig indførsel, salg og udsætning øger risikoen for spredning af uønskede sygdomme.”

Læs hele kommentaren.

 

 

Visited 14 times, 5 visit(s) today

Comments are closed.