Bæredygtig jagt kræver massiv import af fasanæg og skydefugle

fasanaeg_polen

Danske jægere er storkunder hos de polske producenter af rugeæg til skydefugle.

”Vores børn og børnebørn skal have samme muligheder for at opleve og nyde naturen, som vi har i dag. Og meget gerne bedre muligheder. Derfor skal vi pleje naturen og sørge for, at jagt på vildt foregår på et bæredygtigt grundlag”.

baeredygtig_maerkningSådan introducerer de tre organisationer Danmarks Jægerforbund, Dansk Skovforening og Sektionen for Større Jordbrug deres kampagne for ”bæredygtig jagt”. Man oplyser ikke, at denne såkaldt bæredygtige jagt er baseret på en årlig import af op til 429.860 fasanæg og 207.240 skydefugle.

Videre hedder det fra de tre organisationer:

”Vi ønsker at foretage naturforbedringer og at bringe danskerne tættere på naturen. Desuden vil vi øge kendskabet til de forskellige jagtformer og tilknyttede aktiviteter. Jagt er nemlig meget mere end at nedlægge vildt. Det meste af året gælder det om at pleje naturen og at sikre gode betingelser for et mangfoldigt dyreliv. På den måde yder jagt et langsigtet positivt bidrag til naturen”.

finnfasan_par

Fasanerne “lånes” i naturen, lægger deres æg og slippes atter løs – men er det sandt?

Kampagnen forholder sig ikke med et ord til det ”bæredygtige” i at importere mængder af rugeæg og levende fugle til udsætning. Importen nævnes ikke med et eneste ord. Tværtimod beskrives den årlige produktion af op mod 1,3 mio. fasankyllinger til skydefugle med disse ord:

”Når man opdrætter fasaner til udsætning i naturen, starter man med at indfange vilde fasanhøner fra midten af januar til slutningen af marts. De lægger typisk de første æg omkring den 1. april og udsættes i naturen igen i første halvdel af maj, så de efterfølgende kan nå at få et kuld kyllinger i naturen.

De første fasankyllinger udruges i opdrættet af de indsamlede æg i midten af maj. Fasankyllingerne lever fem til seks uger i opdrættet afhængigt af vejret, og herefter sættes de ud i naturen på såkaldte udsætningspladser”.

Sådan – jægeren ”låner” fasanhønerne i naturen, lader dem lægge nogle æg og slipper dem ud igen. Næsten helt naturligt og vel rimelig ”bæredygtigt” – men er det sandt?

Fasan er det dominerende jagtbytte

Ifølge vildtudbyttestatistikken fra DCE blev der i 2014/15 indrapporteret 716.900 nedlagte fasaner. De udgjorde 35 procent af årets samlede jagthøst af fuglevildt på 2.039.000 stk. Dermed er fasan det mest skudte fuglevildt i Danmark.

Men hvor stammer alle disse fugle fra?

rugeaeg-fra-fasaner-2006-2016

Dansk jagt er baseret på store mængder rugeæg, der importeres fortrinsvis fra Frankrig og Holland. Kilde: Traces.

I januar 2006 udkom rapporten ”Indfangning, udsætning og jagt på fasan, agerhøne og gråand  i Danmark”. Den var udarbejdet af en arbejdsgruppe under Vildtforvaltningsrådet med deltagelse af bl.a. Danmarks Jægerforbund og Dansk Skovforening.

Ifølge rapporten udgør det årlige jagtudbytte af fasaner 700.000 fugle. Udbyttestatistikken sondrer ikke mellem fritlevende og udsatte fugle, men det anslåes, at mellem en tredjedel og halvdelen af fasanudbyttet stammer fra udsatte fugle.

Det årlige opdræt af fasaner i Danmark er baseret på ca. 80.000 høner, ifølge rapporten. Ca. halvdelen af disse indfanges til avl fra fritlevende bestande, mens halvdelen er fugle holdt permanent i voliére. Indfangning til avl er kun lovlig efter forudgående tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen, der årligt giver ca. 70 tilladelser.

Videre i rapporten hedder det, at der i Danmark produceres årligt ca. 2.000.000 fasanæg, hvoraf 1.300.000 klækker. Efter en vis dødelighed udsættes der sammenlagt årligt ca. 1.000.000 fasankyllinger omkring 1. august.

Men ikke et ord om importen af rugeæg og levende fugle.

levende-fasaner-og-daggamle-kyllinger-2010-2015

De levende fasaner kommer helt overvejende fra Frankrig og Polen, mens en mindre andel importeres fra Holland. Kilde: Traces.

Ifølge Traces, der er EU-kommissionens kontrolsystem  for handel med husdyr i Europa, blev der  i årene 2006-2015 importeret 3.204.733 rugeæg af fasan. I gennemsnit blev det til 320.473 årligt med flest i 2007, hvor importen omfattede 429.860 rugeæg. I årene 2010-2015 blev der ifølge Traces importeret 813.770 levende fasaner som skydefugle og andet. I gennemsnit var det årligt 135.628 fasaner med flest i 2014, hvor  207.240 levende fasaner fra udlandet indgik i den ”bæredygtige jagt”.

Se oversigt over den samlede import her.

Rugeæggene importeres fortrinsvis fra Frankrig og Polen, men også Tjekkiet, Holland, Norge og USA har leveret æg til de danske opdræt. De levende skydefugle hentes også i Frankrig, Polen og Holland.

Markedsføring som hovedformål

9mette-300x300

Journalist Mette Nord er kampagnens ansigt udadtil. Ifølge Holm Communications hjælper Mette Nord ”med koordinering af events og PR og rådgivningen af vores kunder inden for særligt Public Affairs”.

Kampagnen ”Bæredygtig Jagt” er fokuseret på jagtejendomme, der udsætter ”fjervildt” (læs = fasaner) i store antal. Disse ejendomme kan – mod et klækkeligt gebyr – komme med i den nye mærkningsordning for udsat fjervildt. Om formålet med ordningen hedder det:

”Mærket skal give forbrugeren en sikkerhed for, at vildtet er frembragt under de lovmæssige krav for udsætning af fjervildt. Vi kan på den baggrund markedsføre og sælge vildtet som et premium-produkt til selv de mest kritiske forbrugere. Desuden sikrer mærket, at virksomheder og institutioner med stor offentlig bevågenhed fortsat vil vælge vores ejendomme til jagtarrangementer”.

Det årlige gebyr indbetales til Dansk Skovforening, og beløbet fastsættes på baggrund af det antal fugle, der udsættes. Her er prislisten:

Udsættes der årligt mindre end 1500 stk. skydefugle er prisen 3000 kr. Udsættes der mellem 1501 og 4000 skydefugle koster det 6000 kr., mellem 4001 – 10.000 fugle 9.000 kr., og ønsker man ordningens ”Guldnål” skal der betales 25.000 kr.

Bestyrelsen for ”Bæredygtig Jagt”-kampagnen består af Christian Sehestedt Juul (formand), Anders Kirk Johansen, Peter Melchior, Peter Tetzlaff, Jens Venø Kjellerup, Kaj Refslund og Axel Castenschiold.

Sekretariatet er placeret hos et københavnsk reklamebureau, der kalder sig Holm Kommunikation A/S og holder til på adressen Grønningen 23, 1270 København K. Al kontakt til kampagnen skal gå gennem reklamebureauet, hvor journalist Mette Nord står for information.

Læs reaktionen fra “Bæredygtig Jagt”-kampagnen her.

Comments

comments

2 kommentarer til Bæredygtig jagt kræver massiv import af fasanæg og skydefugle

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.