Kæmpe nederlag for Landbrug & Fødevarer i sagen om sprøjtefrit grundvand til 330.000 mennesker

24-05-2019 Miljø- og Fødevareklagenævnet meddeler:

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i ni afgørelser opretholdt Aarhus Kommunes forbud mod anvendelse, håndtering og opbevaring af pesticider på landbrugsjord i et indsatsområde til beskyttelse af drikkevand (Indsatsområde Beder) omkring byerne Beder, Mårslet og Malling, syd for Aarhus by.

Chefjurist Charlotte Bigum Lynæs finder det “ærgerligt“, at hun har tabt den anke, som L&F indsendte.

I indsatsområdet, som er ca. 30 km2 stort, er ca. 12,5 km2 udpeget som områder der er særligt sårbare over for udvaskning af nitrat, hvoraf klagers arealer omfatter ca.  90 ha. Indsatsområdet omfatter 3 almene vandværker hvor der fra 17 boringer årligt er tilladelse til at oppumpe i alt ca. 2,7 mio. m3 drikkevand.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har behandlet det kommunale forbud i et såkaldt kombinationsnævn med deltagelse af såvel jurister, herunder to landsdommere, som sagkyndige i grundvands- og vandforsyningsforhold og læge medlemmer udpeget af Folketinget med henblik på at sikre, at almene og samfundsmæssige aspekter tilgodeses.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har med stemmerne 7-1 fastslået, at det i tilstrækkeligt omfang er sandsynliggjort, at der er en risiko for forurening af grundvandsressourcen med pesticider i udpegede sårbare områder i et omfang der indebærer, at Aarhus Kommune ikke vil anvende grundvandet som drikkevand.

Læs mere om forhistorien her.

Flertallet har på baggrund af oplysninger om hydrogeologiske forhold, udviklingen i vandkvalitet og fund af pesticider fastslået, at udpegede områder, som er sårbare over for udvaskning af nitrat, også er sårbare over for udvaskning af pesticider, herunder klagers arealer. Der er lagt vægt på, at der er tale om  beskyttelse af en samfundsmæssigt vigtig grundvandsressource, der bidrager med 15 % af den samlede drikkevandsforsyning til Danmarks næststørste by, og som kun vanskeligt kan erstattes. Flertallet fandt på den baggrund, at hensynet til  klagers muligheder for at anvende pesticider må vige overfor hensynet til beskyttelsen af grundvandsressourcen.

Et mindretal på ét medlem fandt, at et forbud er mere vidtgående end nødvendigt, idet medlemmet bl.a. ikke fandt det godtgjort, at brugen af pesticider vil forurene grundvandet. Herudover fandt medlemmet, at Aarhus Kommune ikke i tilstrækkelig grad har forsøgt at gennemføre forhandlinger om indgåelse af aftaler med lodsejerne om anvendelse af pesticider. Medlemmet fandt således, at forbuddet bør ophæves.

Jens Vibjerg, fhv. MF for Venstre

Mindretallet udgjordes af fhv. MF, Venstre-politikeren, gårdejer Jens Vibjerg.

Kommunens afgørelser om erstatning er ikke prøvet af Miljø- og fødevareklagenævnet, men kan indbringes for taksationskommissionen. Klagerne er af kommunen blevet tildelt erstatninger på mellem ca. 200.000 og 1.400.000 kr.

Afgørelserne i de 9 sager kan ses her: 18/04992, 18/04993, 18/04994, 18/04995, 18/04996, 18/04997, 18/04998, 18/04999 og 18/04500.

Comments

comments

2 kommentarer til Kæmpe nederlag for Landbrug & Fødevarer i sagen om sprøjtefrit grundvand til 330.000 mennesker

  • Peter Sørensen skriver:

    Hvorfor er der ingen der ser på miljøkatestrofen, der blev begået af staten, da man i 1984 gennem borede hele Danmark, med 10000 vis af huller, i 12 til 15m dybde, hvor man sprængte ,for at undersøge undergrunden. De sprængkedler der blev efter sprængningen, trak overflade andet ned i op til 20 år efter. Har selv set på min egen marker.

  • Rene' Dahl skriver:

    Hvorfor hele tiden til landbruget istedet for at holde fast på det mindst skadelige,nemlig stop af alle giftstoffer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.