GylleKarinaLassen
Souschef Karina Lassen bandt TV2Nord en usand historie på ærmet, da hun 5. august gentagne gange påstod, at kommunen intet kunne have gjort for at forhindre kollapset af den gamle gylletank.

Både den politisk ansvarlige og den administrative souschef i Brønderslev kommune stak TV2Nord en lodret løgn, da de 5. august 2016 for åben skærm bildte seerne ind, at kommunen ingen som helst muligheder har for at tvinge uregerlige gylleproducenter til at overholde lovgivningen. Kommunens manglende indgreben overfor svineproducent Peer Kristiansen, der havde overskredet den lovpligtige 10. års regel for beholderkontrol med otte år, er den direkte årsag til det voldsomme udslip af 400.000 liter gylle 30. juli 2016, da den misligholdte gylletank brød sammen.

Det fremgår klart af TV2Nord-udsendelsen , der refererer til Miljøstyrelsens udtalelse om ansvaret for defekte gyllebeholdere, der truer miljøet.GylleKarsten frederiksen

Kommunens formand for Teknik- og Miljø, Karsten Frederiksen, beklagede sig i TV2Nord højlydt over kommunens manglende muligheder for at forhindre gylleudslip fra misligholdte beholdere, men hans klagesang var falsk.

Miljøstyrelsen har 9. august 2016 på sin hjemmeside irettesat Brønderslev kommune, der er helt galt afmarcheret. Det fremgår af styrelsens meddelelse, at der både er muligheder og pligt til kommunal indgriben, når en gylleproducent overskrider kontrolfristerne så markant som hos den pågældende svineproducent.

Jurist i Miljøstyrelsen, Marie Elisabeth Sakse, oplyser, at der foreligger følgende muligheder og pligter for kommunen til at gribe ind:

“I henhold til § 17, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholder til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft (beholderkontrolbekendtgørelsen), indgår de tilstandsrapporter, som udarbejdes af de autoriserede kontrollanter ved kontrol af gyllebeholdere, i kommunalbestyrelsens vurdering af, om beholderen overholder de til enhver tid gældende krav til styrke og tæthed i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til § 18, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1318 af 26. november 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen) meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger eller eventuelt nedlægge forbud mod drift af en beholder, såfremt tilsynsmyndigheden konstaterer nærliggende risiko for sprængning eller lignende af beholderen.

reparationer-004
Gennemtærede stålwirer på den gamle Muleby-gyllebeholder var formentlig årsag til ulykken på Holtevej 100.

Derudover er kommunalbestyrelsen i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler for tilsyn generelt forpligtet til at føre tilsyn med, at miljøbeskyttelsesloven og de regler, der udstedt i medfør heraf overholdes, jf. miljøbeskyttelselsovens § 65, stk. 1. Kommunalbestyrelsen er dermed forpligtet til at foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning, jf. miljøbeskyttelseslovens § 68, og skal i disse situationer meddele den, der er ansvarlig for forholdet, at det ulovlige forhold skal bringes til ophør.

I den udstrækning et sådan lovliggørelsespåbud efter miljøbeskyttelseslovens § 68 ikke efterkommes, har kommunalbestyrelsen blandt andet mulighed for at forbyde fortsat drift eller lade påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning, når den fastsatte frist er udløbet. jf. § 69, stk. 1. Kommunalbestyrelsen har således mulighed for at udstede påbud om, at der skal udføres kontrol af en beholder, i den udstrækning det konstateres, at reglerne i beholderkontrolbekendtgørelsen om kontrol af beholdere mindst hvert 10. år ikke er overholdt, og kommunalbestyrelsen samtidig vurderer, at der ikke er tale om et underordnet forhold.

I tilfælde, hvor en bruger af en beholder ikke har fået foretaget rettidig kontrol af beholderen, kan kommunalbestyrelsen også foretage politianmeldelse af den pågældende, da beholderkontrolbekendtgørelsens regler om kontrol af beholder mindst hvert 10 år er strafbelagt.”

Sidste nyt! Udvalgsformanden Karsten Frederiksen har nu fået læst reprimanden fra Miljøstyrelsen og lover handling. Se klippet her fra 10. august 2016, kl. 1930 på TV2Nord. Karsten Frederiksen agter nu at politianmelde svineproducenten.

 

GylleUdslip
Gyllesvineriet på Holtevej 100 i Brønderslev kommune kunne være undgået, hvis kommunen havde opfyldt sine pligter i henhold til lovgivningen. Det fremgår at Miljøstyrelsens redegørelse.

 

Visited 23 times, 8 visit(s) today