GylleUdslip
Trods lovkravet om kontrol hvert 10. år var den 34 år gamle gylletank ikke kontrolleret siden 1998.

I mere end otte år vendte svineproducent Peer Kristiansen i Brønderslev kommune det blinde øje til lovkravet om regelmæssig kontrol af gylletanke. Trods kravet om beholderkontrol mindst hvert 10. år var gyllebeholderen på Holtevej 100 i Brønderslev kommune ikke blevet tjekket af en autoriseret kontrollant siden 1998. Det fremgår af TV2Nord-udsendelsen 5. august 2016.

Sløseriet medførte, at da de gennemtærede stålwirer sprang og 400.000 liter gylle strømmede ud, var der tale om en forudsigelig ulykke, der ville indtræde før eller siden. Tanken var 34 år gammel og af fabrikatet Muleby, der er berygtet i landbruget for sin ustabilitet. Typen produceres ikke mere.

Der var også tale om en klar overtrædelse af bekendtgørelsen om beholderkontrol mindst hvert 10. år. Den gamle gyllebeholder var sidst blevet kontrolleret i 1998. Det fremgår at TV2Nords seneste udsendelse 5. august 2016 om kollapset.

Sløseri

Landmandens ansvar fremgår klart af bekendtgørelsen § 9, der siger:

“Brugeren af åbne og lukkede beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft med en kapacitet på 100 m³ eller derover skal mindst hvert 10. år for egen regning lade beholderen kontrollere af en autoriseret kontrollant for styrke og tæthed.”

Strafferammen er også klar. Den fremgår af § 27, der siger:

“Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder bestemmelserne i § 9, stk. 1-3, og § 10,

2) overtræder bestemmelserne i § 12,

3) overtræder bestemmelserne i § 16, eller

4) undlader at efterkomme påbud efter § 11, stk. 2, eller § 15, stk. 3.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade eller fremkaldt risiko for skade på miljøet, eller

2) opnået eller tilsigtet økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

reparationer-004
Det er stålwirerne, som holder sammen på Muleby-tankens betonplader, der er det svage punkt. De ruster med tiden og bør derfor regelmæssigt tilses og udskiftes.

10.000 Muleby-tanke i landbruget

Tilbage står en betydelig uklarhed om, hvilken myndighed der burde have påtalt lovbruddet, der stod på gennem otte år. Hos Brønderslev kommune melder man hus forbi. – Vi har ikke lovhjemmel til at indskærpe eller udstede påbud i forhold til nogen paragraffer. Vi kan kun påpege og henstille, hvis en landmand ikke overholder intervallet for hvornår en gylletank skal kontrolleres, siger Karina Lassen, der er souschef i Plan- og Miljøforvaltningen i Brønderslev Kommune.

Ulykken kommer bag på Peer Kristiansen, fortæller han til landbrugsavisen.dk. Han havde godt læst i LandbrugsAvisen, at der har været problemer med nogle ældre mulebytanke, der er kollapset. Mulebytanken, der ikke produceres længere, har været populær i landbruget. Der er anslået op mod 10.000 mulebytanke her i landet.

Peer Kristiansen går hver dag forbi gylletanken og opdager derfor, hvis noget er galt, siger han. Han siger, at han har været ‘virkelig opmærksom’ på gylletanken. Alt så fint ud, siger han.

“Der var ikke kabler eller noget andet, der var sprunget,” siger han til landbrugsavisen.

Skærpet opsyn anbefales

I marts 2016 indskærpede Miljøstyrelsen, at gylletankskontrollanter bør anbefale, at landmænd får en sagkyndig med god viden om muleby-tanke, når der er tale om en inspektion af sådanne tanke.

Kontrollanten skal i forbindelse med kontrollen også aflevere en advarsel til brugeren af beholderen med en beskrivelse af problemet med Muleby-beholdere samt en anbefaling om, at brugeren får udarbejdet en vurdering af behovet for at få foretaget forebyggende foranstaltninger på beholderen.