Udslip af 400.000 liter gylle skyldes sløseri

GylleUdslip

Trods lovkravet om kontrol hvert 10. år var den 34 år gamle gylletank ikke kontrolleret siden 1998.

I mere end otte år vendte svineproducent Peer Kristiansen i Brønderslev kommune det blinde øje til lovkravet om regelmæssig kontrol af gylletanke. Trods kravet om beholderkontrol mindst hvert 10. år var gyllebeholderen på Holtevej 100 i Brønderslev kommune ikke blevet tjekket af en autoriseret kontrollant siden 1998. Det fremgår af TV2Nord-udsendelsen 5. august 2016.

Sløseriet medførte, at da de gennemtærede stålwirer sprang og 400.000 liter gylle strømmede ud, var der tale om en forudsigelig ulykke, der ville indtræde før eller siden. Tanken var 34 år gammel og af fabrikatet Muleby, der er berygtet i landbruget for sin ustabilitet. Typen produceres ikke mere.

Der var også tale om en klar overtrædelse af bekendtgørelsen om beholderkontrol mindst hvert 10. år. Den gamle gyllebeholder var sidst blevet kontrolleret i 1998. Det fremgår at TV2Nords seneste udsendelse 5. august 2016 om kollapset.

Sløseri

Landmandens ansvar fremgår klart af bekendtgørelsen § 9, der siger:

“Brugeren af åbne og lukkede beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft med en kapacitet på 100 m³ eller derover skal mindst hvert 10. år for egen regning lade beholderen kontrollere af en autoriseret kontrollant for styrke og tæthed.”

Strafferammen er også klar. Den fremgår af § 27, der siger:

“Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder bestemmelserne i § 9, stk. 1-3, og § 10,

2) overtræder bestemmelserne i § 12,

3) overtræder bestemmelserne i § 16, eller

4) undlader at efterkomme påbud efter § 11, stk. 2, eller § 15, stk. 3.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade eller fremkaldt risiko for skade på miljøet, eller

2) opnået eller tilsigtet økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

reparationer-004

Det er stålwirerne, som holder sammen på Muleby-tankens betonplader, der er det svage punkt. De ruster med tiden og bør derfor regelmæssigt tilses og udskiftes.

10.000 Muleby-tanke i landbruget

Tilbage står en betydelig uklarhed om, hvilken myndighed der burde have påtalt lovbruddet, der stod på gennem otte år. Hos Brønderslev kommune melder man hus forbi. – Vi har ikke lovhjemmel til at indskærpe eller udstede påbud i forhold til nogen paragraffer. Vi kan kun påpege og henstille, hvis en landmand ikke overholder intervallet for hvornår en gylletank skal kontrolleres, siger Karina Lassen, der er souschef i Plan- og Miljøforvaltningen i Brønderslev Kommune.

Ulykken kommer bag på Peer Kristiansen, fortæller han til landbrugsavisen.dk. Han havde godt læst i LandbrugsAvisen, at der har været problemer med nogle ældre mulebytanke, der er kollapset. Mulebytanken, der ikke produceres længere, har været populær i landbruget. Der er anslået op mod 10.000 mulebytanke her i landet.

Peer Kristiansen går hver dag forbi gylletanken og opdager derfor, hvis noget er galt, siger han. Han siger, at han har været ‘virkelig opmærksom’ på gylletanken. Alt så fint ud, siger han.

“Der var ikke kabler eller noget andet, der var sprunget,” siger han til landbrugsavisen.

Skærpet opsyn anbefales

I marts 2016 indskærpede Miljøstyrelsen, at gylletankskontrollanter bør anbefale, at landmænd får en sagkyndig med god viden om muleby-tanke, når der er tale om en inspektion af sådanne tanke.

Kontrollanten skal i forbindelse med kontrollen også aflevere en advarsel til brugeren af beholderen med en beskrivelse af problemet med Muleby-beholdere samt en anbefaling om, at brugeren får udarbejdet en vurdering af behovet for at få foretaget forebyggende foranstaltninger på beholderen.

Comments

comments

2 kommentarer til Udslip af 400.000 liter gylle skyldes sløseri

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.